Zarządzanie uczestnikami i panelistami webinaru

Ostatnia aktualizacja:

Na webinarze mogą znajdować się paneliści i uczestnicy, którymi jako prowadzący możesz zarządzać. Kliknięcie pozycji Uczestnicy w elementach sterujących prowadzącego umożliwia zarządzanie panelistami i uczestnikami webinaru. Obejmuje to awansowanie panelistów na współprowadzących lub uczestników na panelistów albo degradowanie panelistów na uczestników, wyłączanie wyciszenia, zatrzymywanie wideo i inne możliwości.

Po zakończeniu webinaru możesz również przeglądać raporty zawierające rejestracje, uczestników, przeprowadzanie ankiet i inne szczegóły.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące zarządzania uczestnikami i panelistami podczas webinaru

 • Rozszerzenie Zoom Webinars
 • Uprawnienie prowadzącego do tego webinaru

Jak uzyskać dostęp do panelu uczestników

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Rozpocznij webinar jako prowadzący.
 3. W elementach sterujących webinaru kliknij Uczestnicy.
  Panel uczestników pojawi się po prawej stronie ekranu. Lista obejmująca prowadzącego, współprowadzących i panelistów znajduje się na zakładce Paneliści, lista uczestników na zakładce Uczestnicy.

Uwaga: Uczestnicy są wyświetlani w następującej kolejności.

 1. Uczestnicy uprawnieni do zabierania głosu.
 2. Uczestnicy z podniesioną ręką. Uczestnicy, którzy podnieśli rękę po raz pierwszy, są wyświetlani u góry.
 3. Uczestnicy bez podniesionej ręki.

Jak zarządzać panelistami

Ustaw kursor myszy nad imieniem i nazwiskiem panelisty i kliknij Więcej. Pojawią się następujące opcje umożliwiające zarządzanie uczestnikami:

 • Wycisz / Poproś o wyłączenie wyciszenia: Włączanie lub wyłączanie wyciszenia panelisty. Przed wyłączeniem wyciszenia uczestnicy muszą zaakceptować prośbę o wyłączenie wyciszenia.
 • Czat: otwórz okno czatu, aby wysyłać wiadomości bezpośrednio do panelisty.
 • Uczyń prowadzącym: Wyznaczanie panelisty na prowadzącego. Może być tylko jeden prowadzący.
 • Uczyń współprowadzącym / wycofaj pozwolenie dla współprowadzącego: Wyznaczenie panelisty na współprowadzącego. Możesz mieć nieograniczoną liczbę współprowadzących.
 • Zmień rolę na uczestnika: Kliknij, aby zmienić rolę panelisty na uczestnika.
  Uwaga: Jeśli zdegradujesz panelistę, spowoduje to usunięcie z sieci jego linku do dołączania dla panelistów. Jeśli jest to webinar cykliczny, oznacza to również, że panelista zostanie usunięty ze wszystkich wydarzeń cyklicznych. Jeśli awansujesz uczestnika z powrotem do panelisty w ramach tego samego webinaru, w którym został zdegradowany, zostanie ponownie dodany w sieci.
 • Zmień nazwę: Zmiana nazwy panelisty wyświetlanej dla pozostałych uczestników.
  Uwaga: Aby wyświetlić własną wyświetlaną nazwę, ustaw kursor myszy nad swoim nazwiskiem na liście uczestników i kliknij Zmień nazwę. Zmiana ta obowiązuje tylko dla bieżącego webinaru. Aby zmienić swoją nazwę na stałe, patrz Mój profil.
 • Przypisz do wpisywania napisów kodowanych: Przypisanie panelistów do wpisywania napisów kodowanych podczas webinaru.
 • Zezwól na nagrywanie lokalnych plików / usuń pozwolenie na nagrywanie lokalnych plików: Zezwalanie panelistom na rozpoczynanie lub zatrzymywanie lokalnego nagrywania webinaru lub wycofywanie przyznanego zezwolenia. Paneliści nie mają dostępu do rozpoczynania nagrywania w chmurze.
 • Pozwól na wiele pinezek: Zezwalanie panelistom na przypinanie do 9 wideo w ich widoku webinaru.
 • Zawieszono na linii: Zawieszenie panelisty. Powoduje to chwilowe usunięcie tej osoby z webinaru, co oznacza, że nie może Cię słyszeć, widzieć udostępnianego przez Ciebie ekranu ani wideo, a także nie może być słyszana, widziana ani nie może udostępniać treści. Jej ekran webinaru wyświetla komunikat „Czekaj, prowadzący spotkanie wkrótce Cię wpuści”, po którym pojawia się nazwa i data webinaru.
 • Usuń: Usunięcie panelisty z webinaru. Panelista nie będzie mógł dołączyć ponownie, chyba że zezwolisz uczestnikom i panelistom na ponowne dołączanie.

