Wdrożenie masowe ze wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami dla systemu Windows

Ostatnia aktualizacja:

Klient Zoom Desktop Client może być masowo skonfigurowany dla systemu Windows na trzy różne sposoby: za pomocą instalatora MSI wykorzystywanego zarówno przy konfiguracji, jak i instalacji, za pomocą szablonu administracyjnego Active Directory wykorzystującego Politykę Grupy do konfiguracji lub za pomocą kluczy rejestru do konfiguracji.

Zoom Rooms dla systemu Windows również mogą być konfigurowane za pomocą szablonu administracyjnego Active Directory wykorzystującego Politykę Grupy lub za pomocą kluczy rejestru.

W przypadku korzystania z instalatora MSI, Zoom może zostać wdrożony za pośrednictwem GPO lub SCCM.W przypadku instalacji klienta przez skrypt GPO należy przeprowadzić instalację z wykorzystaniem skryptu startowego dla klienta komputerowego. W przypadku chęci wdrożenia także wtyczki Outlook przez skrypt GPO należy przeprowadzić instalację z wykorzystaniem skryptu logowania.

W przypadku instalacji za pomocą szablonu administracyjnego Active Template lub kluczy rejestru administratorzy mogą zablokować niektóre funkcje i ustawienia po wdrożeniu Zoom.

Uwaga: instalacje przy pomocy instalatora MSI wymagają posiadania podwyższonych uprawnień administratora.

W tym artykule omówiono:

Dowiedz się, jak zainstalować Zoom ze wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami dla komputerów Mac.

Warunki wstępne

Uwaga: Niektóre z przełączników wymienionych poniżej wymagają najnowszej wersji instalatora Zoom IT.

Pobieranie instalatora MSI

 1. Przejdź do Download Center
 2. Kliknij Download for IT Admin lub pobierz bezpośrednio z https://www.zoom.us/client/latest/ZoomInstallerFull.msi

Priorytet ustawień

Ustawienia można konfigurować w wielu miejscach. Niektóre mogą być konfigurowane jedynie przez administratora Zoom lub administratora IT, podczas gdy inne mogą być konfigurowane przez użytkownika końcowego. Jeśli ustawienia będą się wykluczać, Zoom skorzysta z następującej kolejności:

 • Ustawienia wdrożone przez MSI/GPO z zConfig
 • Ustawienia sieciowe zablokowane dla konta lub grupy
 • Ustawienia klienta wybrane przez użytkownika
 • Ustawienia wdrożone przez MSI/GPO z zRecommend
 • Ustawienia sieciowe, które nie są zablokowane

Wdrażanie i konfigurację klienta komputerowego Zoom

Wdrażanie z wiersza polecenia

Zainstaluj: msiexec /package  ZoomInstallerFull. msi/lex zoommsi.log

Przeprowadź instalację dyskretną: msiexec /i ZoomInstallerFull.msi /quiet /qn /norestart /log install.log

Poczekaj na zakończenie trwającego spotkania przed instalacją: msiexec /i ZoomInstallerFull.msi /norestart MSIRESTARTMANAGERCONTROL="Disable"

Dyskretne automatyczne uruchamianie: Ta opcja, domyślnie wyłączona, powoduje, że klient komputerowy automatycznie i dyskretnie uruchamia się w systemie Windows. Aby włączyć tę funkcje, dopisz zSilentStart="true" na końcu wybranego sposobu instalacji.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi/lex zoommsi.log zSilentStart="true"

Brak skrótu na pulpicie: Ta opcja, domyślnie wyłączona, uniemożliwia utworzenie skrótu na pulpicie podczas instalacji lub aktualizacji. Aby włączyć tę opcję, dopisz zNoDesktopShortCut="true" na końcu wybranego sposobu instalacji.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi/lex zoommsi.log ZNoDesktopShortCut="true"

Wstępnie skonfiguruj SSO URL: Ta opcja, domyślnie wyłączona, umożliwia wstępną konfigurację SSO URL. Aby ustawić adres URL, dopisz zSSOHost="vanity_URL" na końcu wybranego sposobu instalacji. Na przykład hooli.zoom.us można ustawić w dowolnym z następujących formatów:

 • "hooli"
 • "https://hooli"
 • "hooli.zoom.us"

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log zSSOHost="vanity_URL"

