Zarządzanie oddzielnymi pokojami

Ostatnia aktualizacja:

Oddzielne pokoje pozwalają podzielić spotkanie Zoom na maksymalnie 50 oddzielnych sesji. Prowadzący spotkanie lub współprowadzący mogą zadecydować o automatycznym lub ręcznym podziale uczestników spotkania na te odrębne sesje lub mogą pozwolić uczestnikom na wybór i wchodzenie do sesji podzielonych ich według własnego uznania. Prowadzący lub współprowadzący mogą przełączać się między sesjami w dowolnym momencie. 

Uwaga:

Wymagania wstępne dotyczące zarządzania oddzielnymi pokojami

 • Oddzielne pokoje włączone
 • Klient stacjonarny Zoom lub klient internetowy
  • System Windows: wersja 3.5.31087.1102 lub nowsza
  • System macOS: wersja 3.5.31087.1102 lub nowsza
  • System Linux: wersja 2.0.81497.1116 lub nowsza
  • Chrome: wersja 2.4.943.510 lub nowsza
 • Pokoje Zoom
  • Windows: 5.8.0 (505) lub nowsza
  • macOS: 5.8.0 (4055.0929) lub nowsza
  • Urządzenia: wersja 5.8.0 (293) lub nowsza
  • Kontroler iOS: wersja 5.8.0 (110,0927) lub nowsza
  • Kontroler Android: wersja 5.8.0 (898) lub nowsza
 • Samodzielne wybieranie oddzielnych pokoi:
  • Klient stacjonarny lub aplikacja mobilna: wersja 5.3.0 lub nowsza.
  • ChromeOS: wersja 5.0.0 (4241.1207) lub nowsza 
 • Pełna kontrola współprowadzącego nad oddzielnymi pokojami: 
  • Klient stacjonarny dla systemu Windows, macOS lub Linux, wersja 5.4.6 lub nowsza
   Uwaga: w celu używania tej funkcji zarówno prowadzący, jak i współprowadzący muszą korzystać z wersji 5.4.6 lub nowszej.
 • Udostępnianie ekranu wszystkim oddzielnym pokojom: 
  • Klient stacjonarny dla systemu Windows, macOS lub Linux, wersja 5.7.0 lub nowsza (prowadzący, współprowadzący i uczestnicy korzystający z oddzielnych pokojów)

Ograniczenia

Domyślnie uczestników mogą przypisywać do oddzielnych pokojów jedynie prowadzący lub współprowadzący. Można pozwolić uczestnikom na wybranie własnego pokoju, ale należy to zrobić w trakcie spotkania, podczas uruchamiania oddzielnych pokojów. 

  Prowadzący Współprowadzący
Przypisywanie*, rozpoczynanie i kończenie oddzielnych pokojów
Przenoszenie między oddzielnymi pokojami
Emitowanie wiadomości do wszystkich 
Powiadomienie o prośbach o pomoc  

* Zarówno prowadzący, jak i współprowadzący mają możliwość przypisania uczestników do oddzielnych pokojów, ale po kliknięciu przycisku Otwórz wszystkie pokoje zaakceptowany zostanie tylko pierwszy zgłoszony zestaw przypisań. 

Użytkownicy, którzy dołączyli do spotkania Zoom z aplikacji Zoom Mobile lub urządzeń H.323/SIP, mogą uczestniczyć w oddzielnych pokojach, ale nie mogą nimi zarządzać. 

Jeśli spotkanie jest nagrywane w chmurze, nagrywany jest tylko główny pokój, niezależnie od tego, w którym pokoju znajduje się prowadzący spotkanie. Jeśli stosowane jest nagrywanie lokalne, nagrywany jest pokój, w którym znajduje się nagrywający uczestnik. Nagrywać lokalnie może wielu uczestników.

Można utworzyć maksymalnie 50 oddzielnych pokojów Maksymalna liczba uczestników w jednym oddzielnym pokoju zależy od liczby uczestników spotkania, liczby utworzonych oddzielnych pokojów oraz tego, czy uczestnicy są przypisywani podczas spotkania czy przed nim.

