Przeprowadzanie ankiety podczas spotkań

Ostatnia aktualizacja:

Funkcja przeprowadzania ankiety dla spotkań pozwala na tworzenie pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru dla spotkań. Podczas spotkania można uruchomić ankietę i zebrać odpowiedzi od uczestników. Po spotkaniu można również pobrać raport z przeprowadzania ankiety. Ankiety można również przeprowadzać anonimowo, jeśli nie chcesz zbierać informacji o uczestnikach wraz z wynikami ankiety.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące uzyskiwania dostępu do funkcji przeprowadzania ankiety dla spotkań

 • Typ użytkownika prowadzącego musi być objęty licencją
 • Klient stacjonarny Zoom dla systemu Windows, macOS lub Linux, wersja 5.4.7 lub nowsza; lub klient internetowy Zoom 
 • Spotkanie musi być albo spotkaniem zaplanowanym, albo spotkaniem natychmiastowym przy użyciu identyfikatora osobistego spotkania

Ograniczenia

 • Uczestnicy korzystający z aplikacji mobilnej dla systemu iOS lub Android mogą korzystać z funkcji przeprowadzania ankiety, ale prowadzący muszą używać klienta stacjonarnego, aby zarządzać przeprowadzaniem ankiety.
 • Tylko pierwotny prowadzący spotkanie może edytować lub dodawać ankiety podczas spotkania. Jeśli rola gospodarza lub współgospodarza zostanie przekazana innemu użytkownikowi, użytkownik ten będzie mógł uruchamiać tylko już utworzone ankiety. 
 • Można utworzyć maksymalnie 25 ankiet dla jednego spotkania, przy czym każda ankieta może zawierać maksymalnie 10 pytań. 
 • Jeśli ankieta zostanie ponownie uruchomiona podczas spotkania, w raporcie z ankiety ujęte zostaną tylko wyniki ankiety przeprowadzonej ostatnio. Jeśli wiesz, że trzeba będzie uruchomić tę samą ankietę dwa razy, a chcesz uzyskać oba zestawy danych, rozważ utworzenie drugiej ankiety z tymi samymi pytaniami, co oryginalna, aby uniknąć ponownego uruchomienia tej samej ankiety. 
 • Spotkanie musi być albo spotkaniem zaplanowanym, albo spotkaniem natychmiastowym przy użyciu identyfikatora osobistego spotkania
 • Zastępca prowadzącego nie może dodawać ani edytować ankiet, chyba że klikniesz ustawienie pozwalające zastępcom prowadzącego dodawać lub edytować ankiety.

Włączanie przeprowadzania ankiety

Konto

Aby włączyć przeprowadzanie ankiety dla wszystkich członków organizacji:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Przejdź do opcji Przeprowadzanie ankiety na karcie Spotkanie i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.
  Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przycisk przełącznika, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę kłódki, a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Uwaga: w przypadku nowych kont Zoom zarejestrowanych po 21 sierpnia 2021 r. lub jeśli na koncie włączona jest opcja Doświadczenie nowego administratora, nazwa strony Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

Aby włączyć przeprowadzanie ankiety dla wszystkich członków określonej grupy:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji grup użytkowników.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij nazwę grupy, a następnie kliknij zakładkę Ustawienia.
 4. Przejdź do opcji Przeprowadzanie ankiety na karcie Spotkanie i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.
  Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przycisk przełącznika, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie konta i tam wymaga zmiany.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników tej grupy, kliknij ikonę kłódki, a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć przeprowadzanie ankiety na własny użytek:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta (jeśli jesteś administratorem konta) lub Ustawienia (jeśli jesteś użytkownikiem konta).
 3. Przejdź do opcji Przeprowadzanie ankiety na karcie Spotkanie i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.
  Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przycisk przełącznika, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, znaczy to, że została zablokowana na poziomie grupy lub konta i należy skontaktować się z administratorem Zoom.

Dodawanie pytań ankiety za pomocą portalu internetowego

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Przejdź do strony Spotkania i kliknij zaplanowane spotkanie. Jeśli nie masz jeszcze zaplanowanego spotkania, zaplanuj spotkanie teraz.
 3. Przewiń do dołu, aby znaleźć opcję Ankieta.
 4. Kliknij przycisk Dodaj, aby rozpocząć tworzenie ankiety.
 5. Wpisz tytuł i swoje pierwsze pytanie.
  • (Opcjonalnie) Kliknij pole wyboru Anonimowo, aby uczynić ankietę anonimową, co spowoduje, że informacje o uczestniku pozostaną anonimowe na spotkaniu i w raportach.
  • Wybierz, czy pytanie ma być jednokrotnego wyboru (uczestnicy mogą wybrać tylko jedną odpowiedź) czy wielokrotnego wyboru (uczestnicy mogą wybrać wiele odpowiedzi).
 6. Wpisz odpowiedzi na swoje pytania i kliknij przycisk Zapisz u dołu.
 7. W celu dodania nowego pytania kliknij przycisk Dodaj pytanie, aby utworzyć nowe pytanie danej ankiety.