Automatyczna aktualizacja: Domyślnie wyłączona, spowoduje usunięcie opcji Sprawdź aktualizacje w kliencie, a tym samym uniemożliwi użytkownikom sprawdzanie dostępności i instalowanie aktualizacji dla klienta Zoom. Jeśli automatyczna aktualizacja jest włączona, użytkownicy będą mogli sprawdzać dostępność aktualizacji w kliencie i nie będą potrzebować podwyższonego poziomu uprawnień administratora, by przeprowadzić aktualizację. Aby włączyć tę opcję i zezwolić użytkownikom na aktualizowanie klienta Zoom, dopisz ZoomAutoUpdate="true" do wybranego sposobu instalacji:

msiexec /package  ZoomInstallerFull. msi /lex zoommsi.log ZoomAutoUpdate="true"

Uwaga:

 • Automatyczna aktualizacja nie jest faktyczną funkcją automatycznej aktualizacji. Dzięki niej użytkownik może jedynie ręcznie sprawdzać dostępność aktualizacji, a klient komputerowy nie będzie automatycznie aktualizował się do najnowszej wersji klienta. Zapoznaj się z EnableSilentAutoUpdate lub AlwaysCheckLatestVersion, aby uzyskać informacje o opcjach automatycznej aktualizacji poniżej.
 • Klient VDI nie odpowie na przełącznik automatycznej aktualizacji.
 • Instalator Hosta VDI to typ pliku MSI, który może korzystać z tych samych przełączników co standardowy klient MSI. Można go wdrożyć za pomocą zwykłego oprogramowania i narzędzi do zarządzania urządzeniami. Klient VDI będzie reagował na tę samą konfigurację MSI, co klient inny niż VDI i może być odpowiednio skonfigurowany.

Usługa zaawansowanego udostępniania: Ta opcja, domyślnie włączona, może wyłączyć tę usługę, co może uniemożliwić monitowanie o poświadczenia administratora podczas uaktualniania. Jeśli ta usługa jest wyłączona, może to mieć niewielki wpływ na środowisko automatycznej aktualizacji. Aby wyłączyć, dopisz DisableAdvancedSharingService=true na końcu wybranego sposobu instalacji.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log DisableAdvancedSharingService=true

Początek i koniec portu zapory: Ustawia reguły zapory przychodzącej i wychodzącej dla klienta Zoom. FirewallPortStart i FirewallPortEnd muszą być skonfigurowane razem, ponieważ Zoom nie zaleca włączania jednego bez włączania drugiego.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log FirewallPortStart="7200" FirewallPortEnd="17210"

Dodatkowe opcje konfiguracji

zConfig: Aby włączyć dodatkowe opcje, dopisz parametr ZConfig na końcu wybranego sposobu instalacji. Oddziel wiele opcji za pomocą „;”:

msiexec /package ZoomInstaller.msi /norestart /lex msi.log ZConfig="account=your_account_id;nogoogle=1;nofacebook=1;login_domain=yourcompany.com&yourcompany2.com"

Dodatkowe opcje dla ZConfig są wymienione w poniższych tabelach.

Zezwalaj użytkownikom na zmianę ustawień: aby wdrożyć ustawienia, ale zezwalać użytkownikom na ich zmianę w kliencie komputerowym Zoom, wdrażaj je z „ZRecommend” zamiast „ZConfig”. Na przykład msiexec /i ZoomInstallerFull.msi ZRecommend="AudioAutoAdjust=1" 

Jeśli chcesz wymusić określone ustawienia, ale zezwolić użytkownikom na zmianę innych ustawień domyślnych, użyj zarówno ZConfig, jak i ZRecommend. Na przykład msiexec /i ZoomInstallerFull.msi ZConfig="nogoogle=1" ZRecommend="AudioAutoAdjust=1"

Uwaga: Jeśli ustawienie zostało ustawione zarówno dla ZConfig, jak i ZRecommend, ZConfig nadal będzie blokować ustawienie i nie będzie ono mogło zostać zmienione przez użytkownika.