Liczby te dotyczą tylko oddzielnych pokojów utworzonych podczas spotkania. Do oddzielnych pokojów można wstępnie przypisać maksymalnie 200 uczestników.  

Liczba oddzielnych pokojów Maksymalna liczba uczestników, którą można przypisać do oddzielnych pokojów*
20 oddzielnych pokojów Maksymalnie 500 uczestników
30 oddzielnych pokojów Maksymalnie 400 uczestników
50 oddzielnych pokojów Maksymalnie 200 uczestników

*Podane maksymalne liczby uczestników wymagają rozszerzenia Duże spotkanie. Jeśli nie masz rozszerzenia Duże spotkanie, maksymalna liczba uczestników spotkania jest odpowiednio ograniczona. 

Uwaga: Pomoc Zoom może zwiększyć maksymalną liczbę oddzielnych pokojów na Twoim koncie do 100, z maksymalną liczbą 1000 uczestników na jeden oddzielny pokój (w zależności od limitów konta). Wymaga to od WSZYSTKICH uczestników korzystania z klienta Zoom w wersji 5.2 lub nowszej — każdy, kto dołącza do spotkania na Twoim koncie, a nie ma klienta Zoom w wersji 5.2 lub nowszej, będzie musiał dokonać aktualizacji, aby móc dołączyć do spotkania. Jeżeli użytkownicy nie mają kontroli administratora na swoich komputerach, w celu przeprowadzenia aktualizacji klienta będą potrzebować pomocy działu informatycznego.

Tworzenie oddzielnych pokojów

Uwaga: można również wstępnie przydzielić uczestników do oddzielnych pokojów podczas planowania spotkania, zamiast zarządzać nimi w trakcie spotkania.

 1. Rozpocznij natychmiastowe lub zaplanowane spotkanie.
 2. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje.
 3. Wybierz liczbę pokojów, którą chcesz utworzyć, oraz sposób przypisania uczestników do tych pokojów:
 4. Kliknij pozycję Utwórz oddzielne pokoje.
 5. Twoje pokoje zostaną utworzone, ale nie będą automatycznie uruchamiane. Możesz zarządzać pokojami przed ich uruchomieniem, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Opcje oddzielnych pokojów

 1. Po utworzeniu oddzielnych pokojów kliknij przycisk Opcje (w systemie Windows) lub ikonę koła zębatego  (w systemie macOS), aby wyświetlić dodatkowe opcje oddzielnych pokojów.
 2. Zaznacz wszystkie opcje, które chcesz stosować w swoich oddzielnych pokojach.
  • Pozwól uczestnikom na wybór pokoju: uczestnicy mogą samodzielnie wybierać uruchomione pokoje i wchodzić do nich.
  • Pozwól uczestnikom na powrót do głównej sesji w dowolnym momencie: jeśli ta opcja jest zaznaczona, uczestnicy mogą wrócić do głównej sesji za pomocą swoich sterowników spotkania. Jeśli jest wyłączona, uczestnicy muszą czekać, aż prowadzący lub współprowadzący zakończą oddzielne pokoje.
  • Automatycznie przenieś wszystkich przypisanych uczestników do oddzielnych pokojów: zaznaczenie tej opcji skutkuje automatycznym przenoszeniem wszystkich uczestników do oddzielnych pokojów. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, uczestnicy muszą kliknąć przycisk Dołącz, aby zostać dodani do oddzielnego pokoju.
  • Automatyczne zamknij oddzielne pokoje po () minutach: jeśli ta opcja jest zaznaczona, oddzielne pokoje będą automatycznie kończone po upływie skonfigurowanego czasu.
   • Powiadom mnie, gdy upłynie czas: jeśli ta opcja jest zaznaczona, prowadzący i współprowadzący będą powiadamiani o upłynięciu czasu przeznaczonego dla oddzielnego pokoju.
  • Ustaw licznik czasu odliczania: jeśli ta opcja jest zaznaczona, uczestnikom będzie podawany odliczany czas, jaki pozostał im do powrotu do głównego pokoju.
 3. Wykonaj poniższe kroki, aby przypisać uczestników do pokojów lub kliknij przycisk Otwórz wszystkie pokoje, aby uruchomić oddzielne pokoje.