Zmiana panelisty na uczestnika

Jeśli zdegradujesz panelistę, spowoduje to usunięcie z sieci jego linku do dołączania dla panelistów. Jeśli jest to webinar cykliczny, oznacza to również, że panelista zostanie usunięty ze wszystkich wydarzeń cyklicznych. Jeśli awansujesz uczestnika z powrotem do panelisty w ramach tego samego webinaru, w którym został zdegradowany, zostanie ponownie dodany w sieci.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Rozpocznij webinar jako prowadzący.
 3. Kliknij Uczestnicy.
 4. Kliknij zakładkę Paneliści.
 5. Ustaw kursor myszy nad nazwą panelisty, którego chcesz zmienić na uczestnika i kliknij Więcej.
 6. Kliknij Zmień rolę na uczestnika.

Jak zarządzać uczestnikami

W zakładce Uczestnicy znajduje się lista obecnych uczestników z zaznaczonymi przez nich niewerbalnymi informacjami zwrotnymi obok ich nazw. Jeżeli liczba uczestników wynosi co najmniej 7, u góry listy dostępny jest pasek wyszukiwania, który umożliwia szybkie wyszukanie określonego uczestnika.

Aby zarządzać uczestnikami, ustaw kursor myszy nad nazwą uczestnika i kliknij Więcej. Pojawią się następujące opcje:

 • Pozwól na mówienie: Zezwolenie dla uczestnika na wyłączenie wyciszenia i zabranie głosu podczas webinaru. Uczestnik otrzyma prośbę o potwierdzenie, czy chce wyłączyć wyciszenie, czy pozostawić wyciszenie. Jeżeli uczestnik już otrzymał pozwolenie na zabranie głosu, ale zdecydował pozostawić wyciszenie, kliknij Poproś o wyłączenie wyciszenia, aby poprosić go o wyłączenie wyciszenia mikrofonu. Usłyszą go wszyscy uczestnicy. 
  Uwaga: Po wyłączeniu wyciszenia zdjęcie profilowe i nazwa uczestnika stają się widoczne dla prowadzącego i panelistów. Pozostali uczestnicy widzą tylko jego nazwę.

  Po udzieleniu uczestnikowi zezwolenia na zabranie głosu, zobaczysz następujące opcje:
  • Wycisz / Poproś o wyłączenie wyciszenia: Włączanie lub wyłączanie wyciszenia uczestnika. Przed wyłączeniem wyciszenia uczestnicy muszą zaakceptować prośbę o wyłączenie wyciszenia.
  • Wyłącz mówienie: Wycofanie zezwolenia na zabranie głosu przez uczestnika. Spowoduje to wyciszenie uczestnika i uniemożliwi mu samodzielne wyłączenie wyciszenia.
 • Opuść rękę: Opuszczenie ręki uczestnika. Jego pozycja na liście uczestników przesunie się w dół, za uczestników z podniesioną ręką.
 • Czat: Otwarcie okna czatu w celu wysyłania wiadomości bezpośrednio do uczestnika.
 • Awansuj na panelistę: Przekształcenie uczestnika w panelistę.
 • Zmień nazwę: Zmiana nazwy uczestnika wyświetlanej dla pozostałych uczestników.
 • Usuń: Usunięcie uczestnika z webinaru. Usunięcie panelisty z webinaru. Nie będzie on mógł dołączyć ponownie, chyba że zezwolisz uczestnikowi na ponowne dołączenie.

  U dołu listy uczestników znajduje się opcja Opuść wszystkie ręce, która spowoduje opuszczenie wszystkich podniesionych rąk. Nie powoduje to wyciszenia uczestników, którzy podnieśli rękę i ich wyciszenie zostało wyłączone.