Wdrażanie Intune

 1. Zaloguj się do usługi Microsoft Intune.
 2. Kliknij Aplikacje klienckie.
 3. Kliknij Aplikacje.
 4. Kliknij pozycję Add (Dodaj).
 5. W polu Typ aplikacji wybierz pozycję Aplikacja biznesowa, a następnie kliknij Wybierz.
 6. Kliknij Wybierz plik pakietu aplikacji.
 7. Kliknij Wybierz plik i wybierz ZoomInstallFull.msi.
 8. Kliknij OK.
 9. W zakładce Informacje o aplikacji wprowadź następujące informacje:
  • Opis – Wprowadź opis aplikacji, tj. aplikacja Zoom Meeting.
  • Wydawca— Wprowadź Zoom Video Communications.
  • Kontekst instalacji aplikacji —Kliknij Urządzenie.
  • Argumenty wiersza polecenia – Wprowadź dowolne przełączniki instalacji MSI
   • Aby włączyć ustawienia domyślne, które muszą być zablokowane, rozpocznij każdy przełącznik ustawień od ZConfig. Np. ZConfig=”nogoogle=1”.
   • Aby włączyć ustawienia domyślne, które użytkownicy mogą zmieniać, rozpocznij każdy przełącznik ustawień od ZRecommend. Np. ZRecommend=”AudioAutoAdjust=1”.
 10. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Dodaj żądane Znaczniki zakresu.
 12. Kliknij przycisk Dalej.
 13. Ustaw, czy aplikacja jest wymagana dla określonych grup użytkowników, wszystkich użytkowników i/lub wszystkich urządzeń.
 14. Kliknij przycisk Dalej.
 15. Sprawdź podsumowanie wdrożenia, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Opcje konfiguracji

Uwaga: Wpisy rejestru dla następujących ustawień będą znajdować się w następujących lokalizacjach:

 • Wersja 32-bitowa: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\ZoomUMX\
 • Wersja 64-bitowa: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZoomUMX\

Ustawienia ogólne

Opis Domyślny stan i wartość Opcja MSI Typ wartości
Usuń opcję logowania za pomocą konta Google Disabled, 0 NoGoogle Boolean
Usuń opcję logowania przez Facebooka Disabled, 0 NoFacebook Boolean
Usuń opcję logowania za pomocą konta e-mail Disabled, 0 DisableLoginWithEmail Boolean
Usuń opcję pojedynczego logowania Disabled, 0 NoSSO Boolean
Wymagaj nowego logowania jednokrotnego po uruchomieniu klienta Disabled, 0 DisableKeepSignedInWithSSO Boolean
Wymagaj nowego logowania za pomocą konta Google po uruchomieniu klienta Disabled, 0 DisableKeepSignedInWithGoogle Boolean
Wymagaj nowego logowania przez Facebooka po uruchomieniu klienta Disabled, 0 DisableKeepSignedInWithFacebook Boolean
Ustaw i zablokuj domyślny SSO URL dla logowania klienta

Na przykład hooli.zoom.us będzie ustawiony jako ForceSSOUrl=hooli
Wyłączone ForceSSOUrl=your_company String
Zapobiegaj automatycznemu uruchamianiu przez Zoom poprzednio używanego adresu URL SSO. Jest to przydatne dla użytkowników korzystających z wielu kont, z których każde ma własny adres URL SSO. Disabled, 0 DisableAutoLaunchSSO
Boolean
Ustawia domyślne logowanie SSO Disabled, 0 AutoSSOLogin Boolean
Blokuj połączenia z niezaufanymi certyfikatami SSL Enabled, 1 BlockUntrustedSSLCert Boolean
Osadź określony ciąg agenta użytkownika dla wszystkich żądań HTTP z klienta Zoom Wyłączone EmbedUserAgentString String
Wyłącz monit UAC podczas logowania do Zoom Enabled, 1 AddFWException Boolean
Zminimalizuj Zoom do zasobnika systemowego Enabled, 1 Min2Tray Boolean
Automatycznie uruchamiaj Zoom przy starcie systemu Windows Disabled, 0 ZoomAutoStart Boolean
Dyskretnie automatycznie uruchamiaj Zoom przy starcie systemu Windows Disabled, 0 zSilentStart Boolean

Umożliwia klientowi komputerowemu ciche sprawdzanie dostępności aktualizacji, a jeśli wersja użytkownika jest niższa niż stabilna wersja ustawiona przez Zoom, zainstalowanie jej po uruchomieniu klienta.

Ta opcja wymaga włączenia opcji AutoUpdate.

Enabled, 1 EnableSilentAutoUpdate Boolean

Zezwala klientowi komputerowemu na sprawdzanie dostępności aktualizacji i, jeśli wersja użytkownika jest niższa niż najnowsza wersja ustawiona przez Zoom, monitowanie użytkownika o zainstalowanie aktualizacji.