Przypisywanie uczestników do pokojów

Aby przypisać uczestników do pokojów, wybierz przycisk Przypisz obok pokoju, do którego chcesz przypisać uczestników, a następnie wybierz uczestników, których chcesz przypisać do tego pokoju. Powtórz to dla każdego pokoju.

Po przypisaniu uczestnika (ręcznie lub automatycznie) w miejscu przycisku Przypisz wyświetlona zostanie liczba uczestników.

Przygotowanie oddzielnych pokojów

Po ręcznym lub automatycznym przypisaniu uczestników do pokojów można ich przenosić. Uczestnicy, którzy nie zostali przydzieleni do sesji podziału, w chwili uruchomienia pokojów pozostaną na głównym spotkaniu. Najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika lub pokój, aby wyświetlić te opcje:

 • Przenieś do (uczestnik): Wybierz pokój, do którego chcesz przenieść uczestnika.
 • Wymień (uczestnik): wybierz w innym pokoju uczestnika, na którego chcesz wymienić wybranego uczestnika.
 • Usuń pokój: usuwa wybrany pokój.
 • Utwórz ponownie:
  • Utwórz ponownie wszystkie pokoje: usuwa istniejące oddzielne pokoje i pozwala prowadzącemu/współprowadzącemu utworzyć nowe. 
  • Przywróć do wcześniej przypisanych pokojów: tworzy ponownie oddzielne pokoje z wcześniejszymi przypisaniami. Można to zrobić jedynie przy użyciu funkcji wstępnego przypisania oddzielnych pokojów.  
 • Dodaj pokój: dodaj następny oddzielny pokój.
 • Otwórz wszystkie pokoje: uruchom pokoje. Wszyscy przypisani uczestnicy zostaną przeniesieni do swoich pokojów po potwierdzeniu monitu o dołączenie do oddzielnego pokoju. Jeśli pozwalasz uczestnikom na wybór własnego pokoju, mogą oni otworzyć listę pokojów i wybrać ten, do którego chcą dołączyć. Prowadzący lub współprowadzący, który uruchomił podział, i pierwotny prowadzący pozostaną na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do jednego z pokojów. Uczestnicy (oraz prowadzący/współprowadzący w przypadku ręcznego dołączania do pokoju) zobaczą następujący komunikat, wyświetlany podczas dołączania do oddzielnego pokoju.

Zarządzanie oddzielnymi pokojami w toku

Po uruchomieniu oddzielnych pokojów przypisani uczestnicy zostaną poproszeni o dołączenie do sesji podziału. Prowadzący lub współprowadzący, który uruchomił podział, i pierwotny prowadzący pozostaną na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do sesji. Jeśli uczestnik nie dołączył jeszcze do sesji, zostanie to odnotowane za pomocą komunikatu (Nie dołączono) obok nazwiska. W oknie Oddzielne pokoje można kliknąć te opcje:

 • Dołącz: dołącz do oddzielnego pokoju.
 • Opuść: opuść pokój i wróć do głównego spotkania (opcja wyświetlana jest tylko wówczas, gdy znajdujesz się w oddzielnym pokoju).
 • Zamknij wszystkie pokoje: zatrzymuje wszystkie pokoje po 60-sekundowym odliczaniu, które jest pokazywane prowadzącemu, współprowadzącemu i uczestnikom, a następnie przywraca wszystkich uczestników z powrotem do głównego spotkania.

Odpowiadanie na prośby o pomoc

Uczestnicy w oddzielnych pokojach mogą poprosić prowadzącego spotkanie o dołączenie do spotkania, klikając przycisk Poproś o pomoc.

