Wdrażanie masowe wstępnie skonfigurowanych ustawień dla komputerów Mac

Ostatnia aktualizacja:

Administrator IT może wybrać instalację Zoom z wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami w przypadku klienta Zoom Client dla komputerów Mac. Ta instalacja wymaga skonfigurowania pliku .plist oraz zainstalowania go wraz z instalatorem Zoom dla administratorów IT dla komputerów Mac.

Ustawienia można wymusić i/lub ustawić jako ustawienia domyślne, które użytkownicy końcowi będą mogli zmodyfikować po wdrożeniu.

Uwaga: wartości logiczne kluczy plist można przedstawić następująco:

  • Wartość False może być reprezentowana przez 0, NO, no, false lub FALSE.
  • Wartość True może być reprezentowana przez 1, YES, yes, true lub TRUE.

W tym artykule omówiono:

Dowiedz się, jak instalować aplikację ze wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami na komputerze z systemem Windows.

Pobieranie instalatora

Przejdź do centrum Download Center, a następnie kliknij Pobierz dla administratora; lub pobierz bezpośrednio z adresu https://zoom.us/client/latest/ZoomInstallerIT.pkg

Priorytet ustawień

Ustawienia można skonfigurować w wielu miejscach. Niektóre może skonfigurować tylko administrator aplikacji Zoom lub administrator IT, a inne może skonfigurować również użytkownik końcowy. W przypadku konfliktu ustawień aplikacja Zoom będzie korzystać z następujących ustawień priorytetowo:

  • Priorytet 1: ustawienia wdrożone w pliku via us.zoom.config.plist, NIE ustawione w ramach polecenia PackageRecommend
  • Priorytet 2: ustawienia internetowe zablokowane dla konta lub grupy
  • Priorytet 3: ustawienia klienta wybrane przez użytkownika
  • Priorytet 4: ustawienia wdrożone w pliku via us.zoom.config.plist, ustawione w ramach parametru PackageRecommend
  • Priorytet 5: ustawienia internetowe, które nie zostały zablokowane

Tworzenie i konfigurowanie pliku .plist

Jeśli chcesz skonfigurować opcje klienta Zoom Desktop Client na komputerze Mac, musisz utworzyć plik .plist. Jeśli nie skonfigurujesz pliku .plist, aplikacja Zoom zostanie wdrożona z domyślną konfiguracją.

Zalecane ustawienia domyślne

Ustawienia można skonfigurować w pliku .plist, jako wymuszone lub rekomendowane ustawienia domyślne, korzystając z klucza PackageRecommend. Jeśli ustawienia są wymienione pod kluczem PackageRecommend, klient Mac zostanie zainstalowany z tymi ustawieniami, ale użytkownicy będą mogli zmienić opcje po wdrożeniu aplikacji.

Aby skonfigurować ustawienia zalecane, przenieś lub dodaj ustawienia do klucza <key>PackageRecommend</key>. Przykładowo, jeśli chcesz, aby klient Mac miał domyślnie włączoną opcję „Automatycznie przejdź do pełnego ekranu podczas wyświetlania zawartości udostępnionej”, ale nie chcesz pozwalać na logowanie Google lub Facebook, plik .plist będzie wyglądać następująco:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>nogoogle</key>
<true/>
<key>nofacebook</key>
<true/>
<key>PackageRecommend</key>
<dict>
<key>ZAutoFullScreenWhenViewShare</key>
<true/>
</dict>
</dict>
</plist>

Ustawienia ogólne

Plik .plist może zawierać następujące klucze:

Opis Domyślny stan i wartość Klucz pliku .plist Typ wartości
Domyślne logowanie przy użyciu logowania jednokrotnego Wyłączone, 0 zAutoSSOLogin Wartość logiczna
Wstępna konfiguracja adresu URL logowania jednokrotnego Wyłączone zSSOHost Ciąg

Konfiguracja i blokowanie adresu URL logowania jednokrotnego

Przykładowo adres hooli.zoom.us należy ustawić jako ForceSSOUrl=hooli

Wyłączone ForceSSOURL Ciąg

Uniemożliwiaj aplikacji Zoom automatyczne uruchomienie z wcześniej używanego adresu URL logowania jednokrotnego. Jest to przydatne dla użytkowników korzystających z wielu kont, z których każde ma własny adres URL SSO.