Ta opcja wymaga włączenia opcji AutoUpdate.

Disabled, 0 AlwaysCheckLatestVersion Boolean

Umożliwia kontrolowanie rytmu aktualizacji zastosowanych do klienta komputerowego.

Slow (0): mniej aktualizacji i lepsza stabilność
Fast (1): najnowsze funkcje i aktualizacje

Slow (0)  SetUpdatingChannel Boolean

Uniemożliwia klientowi komputerowemu automatyczne uaktualnienie do wersji 64-bitowej, jeśli wersja 32-bitowa jest zainstalowana w systemie 64-bitowym.

Disabled, 0 DisableUpdateTo64Bit Boolean
Nie twórz skrótu na pulpicie dla Zoom Disabled, 0 zNoDesktopShortCut Boolean
Ustaw domenę adresu e-mail, za pomocą której użytkownicy mogą się logować Disabled  Login_Domain, domain  String

Wymusza zalogowanie się użytkowników przed dołączeniem do spotkania z poziomu aplikacji. Użytkownicy mogą być zalogowani w portalu internetowym podczas dołączania za pomocą adresu URL do dołączania.

Disabled, 0 EnforceSignInToJoin Boolean
Wymagaj, aby klient był zalogowany na konto Zoom przed dołączeniem do jakiegokolwiek spotkania. Wyłączone EnforceAppSignInToJoin Boolean
Ustaw identyfikatory kont (A), dzięki którym klient może dołączać do spotkań hostowanych przez określone konta Disabled, 0 Account, your_account_id String
Wymuś uwierzytelniania spotkań wewnętrznych (B) Wyłączone SetDevicePolicyToken, device_token String
Nie wylogowuj użytkownika z klienta po jego ponownym uruchomieniu (tylko logowanie przez e-mail) Disabled, 0 KeepSignedIn Boolean
Klient Zoom otworzy się automatycznie i po ponownym uruchomieniu systemu. Disabled, 0 AutoStartAfterReboot Boolean
Klient Zoom uruchomi się w zasobniku systemowym po ponownym uruchomieniu systemu. Disabled, 0 AutoStartInSystemTray Boolean
Ustawia domenę internetową do logowania się lub dołączania do spotkania. Domyślnie wartość to https://zoom.us lub https://zoom.com Disabled, empty SetWebDomain, domain String
Ustaw domyślnie tryb portretowy po otwarciu klienta Zoom Disabled, 0 DefaultUsePortraitView Boolean
Udostępniaj dźwięk podczas udostępniania ekranu w pokoju Zoom Room Enabled, 1 PresentToRoomWithAudio Boolean
Wyświetla przycisk Call Room System na ekranie głównym klienta Zoom Disabled, 0 EnableStartMeetingWithRoomSystem Boolean
Wyświetla nazwę dzwoniącego dla systemu pokoju zapraszanego na spotkanie Zoom Disabled, 0 AppendCallerNameForRoomSystem Boolean
Umożliwia sterowanie HID urządzeniami USB przez klienta Zoom Enabled, 1 EnableHIDControl Boolean

Jeśli ta opcja zostanie włączona, klient będzie używał następujących portów do transmisji multimediów:

Audio: 8803
Udostępnianie ekranu: 8802
Wideo: 8801

Disabled, 0 EnableIndependentDataPort Boolean

Użyj przeglądarki osadzonej w kliencie do logowania jednokrotnego

Disabled, 0 EnableEmbedBrowserForSSO Boolean

Automatycznie wysyłaj logi, gdy wystąpi problem typu awaria krytyczna

Disabled, 0 EnableAutoUploadDumps Boolean

Pokazuje status kontaktu Zoom w Outlooku i ustawia Zoom jako domyślną aplikację do czatowania, spotkań i dzwonienia w Outlooku.

Disabled, 0 IntegrateZoomWithOutlook Boolean

Włącza opcję Popraw mój wygląd

Disabled, 0 EnableFaceBeauty Boolean

Zdalne sterowanie wszystkimi aplikacjami

Disabled, 0 RemoteControlAllApp Boolean

Klient Zoom uruchamia proces wideo z podwyższonym poziomem uprawnień w celu obsługi zaawansowanego oznaczania DSCP

Disabled, 0 EnableElevateForAdvDSCP Boolean

Gdy ta opcja jest włączona, ruch przy udostępnianiu ekranu jest wysyłany przez TCP zamiast UDP.