Wyświetlony zostanie monit o dołączenie do pokoju, z którego pochodzi prośba. Aby dołączyć do pokoju, kliknij przycisk Dołącz do oddzielnego pokoju.

Emitowanie komunikatu do wszystkich oddzielnych pokojów

Aby udostępnić informacje wszystkim uczestnikom, prowadzący lub współprowadzący mogą wyemitować wiadomość do wszystkich oddzielnych pokojów. Można to zrobić z głównej sesji lub z oddzielnego pokoju. 

 1. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania.
 2. Kliknij pozycję Emituj wiadomość do wszystkich, wprowadź treść komunikatu, a następnie kliknij przycisk Emituj.
 3. Komunikat zostanie wyświetlony wszystkim uczestnikom w oddzielnych pokojach.

Udostępnianie ekranu oddzielnym pokojom

Po otwarciu oddzielnych pokojów prowadzący lub współprowadzący mogą udostępnić swój ekran z głównej sesji bezpośrednio wszystkim otwartym oddzielnym pokojom. Dzięki temu prezenter może udostępniać informacje wizualne wszystkim oddzielnym pokojom naraz, wskazując im kolejne kroki lub zadania.

 1. Kliknij pozycję Udostępnij ekran w sterownikach spotkania.
 2. Włącz opcję Udostępnij oddzielnym pokojom u dołu okna udostępniania.
 3. Wybierz, co chcesz udostępnić (np. cały ekran, określony otwarty program lub inne obszary).
 4. Kliknij przycisk Udostępnij. Wybrane treści zostaną udostępnione wszystkim oddzielnym pokojom. Wszystkie aktywne udostępnienia we wszystkich oddzielnych pokojach zostaną przerwane w celu wyświetlenia udostępnionego ekranu prowadzącego/współprowadzącego. Notatki lub tablica są zapisywane przed wyświetleniem treści udostępnionej przez prowadzącego.

Tworzenie oddzielnych pokojów

 1. Rozpocznij natychmiastowe lub zaplanowane spotkanie.
 2. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje.
 3. Wybierz liczbę pokojów, którą chcesz utworzyć, oraz sposób przypisania uczestników do tych pokojów:
 4. Kliknij przycisk Utwórz pokoje.
  Twoje pokoje zostaną utworzone, ale nie będą automatycznie uruchamiane. Możesz zarządzać pokojami przed ich uruchomieniem.

Opcje oddzielnych pokojów

 1. Po utworzeniu oddzielnych pokojów kliknij ikonę koła zębatego , aby wyświetlić dodatkowe opcje oddzielnych pokojów.
 2. Zaznacz wszystkie opcje, które chcesz stosować w swoich oddzielnych pokojach.
  • Pozwól uczestnikom na wybór pokoju: uczestnicy mogą samodzielnie wybierać uruchomione pokoje i wchodzić do nich.
  • Pozwól uczestnikom na powrót do głównej sesji w dowolnym momencie: jeśli ta opcja jest zaznaczona, uczestnicy mogą wrócić do głównej sesji za pomocą swoich sterowników spotkania. Jeśli jest wyłączona, uczestnicy muszą czekać, aż prowadzący/współprowadzący zakończą oddzielne pokoje.
  • Automatycznie przenieś wszystkich przypisanych uczestników do oddzielnych pokojów: zaznaczenie tej opcji skutkuje automatycznym przenoszeniem wszystkich uczestników do oddzielnych pokojów. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, uczestnicy muszą kliknąć przycisk Dołącz, aby zostać dodani do oddzielnego pokoju.
  • Automatyczne zamknij oddzielne pokoje po () minutach: jeśli ta opcja jest zaznaczona, oddzielne pokoje będą automatycznie kończone po upływie skonfigurowanego czasu.
   • Powiadom mnie, gdy upłynie czas: jeśli ta opcja jest zaznaczona, prowadzący i współprowadzący będą powiadamiani o upłynięciu czasu przeznaczonego dla oddzielnego pokoju.
  • Ustaw licznik czasu odliczania: jeśli ta opcja jest zaznaczona, uczestnikom będzie podawany odliczany czas, jaki pozostał im do powrotu do głównego pokoju.
 3. Wykonaj poniższe kroki, aby przypisać uczestników do pokojów lub kliknij przycisk Otwórz wszystkie pokoje, aby uruchomić oddzielne pokoje.

