Cấu hình phương thức thanh toán dự phòng

Cập nhật gần nhất:

Với các tài khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, quản trị viên cũng có thể cung cấp thẻ tín dụng dự phòng để sử dụng trong các trường hợp không thể tính phí vào thẻ tín dụng chính của họ. Việc có phương thức thanh toán dự phòng giúp đảm bảo thanh toán hóa đơn đúng hạn, kể cả khi không thể tính phí sử dụng phương thức thanh toán chính, từ đó đảm bảo dịch vụ liên tục. Bài viết này cung cấp thông tin về cách thiết lập phương thức thanh toán dự phòng này, cũng như việc hoán đổi giữa phương thức thanh toán chính và phương thức thanh toán dự phòng.

Điều kiện tiên quyết để thiết lập phương thức thanh toán dự phòng

 • Một tài khoản Zoom trả phí sử dụng thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán chính
 • Một gói đăng ký tài khoản định kỳ
 • Chủ sở hữu tài khoản, quản trị viên hoặc vai trò tùy chỉnh có quyền thanh toán

Các thiết lập phương thức thanh toán dự phòng

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal với vai trò quản trị viên.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Account Management [Quản lý tài khoản], sau đó nhấp vào Billing [Thanh toán].
 3. Nhấp vào thẻ Billing Information [Thông tin hóa đơn].
 4. Bên phải tùy chọn Backup Payment Method[Phương thức thanh toán dự phòng], nhấp vào Add [Thêm].
  Ghi chú: Nếu bạn không thấy tùy chọn này, bạn phải cấu hình phương thức thanh toán chính với thẻ tín dụng.
 5. Nhập thông tin thẻ tín dụng cho phương thức thanh toán dự phòng bạn muốn sử dụng.
 6. (Tùy chọn) Nếu địa chỉ thanh toán của thẻ tín dụng này khác với địa chỉ thanh toán của phương thức thanh toán chính, bỏ chọn tùy chọn Same as Bill To Contact [Giống thông tin liên hệ người thanh toán] và nhập địa chỉ thanh toán của thẻ tín dụng này.
 7. Chọn hộp kiểm cho phép Zoom tự động tính phí bằng phương thức thanh toán dự phòng của bạn cho bất kỳ khoản phí định kỳ nào đã bị từ chối bằng phương thức thanh toán chính.
 8. Nhấn vào Save Changes [Lưu thay đổi].
  Thông tin thanh toán sẽ được lưu vào tài khoản của bạn làm phương thức thanh toán dự phòng có thể sử dụng.
  Phương thức thanh toán này sẽ chỉ được sử dụng khi không thể tính phí định kỳ bằng phương thức thanh toán chính

Hoán đổi giữa phương thức thanh toán chính và phương thức thanh toán dự phòng

Nếu bạn muốn hoán đổi thông tin thẻ tín dụng cho phương thức thanh toán chính và phương thức thanh toán dự phòng, bạn có thể nhanh chóng hoán đổi các phương thức thanh toán này.

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal với vai trò quản trị viên.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Account Management [Quản lý tài khoản], sau đó nhấp vào Billing [Thanh toán].
 3. Nhấp vào thẻ Billing Information [Thông tin hóa đơn].
 4. Bên cạnh tùy chọn Backup Payment Method [Phương thức thanh toán dự phòng], nhấp vào Manage [Quản lý].
 5. Nhấp vào Set as primary [Thiết lập làm phương thức chính].

  Yêu cầu này sẽ được xử lý và khi hoàn tất, phương thức thanh toán chính và phương thức thanh toán dự phòng của bạn sẽ được hoán đổi.
  Không thông tin hóa đơn nào khác bị thay đổi.

Ghi chú: Việc xóa phương thức thanh toán chính của bạn sẽ tự động thay đổi phương thức thanh toán dự phòng của bạn thành phương thức thanh toán chính.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.