Disabled, 0 ShareSessionDisableUDP
Boolean

Zapobiegaj ruchowi audio przez serwery proxy

Disabled, 0 DisableAudioOverProxy Boolean

Zapobiegaj ruchowi wideo przez serwery proxy

Disabled, 0 DisableVideoOverProxy Boolean

Zapobiegaj ruchowi udostępniania ekranu przez serwery proxy

Disabled, 0 DisableSharingOverproxy Boolean

Ustaw serwer proxy dla klienta jako nazwany serwer proxy.

Na przykład: serwer: port

Wyłączone ProxyServer, proxy_address String
Ustaw serwer proxy na klienta z adresem PAC URL Wyłączone ProxyPac, your_pac_url String
Ustaw regułę obejścia serwera proxy dla klienta Zoom Wyłączone ProxyBypass, bypass_rule String
Usuń szumy z kanałów wideo podczas przetwarzania. Enabled, 1 EnableTemporalDeNoise Boolean
Użyj akceleracji sprzętowej do przetwarzania wideo. Enabled, 1 EnableGPUComputeUtilization Boolean
Użyj akceleracji sprzętowej do przetwarzania wideo podczas wysyłania wideo. Enabled, 1 EnableHardwareAccForVideoSend Boolean
Użyj akceleracji sprzętowej do przetwarzania wideo podczas odbierania wideo. Enabled, 1 EnableHardwareAccForVideoReceive Boolean
Ignoruj ustawienie ograniczonej przepustowości w ustawieniach sieci Web. Przydatne w przypadku wyjątków. Disabled, 0 IgnoreBandwidthLimits Boolean
Zezwól na zaufanie określonym adresom URL i pomiń monit o niezaufany certyfikat, jeśli certyfikat zostanie unieważniony. Kolejne domeny powinny być oddzielone za pomocą „;”, na przykład „hooli.com;hooli.org” Disabled, empty SetNoRevocationCheckUrls String
Ukryj przycisk szybkiego uruchamiania aplikacji Zoom Apps w interfejsie Zoom. Disabled, 0 DisableZoomApps Boolean

Uwaga:

Ustawienia spotkań

Opis Domyślny stan i wartość Opcja MSI Typ wartości
Wyłącz kamerę podczas dołączania do spotkania Disabled, 0 DisableVideo Boolean
Podczas dołączania do spotkania okno spotkania jest domyślnie uruchamiane w oknie pełnoekranowym. Enabled, 1 AutoFullScreenWhenViewShare Boolean
Automatycznie dostosuj zawartość udostępnionego ekranu do ekranu widza Enabled, 1 AutoFitWhenViewShare Boolean
Korzystaj z wideo w rozdzielczości HD podczas dołączania do spotkania Disabled, 0 Use720pByDefault Boolean
Automatycznie włącz dwa monitory Disabled, 0 UseDualMonitor Boolean
Zapobiegaj wyświetlaniu na pełnym ekranie podczas rozpoczynania spotkania lub dołączania do niego Disabled, 0 FullScreenWhenJoin Boolean
Zawsze pokazuj kontrolki spotkania (Włącza Zawsze pokazuj sterowniki spotkania) Enabled, 1 AutoHideToolbar Boolean
Domyślnie ukrywaj uczestników niekorzystających z wideo Disabled, 0 HideNoVideoUsers Boolean
Zawsze wyciszaj mikrofon podczas dołączania do spotkania Disabled, 0 MuteVoipWhenJoin Boolean
Automatycznie łącz dźwięk z dźwiękiem komputera podczas dołączania do spotkania Disabled, 0 AutoJoinVOIP Boolean

Ustaw przetwarzanie sygnału audio dla urządzeń audio z systemem Windows

Auto - 0
Off - 1
On - 2

Auto, 0 SetAudioSignalProcessType String

Ustaw poziom tłumienia hałasu

Auto - 0
Low -1
Medium - 2
High - 3

Auto, 0 SetSuppressBackgroundNoiseLevel String
Pokaż czas, przez jaki użytkownik uczestniczył w spotkaniu Disabled, 0 ShowConnectedTime Boolean
Potwierdź przed opuszczeniem spotkania Enabled, 1 ConfirmWhenLeave Boolean
Wyłącz funkcję Udostępnianie ekranu podczas rozpoczynania spotkania lub dołączania do niego Disabled, 0 DisableScreenShare Boolean
Wyłącz tryb Windows Aero Mode w Windows 7 Disabled, 0 NoAeroOnWin7 Boolean
Ustaw domyślną lokalizację nagrywania dla nagrań lokalnych Folder Dokumenty RecordPath, C:/your_recording_path String
Automatycznie dopasuj ustawienia mikrofonu