Awansowanie uczestnika na panelistę

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Rozpocznij webinar jako prowadzący.
 3. Kliknij Uczestnicy.
 4. Kliknij zakładkę Uczestnicy.
 5. Ustaw kursor myszy nad nazwą uczestnika, którego chcesz awansować, i kliknij Więcej.
 6. Kliknij Awansuj na panelistę.

Dodatkowe możliwości sterowania

U dołu panelu Uczestnicy, w zakładce Paneliści, znajdują się pewne dodatkowe elementy sterujące.

 • ZaprośZapraszanie innych osób na spotkanie.
 • Wycisz wszystkich: Wyciszenie wszystkich panelistów i uczestników, którzy mieli przyznane zezwolenie na zabranie głosu.
 • Więcej:
  • Poproś wszystkich o wyłączenie wyciszenia: wyłączenie wyciszenia wszystkich panelistów i uczestników, którzy mieli przyznane zezwolenie na zabranie głosu. Uczestnicy, którzy nie mieli zezwolenia na zabranie głosu, pozostaną wyciszeni.
  • Opuść wszystkie ręce: Opuszczenie wszystkich podniesionych rąk panelistów. Opcja ta nie wpływa na podniesione ręce uczestników.
  • Wycisz panelistów przy wejściu: Wyciszanie wszystkich nowych panelistów przy wejściu z zachowaniem możliwości samodzielnego wyłączenia wyciszenia przez nich. Uczestnicy są wyciszani automatycznie (nie mogą samodzielnie wyłączać wyciszenia, chyba że zostaną awansowani na panelistów lub pozwolisz im zabrać głos).
  • Odtwórz dźwięk dołączania i opuszczania: Odtwarzanie dźwięku, kiedy panelista lub uczestnik dołączy do webinaru lub opuści go.
  • Zablokuj webinar: Uniemożliwiane dołączania do webinaru nowym panelistom lub uczestnikom do momentu odblokowania.
  • Zezwól panelistom na
   • Samodzielne wyłączenie wyciszenia: Zezwalanie panelistom na samodzielne wyłączanie wyciszenia w odpowiednich momentach.
   • Zmiana nazwy: Zezwalanie panelistom na samodzielną zmianę nazwy podczas webinaru.
   • Uruchamianie wideo: Zezwalanie panelistom na uruchamianie swojego wideo, kiedy tego chcą. Usunięcie zaznaczenia tej opcji nie powoduje zatrzymania wideo panelistów, którzy już je włączyli.
  • Zezwól uczestnikom na:
   • Podnieś rękę: Zezwalanie uczestnikom na podnoszenie rąk podczas webinaru. Funkcja ta jest zazwyczaj używana, jeżeli chcesz wiedzieć, kto zamierza zadać pytanie lub zabrać głos.
   • Zobacz liczbę uczestników: Zezwalanie uczestnikom na zobaczenie liczby panelistów i uczestników webinaru. Liczba panelistów obejmuje prowadzącego. Pojawia się ona u góry ekranu, po identyfikatorze spotkania.

Elementy sterujące widoku uczestnika

Prowadzący i współprowadzący mają również możliwość sterowania układem wideo prezentowanego przez uczestników podczas webinaru. Wszyscy paneliści mogą ustawić własny układ widoku oddzielnie od układu widzianego przez uczestników. 

Elementy sterujące widoku uczestnika można ustawić w dwóch miejscach: zawsze dostępne w panelu Uczestnicy w opcji Więcej lub w prawym górnym rogu sekcji wideo, po kliknięciu Widok. Dostępne są następujące opcje: 