Przypisywanie uczestników do pokojów

Aby przypisać uczestników do pokojów, wybierz przycisk Przypisz obok pokoju, do którego chcesz przypisać uczestników, a następnie wybierz uczestników, których chcesz przypisać do tego pokoju. Powtórz to dla każdego pokoju.

Po przypisaniu uczestnika (ręcznie lub automatycznie) w miejscu przycisku Przypisz wyświetlona zostanie liczba uczestników.

Przygotowanie oddzielnych pokojów

Po ręcznym lub automatycznym przypisaniu uczestników do pokojów można ich przenosić. Uczestnicy, którzy nie zostali przydzieleni do sesji podziału, w chwili uruchomienia pokojów pozostaną na głównym spotkaniu. Najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika lub pokój, aby wyświetlić te opcje:

 • Przenieś do (uczestnik): Wybierz pokój, do którego chcesz przenieść uczestnika.
 • Wymień (uczestnik): wybierz w innym pokoju uczestnika, na którego chcesz wymienić wybranego uczestnika.
 • Usuń pokój: usuwa wybrany pokój.
 • Utwórz ponownie: usuwa istniejące oddzielne pokoje i pozwala prowadzącemu/współprowadzącemu utworzyć nowe.
 • Dodaj pokój: dodaj następny oddzielny pokój.
 • Otwórz wszystkie pokoje: uruchom pokoje. Wszyscy przypisani uczestnicy zostaną przeniesieni do swoich pokojów po potwierdzeniu monitu o dołączenie do oddzielnego pokoju. Jeśli pozwalasz uczestnikom na wybór własnego pokoju, mogą oni otworzyć listę pokojów i wybrać ten, do którego chcą dołączyć. Prowadzący lub współprowadzący, który uruchomił podział i pierwotny prowadzący pozostaną na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do jednego z pokojów. Uczestnicy (oraz prowadzący w przypadku ręcznego dołączania do pokoju) zobaczą następujący komunikat, wyświetlany podczas dołączania do oddzielnego pokoju.

Zarządzanie oddzielnymi pokojami w toku

Po uruchomieniu oddzielnych pokojów przypisani uczestnicy zostaną poproszeni o dołączenie do sesji podziału. Prowadzący lub współprowadzący, który uruchomił podział, i pierwotny prowadzący pozostaną na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do sesji. Jeśli uczestnik nie dołączył jeszcze do sesji, zostanie to odnotowane za pomocą komunikatu (Nie dołączono) obok nazwiska. W oknie Oddzielne pokoje można kliknąć te opcje:

 • Dołącz: dołącz do oddzielnego pokoju.
 • Opuść: opuść pokój i wróć do głównego spotkania (opcja wyświetlana jest tylko wówczas, gdy znajdujesz się w oddzielnym pokoju).
 • Zamknij wszystkie pokoje: zatrzymuje wszystkie pokoje po 60-sekundowym odliczaniu, które jest pokazywane prowadzącemu, współprowadzącemu i uczestnikom, a następnie przywraca wszystkich uczestników z powrotem do głównego spotkania.

Odpowiadanie na prośby o pomoc

Uczestnicy w oddzielnych pokojach mogą poprosić prowadzącego spotkanie o dołączenie do spotkania, klikając przycisk Poproś o pomoc.

Wyświetlony zostanie monit o dołączenie do pokoju, z którego pochodzi prośba. Aby dołączyć do pokoju, kliknij przycisk Dołącz do oddzielnego pokoju.

Emitowanie komunikatu do wszystkich oddzielnych pokojów

Aby udostępnić informacje wszystkim uczestnikom, prowadzący lub współprowadzący mogą wyemitować wiadomość do wszystkich oddzielnych pokojów.