Enabled, 1

AudioAutoAdjust Boolean
Steruje ustawieniem Oryginalnego audio mikrofonu Disabled, 0 EnableOriginalSound Boolean
Zawsze używaj PMI do natychmiastowych spotkań Disabled, 0 UsePMI Boolean
Wyłącz czat podczas spotkania Disabled, 0 zDisableChat Boolean

Wyłącz przesyłanie plików podczas spotkania (wysyłanie lub odbieranie plików)

Disabled, 0 zDisableFT Boolean
Wyłącz przesyłanie plików od stron trzecich podczas spotkania Disabled, 0 DisableMeeting3rdPartyFileStorage Boolean
Wyłącz nagrywanie lokalne Disabled, 0 zDisableLocalRecord Boolean
Wyłącz nagrywanie w chmurze Disabled, 0 zDisableCMR Boolean
Wyłącz wysyłanie wideo Disabled, 0 zDisableSendVideo Boolean
Wyłącz odbieranie wideo Disabled, 0 zDisableRecvVideo Boolean
Wyłącza wysyłanie i odbieranie wideo Disabled, 0 zDisableVideo Boolean
Włącza dublowanie wideo Enabled, 1 EnableMirrorEffect Boolean
Wyświetla przycisk Call Room System na ekranie głównym klienta Zoom Disabled, 0 EnableStartMeetingWithRoomSystem Boolean
Klient zoptymalizuje udostępnianie ekranu dla klipu wideo podczas udostępniania bezpośrednio do Zoom Room. Enabled, 1 PresentToRoomOptimizeVideo Boolean

Ustaw opcję udostępniania podczas udostępniania bezpośrednio do pokoju Zoom Room.

0 - Pokaż wszystkie opcje udostępniania

1 - Automatycznie udostępniaj pulpit

1 PresentToRoomOption Boolean

Ustaw opcję udostępniania podczas udostępniania bezpośrednio w pokoju Zoom Room w ramach spotkania.

0 - Pokaż wszystkie opcje udostępniania

1 - Automatycznie udostępniaj pulpit

0 PresentInMeetingOption Boolean

Ustaw maksymalną przepustowość wysyłania

Uwaga: Jeśli przepustowość jest ograniczona za pomocą ustawień sieci Web, ograniczenia sieci Web zastępują ograniczenia ustawione w kliencie.

Wyłączone

BandwidthLimitUp, amount
(wszystkie wartości w Kbps)

String

Ustaw maksymalną przepustowość odbioru

Uwaga: Jeśli przepustowość jest ograniczona za pomocą ustawień sieci Web, ograniczenia sieci Web zastępują ograniczenia ustawione w kliencie.

Wyłączone BandwidthLimitDown, amount
(wszystkie wartości w Kbps)
String

Podziel ruch między różnymi portami w celu łatwiejszej identyfikacji
Udostępnianie wideo: 8801
Współdzielenie ekranu: 8802
Audio: 8803

Disabled, 0 EnableIndependentDataPort Boolean

Zawsze pokazuj podgląd wideo podczas dołączania do spotkania

Enabled, 1 AlwaysShowVideoPreviewDialog Boolean

Usuń dźwięk komputera z opcji audio

Disabled, 0 DisableComputerAudio Boolean

Automatycznie wyciszaj mikrofon, gdy ekran jest zablokowany podczas spotkania

Enabled, 1 MuteWhenLockScreen Boolean

Używaj domyślnych głośników systemowych w systemie Windows

Disabled, 0 SetUseSystemDefaultSpeakerForVoip Boolean

Używaj domyślnego mikrofonu systemowego w systemie Windows

Disabled, 0 SetUseSystemDefaultMicForVoip Boolean

Używaj trybu Side-by-Side do wyświetlania udostępnionego ekranu

Disabled, 0 EnableSplitScreen Boolean

Wyłącz zdalne sterowanie

Disabled, 0

DisableRemoteControl Boolean

Wyłącz zdalną pomoc techniczną

Enabled, 1

DisableRemoteSupport Boolean

Wyłącz używanie podpisów kodowanych

Disabled, 0

DisableClosedCaptioning Boolean

Wyłącz korzystanie z ręcznych, wprowadzanych przez użytkownika napisów

Disabled, 0

DisableManualClosedCaptioning Boolean

Wyłącz korzystanie z opcji pytań i odpowiedzi w webinarach

Disabled, 0

DisableQnA Boolean

Wyłącz sterowanie slajdami

Disabled, 0

DisableSlideControl Boolean

Zapobiegaj pojawianiu się powiadomień o połączeniach przychodzących podczas spotkania