Wyłączone, 0 DisableAutoLaunchSSO
Wartość logiczna
Usuń opcję logowania Google Wyłączone, 0 NoGoogle Wartość logiczna
Usuń opcję logowania Facebook Wyłączone, 0 NoFacebook Wartość logiczna
Usuń opcję logowania przy użyciu adresu e-mail Wyłączone, 0 DisableLoginWithEmail Wartość logiczna
Usuń opcję logowania jednokrotnego Wyłączone, 0 NoSSO Wartość logiczna
Wymagaj nowego logowania jednokrotnego po uruchomieniu klienta Wyłączone, 0 DisableKeepSignedInWithSSO Wartość logiczna
Wymagaj nowego logowania Google po uruchomieniu klienta Wyłączone, 0 DisableKeepSignedInWithGoogle Wartość logiczna
Wymagaj nowego logowania jednokrotnego po uruchomieniu klienta Wyłączone, 0 DisableKeepSignedInWithFacebook Wartość logiczna
Używaj osadzonej przeglądarki w kliencie na potrzeby logowania jednokrotnego Wyłączone, 0 EnableEmbedBrowserForSSO Wartość logiczna

Wymusza logowanie użytkowników przed dołączeniem do spotkania z aplikacji. Użytkownicy mogą zostać zalogowani w portalu internetowym w przypadku dołączania przez adres URL.

Wyłączone, 0 EnforceSignInToJoin Wartość logiczna
Wymagaj zalogowania klienta na koncie Zoom przed dołączeniem do jakiegokolwiek spotkania lub webinaru Wyłączone, 0 EnforceAppSignInToJoin Wartość logiczna
Ustawia domenę internetową na potrzeby logowania lub dołączania do spotkania. Domyślnie wartość to https://zoom.us lub https://zoom.com Wyłączone SetWebDomain Ciąg
Utrzymuj użytkownika zalogowanego do klienta po jego ponownym uruchomieniu (tylko logowanie z adresem e-mail) Wyłączone, 0 KeepSignedIn Wartość logiczna
Zezwalaj na sprawdzanie dostępności aktualizacji za pośrednictwem klienta przez użytkowników. Kiedy ta opcja jest wyłączona, przycisk Sprawdź dostępność aktualizacji zostanie ukryty.

Uwaga: Nie jest to prawdziwa funkcja automatycznej aktualizacji; umożliwia jedynie użytkownikom ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji. Zobacz EnableSilentAutoUpdate.
Wyłączone, 0 zAutoUpdate Wartość logiczna
Umożliwia klientowi Desktop Client dyskretne sprawdzanie dostępności aktualizacji (stabilnych wersji). Ta opcja wymaga włączenia opcji AutoUpdate. W przeciwnym wypadku zakończy działanie niepowodzeniem. Włączone, 1 EnableSilentAutoUpdate Wartość logiczna
Umożliwia klientowi Desktop Client sprawdzanie dostępności jakichkolwiek aktualizacji.
Ta opcja wymaga włączenia opcji AutoUpdate. W przeciwnym wypadku zakończy działanie niepowodzeniem.
Wyłączone, 0 AlwaysCheckLatestVersion Wartość logiczna

Umożliwia kontrolowanie kadencji aktualizacji stosowanych wobec klienta Desktop Client.

Slow (0): mniej aktualizacji i lepsza stabilność
Fast (1): nowsze funkcje i aktualizacje

Slow (0) SetUpdatingChannel
Wartość logiczna
Kontroluje użycie asysty w postaci demona w ramach instalacji aktualizacji – z pominięciem poświadczeń administratora podczas aktualizowania.
Ta opcja wymaga włączenia opcji AutoUpdate. W przeciwnym wypadku zakończy działanie niepowodzeniem.
Wyłączone, 0 disableDaemonInstall Wartość logiczna