 1. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania.
 2. Kliknij pozycję Emituj wiadomość do wszystkich, wprowadź treść komunikatu, a następnie kliknij przycisk Emituj.
 3. Komunikat zostanie wyświetlony wszystkim uczestnikom w oddzielnych pokojach.

Udostępnianie ekranu oddzielnym pokojom

Po otwarciu oddzielnych pokojów prowadzący lub współprowadzący mogą udostępnić swój ekran z głównej sesji bezpośrednio wszystkim otwartym oddzielnym pokojom. Dzięki temu prezenter może udostępniać informacje wizualne wszystkim oddzielnym pokojom naraz, wskazując im kolejne kroki lub zadania.

 1. Kliknij pozycję Udostępnij ekran w sterownikach spotkania.
 2. Włącz opcję Udostępnij oddzielnym pokojom u dołu okna udostępniania.
 3. Wybierz, co chcesz udostępnić (np. cały ekran, określony otwarty program lub inne obszary).
 4. Kliknij przycisk Udostępnij. Wybrane treści zostaną udostępnione wszystkim oddzielnym pokojom. Wszystkie aktywne udostępnienia we wszystkich oddzielnych pokojach zostaną przerwane w celu wyświetlenia udostępnionego ekranu prowadzącego/współprowadzącego. Notatki lub tablica są zapisywane przed wyświetleniem treści udostępnionej przez prowadzącego.

Postępuj zgodnie z tą sekcją, jeśli używasz klienta internetowego Zoom.

Tworzenie oddzielnych pokojów

Uwaga: można również wstępnie przydzielić uczestników do oddzielnych pokojów podczas planowania spotkania, zamiast zarządzać nimi w trakcie spotkania.

 1. Rozpocznij natychmiastowe lub zaplanowane spotkanie.
 2. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje.
 3. Wybierz liczbę pokojów, którą chcesz utworzyć, oraz sposób przypisania uczestników do tych pokojów:
  • Automatycznie: Zoom równomiernie rozdzieli uczestników do pokojów.
  • Ręcznie: przypisz żądanych uczestników do poszczególnych pokojów.
 4. Kliknij przycisk Utwórz oddzielne pokoje.
  Twoje pokoje zostaną utworzone, ale nie będą automatycznie uruchamiane. Możesz zarządzać pokojami przed ich uruchomieniem, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Opcje oddzielnych pokojów

 1. Po utworzeniu oddzielnych pokojów kliknij pozycję Opcje, aby wyświetlić dodatkowe opcje oddzielnych pokojów.
 2. Zaznacz wszystkie opcje, które chcesz stosować w swoich oddzielnych pokojach:
  • Automatycznie przenieś wszystkich uczestników do oddzielnych pokojów: zaznaczenie tej opcji skutkuje automatycznym przenoszeniem wszystkich uczestników do oddzielnych pokojów. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, uczestnicy muszą kliknąć przycisk Dołącz, aby zostać dodani do oddzielnego pokoju.
  • Pozwól uczestnikom na powrót do głównej sesji w dowolnym momencie: jeśli ta opcja jest zaznaczona, uczestnicy mogą wrócić do głównej sesji za pomocą swoich sterowników spotkania. Jeśli jest wyłączona, uczestnicy muszą czekać, aż prowadzący lub współprowadzący zakończą oddzielne pokoje.
  • Automatyczne zamknij oddzielne pokoje po x minutach: jeśli ta opcja jest zaznaczona, oddzielne pokoje będą automatycznie kończone po upływie skonfigurowanego czasu.
   • Powiadom mnie, gdy upłynie czas: jeśli ta opcja jest zaznaczona i współprowadzący będą powiadamiani o upłynięciu czasu przeznaczonego dla oddzielnego pokoju.
  • Odliczaj po zamknięciu oddzielnego pokoju: jeśli ta opcja jest zaznaczona, uczestnikom będzie podawany odliczany czas, jaki pozostał im do powrotu do głównego pokoju.
 3. Wykonaj poniższe kroki, aby przypisać uczestników do pokojów lub kliknij przycisk Otwórz wszystkie pokoje, aby uruchomić oddzielne pokoje.

