Triển khai hàng loạt cài đặt cấu hình sẵn cho Mac

Cập nhật gần nhất:

Quản trị viên CNTT có thể chọn cài đặt Zoom với các cài đặt cấu hình sẵn trên Zoom Client cho Mac. Cài đặt này yêu cầu cấu hình một tệp .plist và cài đặt tệp này cùng với trình cài đặt Zoom dành cho Quản trị viên CNTT cho Mac.

Cài đặt có thể được củng cố và/hoặc được đặt như cài đặt mặc định; người dùng cuối vẫn có thể chỉnh sửa sau khi triển khai.

Lưu ý: Các giá trị Boolean cho các khoá plist có thể được ghi nhận như sau:

  • Giá trị Sai có thể được thể hiện bằng 0, NO, no, false hoặc FALSE
  • Giá trị Đúng có thể được thể hiện bằng 1, YES, yes, true hoặc TRUE

Bài viết này đề cập đến:

Tìm hiểu cách cài đặt với các cài đặt cấu hình sẵn trên máy Windows.

Đang tải xuống Trình cài đặt

Truy cập vào Download Center và nhấn vào Tải xuống cho Quản trị viên CNTT; hoặc tải xuống trực tiếp từ https://zoom.us/client/latest/ZoomInstallerIT.pkg

Mức ưu tiên của cài đặt

Cài đặt có thể được cấu hình ở nhiều nơi. Trong khi một số cài đặt chỉ có thể được cấu hình bởi Quản trị viên Zoom hoặc Quản trị viên CNTT, một số cài đặt có thể được cấu hình bởi người dùng cuối. Nếu cài đặt xung đột, Zoom sẽ sử dụng những mức ưu tiên bên dưới:

  • Ưu tiên 1: Cài đặt được triển khai bằng us.zoom.config.plist , KHÔNG thiết lập thông qua PackageRecommend
  • Ưu tiên 2: Cài đặt trang web cố định cho tài khoản hoặc nhóm
  • Ưu tiên 3: Cài đặt máy khách do người dùng chọn
  • Ưu tiên 4: Cài đặt được triển khai bằng us.zoom.config.plist thiết lập theo PackageRecommend
  • Ưu tiên 5: Cài đặt trang web không bị khóa

Tạo và cấu hình tệp .plist

Nếu bạn muốn định cấu hình các tuỳ chọn cho Zoom Desktop Client trên máy Mac, bạn cần tạo một tệp .plist. Nếu bạn không định cấu hình tệp .plist, Zoom sẽ được triển khai bằng cấu hình mặc định.

Cài đặt mặc định khuyên dùng

Cài đặt có thể được định cấu hình qua plist dưới dạng được củng cố hoặc mặc định khuyên dùng bằng khoá PackageRecommend. Nếu cài đặt được đăng ký theo khoá PackageRecommend thì máy khách Mac sẽ cài đặt với những cài đặt được thiết lập đó, nhưng người dùng sẽ có thể thay đổi các tuỳ chọn này sau khi triển khai.

Để thiết lập cài đặt là cài đặt khuyên dùng, hãy chuyển tới hoặc thêm cài đặt trong <key>PackageRecommend</key>. Ví dụ: nếu bạn muốn máy khách Mac có chế độ "Tự động vào chế độ toàn màn hình khi xem nội dung được chia sẻ" theo mặc định nhưng không cho phép đăng nhập bằng Google hoặc Facebook, tệp plist sẽ là:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>nogoogle</key>
<true/>
<key>nofacebook</key>
<true/>
<key>PackageRecommend</key>
<dict>
<key>ZAutoFullScreenWhenViewShare</key>
<true/>
</dict>
</dict>
</plist>

Cài đặt chung

Tệp .plist có thể chứa những khóa sau đây:

Mô tả Trạng thái và giá trị mặc định Khoá plist Loại giá trị
Đặt đăng nhập một lần làm đăng nhập mặc định Tắt, 0 zAutoSSOLogin Boolean
Định cấu hình trước URL trang đăng nhập một lần Tắt zSSOHost String

Định cấu hình và khoá URL trang đăng nhập một lần

Ví dụ: hooli.zoom.us sẽ được đặt thành ForceSSOUrl=hooli

Tắt ForceSSOURL String

Chặn Zoom tự động khởi chạy URL trang đăng nhập một lần được dùng trước đó. Việc này sẽ có ích cho những người dùng có nhiều tài khoản và mỗi tài khoản có URL đăng nhập một lần riêng.

Tắt, 0 DisableAutoLaunchSSO
Boolean
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập bằng Google Tắt, 0 NoGoogle Boolean
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập bằng Facebook Tắt, 0 NoFacebook Boolean
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập bằng Email Tắt, 0 DisableLoginWithEmail Boolean
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập một lần Tắt, 0 NoSSO Boolean
Yêu cầu đăng nhập một lần mới khi khởi động máy khách Tắt, 0 DisableKeepSignedInWithSSO Boolean
Yêu cầu đăng nhập mới bằng Google khi khởi động máy khách Tắt, 0 DisableKeepSignedInWithGoogle Boolean
Yêu cầu đăng nhập một lần mới khi khởi động máy khách Tắt, 0 DisableKeepSignedInWithFacebook Boolean
Sử dụng trình duyệt được nhúng trong máy khách để đăng nhập một lần Tắt, 0 EnableEmbedBrowserForSSO Boolean

Yêu cầu người dùng phải đăng nhập trước khi tham gia cuộc họp trên ứng dụng. Người dùng có thể đăng nhập trên web portal khi tham gia cuộc họp qua URL.