 • Mój widok: Ustawienie układu wideo, który osobiście widzisz podczas webinaru.
  • Prelegent: Widok prelegenta przełącza się pomiędzy aktywnymi prelegentami podczas webinaru, z pozostałymi panelistami wideo powyżej aktywnego prelegenta, kiedy nic nie mówi.
  • Galeria: Widok galerii przedstawia na ekranie obrazy 25 lub 49 uczestników (jeżeli opcja jest włączona w ustawieniach klienta) o takiej samej wielkości. Jeżeli liczba panelistów przekracza możliwość dopasowania, można utworzyć kilka stron widoku galerii.
  • Zwolnij kolejność wideo: W przypadku określenia niestandardowej kolejności widoku galerii kolejność jest blokowana i nie zmienia się, chyba że zmiana zostanie wykonana ręcznie. Opcja ta powoduje zwolnienie kolejności i umożliwienie dostosowywania kolejności widoku galerii przez Zoom na podstawie osoby zabierającej głos.
  • Pełen ekran
 • Widok uczestnika: Ustawienie układu wideo, który uczestnicy widzą podczas webinaru. Domyślnie widzą oni ten sam widok, co prowadzący (domyślny widok prowadzącego to widok galerii).
  • Stosuj się do widoku prowadzącego: Uczestnicy widzą widok używany przez prowadzącego – widok aktywnego prelegenta lub widok galerii. Jeżeli prowadzący udostępnia swój ekran, uczestnicy widzą widok udostępniany przez prowadzącego i wideo aktywnego prelegenta w trybie obok siebie. Uczestnicy mogą dostosowywać wielkość udostępnianego widoku i wideo.
  • Prelegent: Widok prelegenta przełącza się pomiędzy aktywnymi prelegentami podczas webinaru, z pozostałymi panelistami wideo powyżej aktywnego prelegenta, kiedy nic nie mówi.
  • Galeria: Widok galerii przedstawia na ekranie obrazy 25 lub 49 uczestników (jeżeli opcja jest włączona w ustawieniach klienta) o takiej samej wielkości. Jeżeli liczba panelistów przekracza możliwość dopasowania, można utworzyć kilka stron widoku galerii.

Jeżeli prowadzący lub panelista udostępnia swój ekran, opcje się zmieniają i wyglądają następująco: 

 • Mój widok: Ustawienie układu wideo, który osobiście widzisz podczas webinaru.
  • Standardowy: Udostępnione treści znajdują się w centrum uwagi, natomiast miniaturki wideo są wyświetlane nad treścią w trybie okien (podobnym do widoku prelegenta) lub na treści w prawym górnym rogu ekranu w trybie pełnoekranowym. W trybie pełnoekranowym miniaturki te można przesuwać, klikając i przeciągając je.
  • Obok siebie: prelegent: Możliwość wyświetlania udostępnionego ekranu obok widoku prelegenta z możliwością zmiany położenia oddzielenia między udostępnionym ekranem a wideo w celu zmiany względnej wielkości każdej części.
  • Obok siebie: galeriaMożliwość wyświetlania udostępnionego ekranu obok widoku galerii możliwością zmiany położenia oddzielenia między udostępnionym ekranem a wideo w celu zmiany względnej wielkości każdej części.
  • Zwolnij kolejność wideo: W przypadku określenia niestandardowej kolejności widoku galerii kolejność jest blokowana i nie zmienia się, chyba że zmiana zostanie wykonana ręcznie. Opcja ta powoduje zwolnienie kolejności i umożliwienie dostosowywania kolejności widoku galerii przez Zoom na podstawie osoby zabierającej głos.
  • Zamień miejscami wideo i ekran udostępniony: Opcja dostępna podczas korzystania z widoku standardowego. Powoduje ona zamianę miejscami wideo i udostępnionego ekranu, koncentrując uwagę na wideo panelisty i minimalizując udostępnianą treść bez zatrzymywania udostępniania.
  • Pełen ekran
 • Widok uczestnika: Ustawienie układu wideo, który uczestnicy widzą podczas webinaru. Domyślnie widzą oni ten sam widok, co prowadzący (domyślny widok prowadzącego to widok galerii).
  • Stosuj się do widoku prowadzącego: Uczestnicy widzą ten sam widok, co prowadzący, czyli widok prelegenta, widok galerii, tryb obok siebie itp. Jeżeli prowadzący udostępnia swój ekran, uczestnicy widzą udostępnianą treść i widok prelegenta w trybie obok siebie. Uczestnicy mogą dostosowywać wielkość udostępnianego widoku i wideo.
  • Standard: Udostępniona treść znajduje się w centrum uwagi, a miniaturki wideo są wyświetlane na treści w prawym górnym rogu ekranu. Miniaturki te można przesuwać, klikając i przeciągając. 
  • Obok siebie: prelegent: Uczestnicy widzą udostępniony ekran obok widoku prelegenta z możliwością zmiany położenia oddzielenia między udostępnionym ekranem a wideo w celu zmiany względnej wielkości każdej części.
  • Obok siebie: galeria: Uczestnicy widzą udostępniony ekran obok widoku galerii możliwością zmiany położenia oddzielenia między udostępnionym ekranem a wideo w celu zmiany względnej wielkości każdej części.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.