Przypisywanie uczestników do pokojów

Aby przypisać uczestników do pokojów, wybierz przycisk Przypisz obok pokoju, do którego chcesz przypisać uczestników, a następnie wybierz uczestników, których chcesz przypisać do tego pokoju. Powtórz to dla każdego pokoju.

Po przypisaniu uczestnika (ręcznie lub automatycznie) w miejscu przycisku Przypisz wyświetlona zostanie liczba uczestników.

Przygotowanie oddzielnych pokojów

Po ręcznym lub automatycznym przypisaniu uczestników do pokojów można ich przenosić. Uczestnicy, którzy nie zostali przydzieleni do sesji podziału, w chwili uruchomienia pokojów pozostaną na głównym spotkaniu. Najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika lub pokój, aby wyświetlić te opcje:

 • Przenieś do (uczestnik): Wybierz pokój, do którego chcesz przenieść uczestnika.
 • Wymień (uczestnik): wybierz w innym pokoju uczestnika, na którego chcesz wymienić wybranego uczestnika.
 • Usuń pokój: usuwa wybrany pokój.
 • Utwórz ponownie: usuwa istniejące oddzielne pokoje i pozwala prowadzącemu utworzyć nowe.
 • Dodaj pokój: dodaj następny oddzielny pokój.
 • Otwórz wszystkie pokoje: uruchom pokoje. Wszyscy uczestnicy zostaną przeniesieni do swoich pokojów po potwierdzeniu monitu o dołączenie do oddzielnego pokoju. Prowadzący pozostanie na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do jednego z pokojów. Uczestnicy (oraz prowadzący w przypadku ręcznego dołączania do pokoju) zobaczą następujący komunikat, wyświetlany podczas dołączania do oddzielnego pokoju.

Zarządzanie oddzielnymi pokojami w toku

Po uruchomieniu oddzielnych pokojów uczestnicy zostaną poproszeni o dołączenie do sesji podziału. Prowadzący pozostanie na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do sesji. Jeśli uczestnik nie dołączył jeszcze do sesji, zostanie to odnotowane za pomocą komunikatu (Nie dołączono) obok nazwiska. W oknie Oddzielne pokoje można kliknąć te opcje:

 • Dołącz: dołącz do oddzielnego pokoju.
 • Opuść: opuść pokój i wróć do głównego spotkania (opcja wyświetlana jest tylko wówczas, gdy znajdujesz się w oddzielnym pokoju).
 • Zamknij wszystkie pokoje: zatrzymuje wszystkie pokoje po 60-sekundowym odliczaniu, pokazywanym prowadzącemu i uczestnikom, a następnie przywraca wszystkich uczestników z powrotem do głównego spotkania.

Odpowiadanie na prośby o pomoc

Uczestnicy w oddzielnych pokojach mogą poprosić prowadzącego spotkanie o dołączenie do spotkania, klikając przycisk Poproś o pomoc.

Wyświetlony zostanie monit o dołączenie do pokoju, z którego pochodzi prośba. Aby dołączyć do pokoju, kliknij przycisk Dołącz do oddzielnego pokoju.

Emitowanie komunikatu do wszystkich oddzielnych pokojów

Aby udostępnić informacje wszystkim uczestnikom, prowadzący może wyemitować wiadomość do wszystkich oddzielnych pokojów.

 1. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania.
 2. Kliknij pozycję Emituj wiadomość do wszystkich, wprowadź treść komunikatu, a następnie kliknij przycisk Emituj.
 3. Komunikat zostanie wyświetlony wszystkim uczestnikom w oddzielnych pokojach.