Ustaw domenę adresów e-mail, z której użytkownicy mogą się logować

Wyłączone Login_Domain Ciąg

Domyślnie po otwarciu Zoom włączaj tryb portretowy

Wyłączone, 0 DefaultUsePortraitView Wartość logiczna

Wyłącza udostępnianie bezpośrednie z opcją Zoom Rooms

Wyłączone, 0 DisableDirectShare Wartość logiczna

Udostępniaj dźwięk podczas udostępniania ekranu w Zoom Room

Włączone, 1 PresentToRoomWithAudio Wartość logiczna

Włącza sterowanie HID urządzeniami audio USB za pośrednictwem klienta Zoom

Włączone, 1 EnableHIDControl Wartość logiczna

Wyświetla przycisk Zadzwoń do systemu pokoju na ekranie głónym klienta Zoom

Wyłączone, 0 EnableStartMeetingWithRoomSystem Wartość logiczna
Klient zoptymalizuje udostępnianie ekranu pod kątem klipu wideo podczas udostępniania bezpośrednio do Zoom Room. Włączone, 1 PresentToRoomOptimizeVideo Wartość logiczna

Ustaw opcję udostępniania podczas udostępniania bezpośrednio do Zoom Room.

0 – Pokaż wszystkie opcje udostępniania

1 – Automatycznie udostępniaj pulpit

1 PresentToRoomOption Wartość logiczna

Ustaw opcję udostępniania podczas udostępniania bezpośrednio do Zoom Room w spotkaniu.

0 – Pokaż wszystkie opcje udostępniania

1 – Automatycznie udostępniaj pulpit

0 PresentInMeetingOption Wartość logiczna

Ustawianie identyfikatorów konta (A), do których klient jest ograniczony, aby dołączać do spotkań prowadzonych przez określone konta.

Wyłączone Account, identyfikator konta Ciąg

Wymuś wewnętrzne uwierzytelnianie podczas spotkania (B)

Wyłączone SetDevicePolicyToken, token_urządzenia Ciąg

Zawsze pokazuj podgląd wideo podczas dołączania do spotkania

Włączone, 1 AlwaysShowVideoPreviewDialog Wartość logiczna

Wyłącz przyspieszenie sprzętowe GPU

Wyłączone, 0 LegacyCaptureMode Wartość logiczna

Blokuj połączenia z niezaufanymi certyfikatami SSL

Włączone, 1 BlockUntrustedSSLCert Wartość logiczna

Osadź określony ciąg agenta użytkownika dla wszystkich żądań HTTP z klienta Zoom Client

Wyłączone EmbedUserAgentString Ciąg
Ignoruj ograniczenie przepustowości skonfigurowane w ustawieniach sieciowych. Użyteczne wyjątki. Wyłączone, 0 IgnoreBandwidthLimits Wartość logiczna
Ukryj przycisk szybkiego uruchamiania aplikacji Zoom Apps w interfejsie Zoom. Wyłączone, 0 DisableZoomApps Wartość logiczna

Uwaga:

Ustawienia spotkania

Plik .plist może zawierać następujące klucze:

Uwaga: w przypadku poniższych ustawień wszystkie typy wartości to wartości logiczne.

Opis Domyślny stan i wartość Klucz pliku .plist
Zawsze używaj osobistego identyfikatora spotkania dla natychmiastowych spotkań

Wyłączone, 0

UsePMI
Wyłącz kamerę podczas dołączania do spotkania Wyłączone, 0 ZDisableVideo
Wyłącz wysyłanie wideo z klienta Zoom Wyłączone, 0 zDisableSendVideo
Wyłącz odbieranie wideo z klienta Zoom Wyłączone, 0 zDisableRecvVideo
Wyłącz użycie głosu komputera w przypadku spotkań i webinarów Wyłączone, 0 DisableComputerAudio

Automatycznie wyciszaj mikrofon, gdy ekran jest zablokowany podczas spotkania

Włączone, 1 MuteWhenLockScreen
Włącz oryginalny dźwięk dla kanału głosowego

Wyłączone, 0

EnableOriginalSound
Automatycznie podłączaj głos z głosem komputera podczas dołączania do spotkania Wyłączone, 0 zAutoJoinVoip
Automatycznie dopasuj poziomy mikrofonu