Dodawanie pytań ankiety za pomocą klienta stacjonarnego lub klienta internetowego

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Rozpocznij spotkanie.
 3. Kliknij pozycję Ankiety w obszarze Sterowniki spotkania.
 4. Kliknij pozycję Dodaj pytanie (klient stacjonarny) lub Dodaj ankietę (klient internetowy).
  Nastąpi przekierowanie do strony internetowej, na której można dodać pytania do ankiety.
 5. Kliknij przycisk Dodaj, aby rozpocząć tworzenie ankiety.
 6. Wpisz tytuł i swoje pierwsze pytanie.
  • (Opcjonalnie) Kliknij pole wyboru Anonimowo, aby uczynić ankietę anonimową, co spowoduje, że informacje o uczestniku pozostaną anonimowe na spotkaniu i w raportach.
  • W prawym górnym rogu wybierz, czy pytanie ma być jednokrotnego wyboru (uczestnicy mogą wybrać tylko jedną odpowiedź) czy wielokrotnego wyboru (uczestnicy mogą wybrać wiele odpowiedzi).
 7. Wpisz odpowiedzi na swoje pytania i kliknij przycisk Zapisz u dołu.
 8. W celu dodania nowego pytania kliknij przycisk Dodaj pytanie, aby utworzyć nowe pytanie danej ankiety.

Uruchamianie ankiety

 1. Rozpocznij zaplanowane spotkanie Zoom, które ma włączoną funkcję przeprowadzania ankiety.
 2. Kliknij pozycję Ankiety w obszarze Sterowniki spotkania.
 3. Wybierz ankietę, którą chcesz uruchomić.
 4. Kliknij pozycję Uruchom przeprowadzanie ankiety.
 5. Uczestnikom spotkania będzie teraz wyświetlany monit o udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety. Prowadzący będzie mógł zobaczyć wyniki na żywo.
 6. Aby zakończyć ankietę, kliknij pozycję Zakończ ankietę.
 7. Aby udostępnić wyniki uczestnikom spotkania, kliknij pozycję Udostępnij wyniki
  Uczestnicy zobaczą wówczas wyniki pytań ankiety.
 8. (Opcjonalnie) Można wybrać opcję Ponownie uruchom, aby ponownie uruchomić tę samą ankietę.
  Uwaga: jeśli ankieta zostanie ponownie uruchomiona w trakcie spotkania, raport z ankiety będzie zawierać tylko ostatnie wystąpienie ankiety. Jeśli wiesz, że trzeba będzie uruchomić tę samą ankietę dwa razy, a chcesz uzyskać oba zestawy danych, rozważ utworzenie drugiej ankiety z tymi samymi pytaniami, co oryginalna, aby uniknąć ponownego uruchomienia tej samej ankiety.
 9. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić pełny raport z tej ankiety, kliknij przycisk Pobierz. W ten sposób uruchomisz swoją domyślną przeglądarkę internetową, aby móc pobrać cały raport z ankiety pokazujący wybory poszczególnych uczestników, zamiast wartości procentowej poszczególnych wyborów.
  Uwaga: jeśli nie masz tej opcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Zoom, aby poprosić o włączenie tej funkcji.

Pobieranie raportu z wynikami ankiety

Po spotkaniu możesz pobrać raport z wyników ankiety. Przeglądając raport z wynikami ankiety, zwróć uwagę na następujące kwestie:

  • Jeśli rejestrowanie było włączone, a ankieta nie była anonimowa, widnieć w nim będzie lista nazwisk i adresów e-mail uczestników.
  • Jeśli rejestrowanie było wyłączone, raport z ankiety będzie zawierać nazwy profili nieuwierzytelnionych uczestników oraz nazwy i adresy e-mail uwierzytelnionych uczestników. 
  • Jeśli ankieta była anonimowa, przy nazwiskach i adresach e-mail uczestników pojawi się dopisek „anonimowo”.

Uwaga: aby móc pobrać wyniki ankiety podczas spotkania, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Zoom i poproś o włączenie tej funkcji.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 83 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.