Tworzenie oddzielnych pokojów

 1. Rozpocznij natychmiastowe lub zaplanowane spotkanie.
 2. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje.
 3. Wybierz liczbę pokojów, którą chcesz utworzyć, oraz sposób przypisania uczestników do tych pokojów:
  • Automatycznie: Zoom równomiernie rozdzieli uczestników do pokojów
  • Ręcznie: przypisz żądanych uczestników do poszczególnych pokojów
 4. Kliknij przycisk Utwórz pokoje.
  Twoje pokoje zostaną utworzone, ale nie będą automatycznie uruchamiane. Możesz zarządzać pokojami przed ich uruchomieniem.

Przypisywanie uczestników do pokojów

Aby przypisać uczestników do pokojów, wybierz przycisk Przypisz obok pokoju, do którego chcesz przypisać uczestników, a następnie wybierz uczestników, których chcesz przypisać do tego pokoju. Powtórz to dla każdego pokoju.

Po przypisaniu uczestnika (ręcznie lub automatycznie) w miejscu przycisku Przypisz wyświetlona zostanie liczba uczestników.

Przygotowanie oddzielnych pokojów

Po ręcznym lub automatycznym przypisaniu uczestników do pokojów można ich przenosić. Uczestnicy, którzy nie zostali przydzieleni do sesji podziału, w chwili uruchomienia pokojów pozostaną na głównym spotkaniu. Najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika lub pokój, aby wyświetlić te opcje:

 • Przenieś do (uczestnik): Wybierz pokój, do którego chcesz przenieść uczestnika.
 • Wymień (uczestnik): wybierz w innym pokoju uczestnika, na którego chcesz wymienić wybranego uczestnika.
 • Usuń pokój: usuwa wybrany pokój.
 • Utwórz ponownie: usuwa istniejące oddzielne pokoje i pozwala prowadzącemu utworzyć nowe.
 • Dodaj pokój: dodaj następny oddzielny pokój.
 • Otwórz wszystkie pokoje: uruchom pokoje. Wszyscy przypisani uczestnicy zostaną przeniesieni do swoich pokojów po potwierdzeniu monitu o dołączenie do oddzielnego pokoju. Prowadzący pozostanie na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do jednego z pokojów. Uczestnicy (oraz prowadzący w przypadku ręcznego dołączania do pokoju) zobaczą następujący komunikat, wyświetlany podczas dołączania do oddzielnego pokoju.

Zarządzanie oddzielnymi pokojami w toku

Po uruchomieniu oddzielnych pokojów przypisani uczestnicy zostaną poproszeni o dołączenie do sesji podziału. Prowadzący pozostanie na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do sesji. Jeśli uczestnik nie dołączył jeszcze do sesji, zostanie to odnotowane za pomocą komunikatu (Nie dołączono) obok nazwiska. W oknie Oddzielne pokoje można kliknąć te opcje:

 • Dołącz: dołącz do oddzielnego pokoju.
 • Opuść: opuść pokój i wróć do głównego spotkania (opcja wyświetlana jest tylko wówczas, gdy znajdujesz się w oddzielnym pokoju).
 • Zamknij wszystkie pokoje: zatrzymuje wszystkie pokoje po 60-sekundowym odliczaniu, pokazywanym prowadzącemu i uczestnikom, a następnie przywraca wszystkich uczestników z powrotem do głównego spotkania.

Odpowiadanie na prośby o pomoc

Uczestnicy w oddzielnych pokojach mogą poprosić prowadzącego spotkanie o dołączenie do spotkania, klikając przycisk Poproś o pomoc.

Wyświetlony zostanie monit o dołączenie do pokoju, z którego pochodzi prośba. Aby dołączyć do pokoju, kliknij przycisk Dołącz do oddzielnego pokoju.

Emitowanie komunikatu do wszystkich oddzielnych pokojów

Aby udostępnić informacje wszystkim uczestnikom, prowadzący może wyemitować wiadomość do wszystkich oddzielnych pokojów.

 1. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania.
 2. Kliknij pozycję Emituj wiadomość do wszystkich, wprowadź treść komunikatu, a następnie kliknij przycisk Emituj.
 3. Komunikat zostanie wyświetlony wszystkim uczestnikom w oddzielnych pokojach.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.