Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Chủ sở hữu và quản trị viên Người dùng và người tham gia 20 tài liệu hữu ích nhất


Hướng dẫn bằng video

Hiển thị tất cả

Đào tạo trực tiếp
Tham gia cuộc họp
Ghi lại cuộc họp
Tham gia và cấu hình âm thanh, video
Lên lịch cuộc họp với trang web Zoom
Lên lịch cuộc họp với Outlook
Lên lịch cuộc họp với Lịch Google
Chia sẻ màn hình
Điều khiển cuộc họp