Włączone, 1

AudioAutoAdjust
Użycie domyślnego głośnika systemowego Wyłączone, 0 SetUseSystemDefaultSpeakerForVOIP
Użycie domyślnego mikrofonu systemowego Wyłączone, 0 SetUseSystemDefaultMicForVOIP
Automatycznie włącz podwójny monitor Wyłączone, 0 zDualMonitorOn
Automatycznie przejdź do pełnego ekranu podczas wyświetlania zawartości udostępnionej Włączone, 1 zAutoFullScreenWhenViewShare
Automatycznie zmień rozmiar zawartości, aby dopasować ją do okna podczas wyświetlania zawartości udostępnionej Włączone, 1 zAutoFitWhenViewShare
Wyłącza adnotacje podczas udostępniania ekranu lub wyświetlania udostępnionego ekranu Wyłączone, 0 zDisableAnnotation
Wycisz powiadomienia systemowe w trakcie udostępniania pulpitu Włączone, 1 EnableDoNotDisturbInSharing
Wyłącza użycie funkcji tablicy podczas spotkań Wyłączone, 0 DisableWhiteboard
Zapewnij opcję Optymalizuj pod kątem wideoklipu podczas udostępniania Włączone, 1 EnableShareVideo
Umożliwia udostępnianie głosu tylko podczas udostępniania ekranu Włączone, 1 EnableShareAudio
Otwórz pełny ekran, gdy rozpoczynasz lub dołączasz do spotkania Wyłączone, 0 FullScreenWhenJoin
Zawsze pokazuj sterowniki spotkania (umożliwia stosowanie funkcji Zawsze pokazuj sterowniki spotkania) Włączone, 1 AutoHideToolbar
Użyj wideo HD podczas dołączania do spotkania Wyłączone, 0 zUse720PByDefault

Zdalne sterowanie wszystkimi aplikacjami

Włączone, 1 zRemoteControllAllApp

Domyślnie ukryj uczestników bez wideo

Wyłączone, 0 zHideNoVideoUser

Zawsze wyciszaj mikrofon po dołączeniu do spotkania

Wyłączone, 0 MuteVoipWhenJoin
Pokaż czas obecności użytkownika na spotkaniu Wyłączone, 0 ShowConnectedTime

Potwierdź przed opuszczeniem spotkania

Włączone, 1 ConfirmWhenLeave

Wyłącz przesyłanie plików podczas spotkań (wysyłanie lub odbieranie plików)

Wyłączone, 0 zDisableFT

Wyłącz przesyłanie plików stron trzecich podczas spotkań

Wyłączone, 0 DisableMeeting3rdPartyFileStorage

Wyłącz udostępnianie ekranu podczas rozpoczynania lub dołączania do spotkania

Wyłączone, 0 DisableScreenShare

Wyłącz sterowanie zdalne

Wyłączone, 0 DisableRemoteControl

Zapobiegaj powiadomieniom o połączeniach przychodzących podczas spotkania

Wyłączone, 0 HidePhoneInComingCallWhileInMeeting

Zezwalaj na dostęp do schowka podczas sesji sterowania zdalnego

Wyłączone, 0 EnableShareClipboardWhenRemoteControl

Wyłącz zdalne wsparcie

Włączone, 1 DisableRemoteSupport

Wyłącz użycie napisów

Wyłączone, 0 DisableClosedCaptioning

Wyłącz użycie sesji pytań i odpowiedzi podczas webinarów

Wyłączone, 0 DisableQnA

Wyłącz użycie sterowania slajdami

Wyłączone, 0

DisableSlideControl

Włącz efekt lustrzany obrazu wideo

Włączone, 1 EnableMirrorEffect

Włącza domyślnie tryb obok siebie

Wyłączone, 0 EnableSplitScreen
Wyłącza nagrywanie lokalne Wyłączone, 0 zDisableLocalRecord
Wyłącza nagrywanie w chmurze Wyłączone, 0 zDisableCMR
Wyłącza wirtualne tło Wyłączone, 0 DisableVirtualBkgnd

Wyłącz filtry wideo

Wyłączone, 0 DisableVideoFilters

Ustaw określony tryb przechwytywania ekranu:

0 – Auto
1 – Starsze systemy operacyjne
2 – Udostępniaj z filtrowaniem okna
3 – Zaawansowane udostępnianie z filtrowaniem okna
4 – Zaawansowane udostępnianie bez filtrowania okna

0 (Auto) SetScreenCaptureMode
Wyłącz czat podczas spotkania Wyłączone, 0 zDisableChat

Jeśli opcja zostanie włączona, klient będzie używać następujących portów do transmisji danych multimedialnych:

Głos: 8803
Udostępnianie ekranu: 8802
Wideo: 8801

Wyłączone, 0 EnableIndependentDataPort

Rozwiązanie Zoom Room zweryfikuje certyfikat serwera

Wyłączone, 0

EnableSSLVerification

Włącza przypomnienie o nadchodzących spotkaniach

Wyłączone, 0 EnableRemindMeetingTime

Ustaw maksymalną liczbę uczestników wyświetlonych w widoku galerii na 49 uczestników na ekran

Wyłączone, 0 Enable49Video

Pokaż siebie jako aktywnego mówcę podczas mówienia

Wyłączone EnableSpotlightSelf

Uwaga: w przypadku następujących ustawień wszystkie wartości to ciągi:

Opis

Stan domyślny Klucz pliku .plist

Ustaw maksymalną przepustowość wysyłania

Uwaga: jeśli przepustowość jest ograniczona przez ustawienia internetowe, ograniczenia internetowe zastępują ograniczenia nakładane przez klienta.

Wyłączone BandwidthLimitUp, ilość
(wszystkie wartości w Kb/s)

Ustaw maksymalną przepustowość odbierania

Uwaga: jeśli przepustowość jest ograniczona przez ustawienia internetowe, ograniczenia internetowe zastępują ograniczenia nakładane przez klienta.

Wyłączone BandwidthLimitDown, ilość
(wszystkie wartości w Kb/s)

Ustaw ścieżkę dla lokalnych plików nagrań ze spotkań

/Użytkownicy/Nazwa użytkownika/Dokumenty/Zoom RecordPath, twoja_ścieżka_nagrań
Ustaw regułę obejścia dla klienta Zoom Wyłączone ProxyBypass, reguła_obejścia
Ustaw serwer proxy dla klienta Zoom Wyłączone ProxyServer, adres_serwera_proxy

Ustaw serwer proxy na klienta z adresem URL PAC

Wyłączone ProxyPac, adres_URL_PAC

Ustaw poziom tłumienia hałasu

Auto – 0
Niski – 1
Średni – 2
Wysoki – 3

Auto (0) SetSuppressBackgroundNoiseLevel

Ustawienia czatu

Plik .plist może zawierać następujące klucze:

Uwaga: w przypadku poniższych ustawień wszystkie typy wartości to wartości logiczne.

Opis Domyślny stan i wartość Klucz pliku .plist
Wyłącz podgląd linku Wyłączone, 0 DisableLinkPreviewInChat
Opcja wysyłania wiadomości głosowych Włączone, 1 ShowVoiceMessageButton
Sterowanie – powiadomienia audio, gdy wiadomość IM zostanie odebrana Włączone, 1 PlaySoundForIMMessage
Sterowanie – wyświetlanie podglądu wiadomości w powiadomieniach systemowych, gdy wiadomość IM zostanie odebrana Włączone, 1 ShowIMMessagePreview
Sterowanie – wyciszenie powiadomień systemowych wiadomości IM podczas spotkania Włączone, 1 MuteIMNotificationWhenInMeeting

Wdrażanie aplikacji Zoom

Przykładowy plik .plist z powyższymi ustawieniami domyślnie włączonymi można znaleźć tutaj.

Po ukończeniu pliku .plist należy zmienić jego nazwę na us.zoom.config.plist. Podczas wdrażania, o ile plik znajduje się w tym samym folderze co ZoomInstallerIT.pkg, instalacja automatycznie przeniesie plik .plist do folderu /Library/Preferences.

Możesz również wdrożyć pakiety IT za pośrednictwem usług JAMF, Intune, AirWatch i innych rozwiązań, a także zastosować plik .plist za ich pośrednictwem. Klient Zoom spróbuje również odczytać plik us.zoom.config.plist znajdujący się w folderze /Library/Managed Preferences.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.