Disabled, 0 HidePhoneInComingCallWhileInMeeting Boolean

Zezwalaj na dostęp do schowka podczas sesji zdalnego sterowania

Disabled, 0 EnableShareClipboardWhenRemoteControl Boolean

Wyłącz tło wirtualne

Disabled, 0 DisableVirtualBkgnd Boolean

Wyłącz filtry wideo

Disabled, 0 DisableVideoFilters Boolean

Ustaw określony tryb przechwytywania ekranu:

0 - Auto
1 - Starsze systemy operacyjne
2 - Udostępnij z filtrowaniem okien
3 - Zaawansowane udostępnianie z filtrowaniem okien
4 - Zaawansowane udostępnianie bez filtrowania okien

Auto, 0 SetScreenCaptureMode String

Wyłącz akcelerację GPU

Disabled, 0 LegacyCaptureMode Boolean

Wyłącz funkcję tablicy

Disabled, 0 DisableWhiteBoard Boolean

Wyłącza opcję udostępniania pulpitu podczas udostępniania ekranu

Disabled, 0 DisableDesktopShare Boolean
Wyłącza opcję bezpośredniego udostępniania za pomocą Zoom Rooms Disabled, 0 DisableDirectShare Boolean
Zapewnij opcję Optymalizuj pod kątem wideoklipu podczas udostępniania

Enabled, 1

EnableShareVideo Boolean
Funkcja udostępniania dźwięku komputera Disabled, 0 EnableShareAudio Boolean
Wycisz powiadomienia systemowe w trakcie udostępniania pulpitu Enabled, 1 EnableDoNotDisturbInSharing Boolean
Pokaż okna Zoom podczas udostępniania ekranu Disabled, 0 ShowZoomWinWhenSharing Boolean
Pokaż siebie jako aktywnego mówcę podczas mówienia Disabled, 0

EnableSpotlightSelf

Boolean

Ustaw maksymalną liczbę uczestników wyświetlanych w widoku galerii na 49 uczestników na ekran Disabled, 0 Enable49video Boolean
Wyświetlaj przypomnienia o nadchodzących spotkaniach Disabled, 0 EnableRemindMeetingTime Boolean

Ustawia określoną metodę renderowania wideo przy użyciu następujących zmiennych ciągu:

0 - Auto
1 - Direct3D11 Flip Mode
2 - Direct3D11
3 - Direct3D9
4 - GDI

Auto, 0 VideoRenderMethod, 0
String

 

Ustawienia czatu

Opis Domyślny stan i wartość Opcja MSI Typ wartości
Wyłącz podgląd łącza Enabled, 1 zDisableIMLinkPreview Boolean
Przenoś wiadomości z nowymi odpowiedziami na dół czatu/kanału Disabled, 0 SetMessengerDoNotDropThread Boolean
Opcja Wyślij wiadomość głosową Enabled, 1 ShowVoiceMessageButton Boolean
Pokaż baner z powiadomieniami na ekranie aż do jego wyłączenia Disabled, 0 AlwaysShowIMNotificationBanner Boolean
Kontroluj powiadomienia dźwiękowe po odebraniu wiadomości błyskawicznych Enabled, 1 PlaySoundForIMMessage Boolean
Określ, czy wiadomość ma być wyświetlana w powiadomieniach systemowych po odebraniu wiadomości błyskawicznych Enabled, 1 ShowIMMessagePreview Boolean
Określ, czy powiadomienia systemu wiadomości błyskawicznych są wyciszone podczas spotkania Enabled, 1 MuteIMNotificationWhenInMeeting Boolean

 

Inne parametry

Opcje spotkania: Domyślnie wyłączone. Aby zażądać tych ustawień, dopisz ZConfig="kCmdParam_InstallOption=X". X reprezentuje wartość liczbową.

Włączone wartości i opcje są następujące:

Wartość Opcja
1 Wyłącz kamerę podczas dołączania do spotkania
2 Automatycznie dołącz do VoIP
4 Automatycznie włącz dwa monitory
8 Domyślnie loguj się za pomocą logowania jednokrotnego
16 Automatycznie przechodź na pełny ekran podczas przeglądania udostępnionej zawartości
32 Automatycznie dopasuj do okna podczas wyświetlania udostępnionej zawartości
64 Domyślnie włącz rozdzielczość 720p
128 Zdalne sterowanie wszystkimi aplikacjami


Aby włączyć wiele ustawień, dodaj wartości. Na przykład, aby domyślnie włączyć opcję Automatycznie dołączaj do VoIP (2) i 720p (64), ustaw opcję ZoomInstall na 66:

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log ZConfig="kCmdParam_InstallOption=66"

Możesz również skonfigurować opcje wiersza polecenia firmy Microsoft.

Odinstalowanie przełączników

Aby całkowicie odinstalować Zoom, użyj następującego narzędzia do całkowitej dezinstalacji Zoom. Zasadniczo nie jest konieczne używanie całkowitego deinstalatora podczas aktualizacji do nowej wersji Zoom, ponieważ wdrożenie nowej wersji zastąpi poprzednią.

Następujące przełączniki są dostępne podczas uruchamiania instalatora:

Polecenie Funkcja
/silent Usuwa Zoom dyskretnie
/keep_outlook_plugin Usuwa Zoom, ale pozostawia zainstalowaną wtyczkę programu Outlook
/keep_lync_plugin Usuwa Zoom, ale pozostawia zainstalowaną wtyczkę Lync/Skype for Business
/keep_notes_plugin Usuwa Zoom, ale pozostawia zainstalowaną wtyczkę Notes
/vdi_clean Usuwa pakiet vdi

Uwaga: Użycie całkowitego deinstalatora całkowicie usunie klienta Zoom, a także wtyczkę Zoom dla programu Outlook. Wtyczka Outlook, rozszerzenia Chrome/Firefox i rozszerzenie GSuite pozostają nienaruszone.

Opcje konfiguracji dla Zoom Rooms dla systemu Windows

Opis Domyślny stan i wartość Opcja MSI Typ wartości
Zweryfikuj certyfikat SSL Disabled, 0 EnableSSLVerification Boolean
Automatycznie zaakceptuj licencję RODO Disabled, 0 AcceptGDPR Boolean
Zainstaluj aktualizacje w trybie dyskretnym bez wyświetlania paska postępu Disabled, 0 Silent Boolean
Automatycznie loguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła Enabled, 1 SystemAutoLogin Boolean

 

Dyskretna instalacja z automatycznym logowaniem i dyskretnymi aktualizacjami: msiexec /i ZoomRoomsInstaller.msi /quiet ACCEPTGDPR=true SILENT=true SYSTEMAUTOLOGIN=true SYSTEMUSERNAME="nazwa użytkownika systemu Windows" SYSTEMPASSWORD="hasło systemu Windows"

Opcje systemowe

Te opcje są domyślnie wyłączone.Aby włączyć, dopisz SYSTEMOPTION=X (X reprezentuje wartość liczbową. Wartości i opcje są następujące):

Wartość Opcja
1 Automatycznie blokuj ekran
2 Wyłącz wymaganie hasła po przebudzeniu
4 Wyłącz Cortanę
8 Wyłącz powiadomienia
16 Wyłącz aktualizacje systemu Windows
32 Włącz wysoką wydajność
64 Wyłącz hibernację
128 Nigdy nie śpij
256 Nigdy nie wyłączaj wyświetlacza

Opcje konfiguracji wtyczki Outlook dla systemu Windows

Opis Domyślny stan i wartość Opcja MSI Typ wartości
Zawsze domyślnie używaj PMI Disabled, 0 UsePMI Boolean
Zezwalaj użytkownikowi na sprawdzanie dostępności aktualizacji wtyczki programu Outlook Enabled, 1 AutoUpdate Boolean
Zezwalaj na standardową aktualizację użytkownika. Ignorowane, jeśli AutoUpdate jest wyłączony. Disabled, 0 StandardUserUpdate Boolean

Konfiguracja szablonu administracyjnego Active Directory

Aby zapoznać się z podziałem zasad i opcji dostępnych do konfiguracji, zapoznaj się z naszą listą dostępnych polityk grupy i szablonów.

 

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.