Tắt, 0 EnforceSignInToJoin Boolean
Yêu cầu máy khách đăng nhập vào tài khoản Zoom trước khi tham gia bất kỳ cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến nào Tắt, 0 EnforceAppSignInToJoin Boolean
Đặt miền trang web để đăng nhập hoặc tham gia cuộc họp. Theo mặc định, giá trị là https://zoom.us hoặc https://zoom.com Tắt SetWebDomain String
Giữ người dùng đăng nhập trong máy khách khi máy khởi động lại (chỉ áp dụng cho đăng nhập qua email) Tắt, 0 KeepSignedIn Boolean
Cho phép người dùng kiểm tra các bản cập nhật thông qua máy khách. Khi tắt, nút Kiểm tra cập nhật cũng sẽ được ẩn.

Lưu ý: Đây không phải là một tính năng tự động cập nhật thực sự. Tính năng này chỉ cho phép người dùng kiểm tra các bản cập nhật theo cách thủ công. Vui lòng xem EnableSilentAutoUpdate
Tắt, 0 zAutoUpdate Boolean
Cho phép desktop client âm thầm kiểm tra các cập nhật phiên bản ổn định hiện có. Tuỳ chọn này yêu cầu bạn phải bật tùy chọn AutoUpdate. Tuỳ chọn này sẽ không chạy nếu bạn không bật tùy chọn đó. Enabled, 1 EnableSilentAutoUpdate Boolean
Cho phép desktop client kiểm tra mọi bản cập nhật hiện có.
Tuỳ chọn này yêu cầu bạn phải bật AutoUpdate .Tuỳ chọn này sẽ không chạy nếu bạn không bật tùy chọn đó.
Tắt, 0 AlwaysCheckLatestVersion Boolean

Cho phép kiểm soát nhịp độ cập nhật áp dụng cho desktop client.

Slow (0): ít cập nhật và ổn định hơn
Fast (1): tính năng và cập nhật mới nhất

Slow (0)  SetUpdatingChannel
Boolean
Kiểm soát việc sử dụng Trình trợ giúp chạy ngầm để cài đặt bản cập nhật và không cần phải nhập thông tin đăng nhập của quản trị viên khi nâng cấp.
Tuỳ chọn này yêu cầu tuỳ chọn AutoUpdate phải được bật và sẽ không chạy nếu tuỳ chọn trên bị tắt.
Tắt, 0 disableDaemonInstall Boolean

Đặt miền địa chỉ email mà người dùng có thể dùng để đăng nhập

Tắt Login_Domain String

Đặt Chế độ chân dung là chế độ mặc định khi mở Zoom

Tắt, 0 DefaultUsePortraitView Boolean

Tắt tuỳ chọn chia sẻ trực tiếp với Zoom Rooms

Tắt, 0 DisableDirectShare Boolean

Chia sẻ âm thanh khi chia sẻ màn hình đến Zoom Room

Enabled, 1 PresentToRoomWithAudio Boolean

Bật chế độ kiểm soát thiết bị giao diện con người (HID) cho các thiết bị âm thanh USB từ Zoom client

Enabled, 1 EnableHIDControl Boolean

Hiển thị nút Gọi hệ thống phòng trên màn hình trang chủ Zoom client

Tắt, 0 EnableStartMeetingWithRoomSystem Boolean
Máy khách sẽ tối ưu hoá chia sẻ màn hình đối với video clip khi chia sẻ trực tiếp tới Zoom Room. Enabled, 1 PresentToRoomOptimizeVideo Boolean

Đặt tuỳ chọn chia sẻ khi chia sẻ trực tiếp đến Zoom Room.

0 - Hiển thị mọi tuỳ chọn chia sẻ

1 - Tự động chia sẻ màn hình

1 PresentToRoomOption Boolean

Đặt tuỳ chọn chia sẻ khi chia sẻ trực tiếp đến Zoom Room trong cuộc họp.

0 - Hiển thị mọi tuỳ chọn chia sẻ

1 - Tự động chia sẻ màn hình

0 PresentInMeetingOption Boolean

Đặt mã tài khoản (A) giới hạn máy khách tham gia cuộc họp do một số tài khoản cụ thể chủ trì.

Tắt Tài khoản, ID tài khoản của bạn String

Thực thi xác thực cuộc họp nội bộ (B)

Tắt SetDevicePolicyToken, device_token String

Luôn hiện hộp thoại xem trước video khi tham gia cuộc họp

Enabled, 1 AlwaysShowVideoPreviewDialog Boolean

Tắt tăng tốc GPU

Tắt, 0 LegacyCaptureMode Boolean

Chặn các kết nối đến chứng chỉ SSL không đáng tin cậy

Enabled, 1 BlockUntrustedSSLCert Boolean

Nhúng chuỗi đại diện người dùng được chỉ định cho tất cả các yêu cầu HTTP từ Zoom client

Tắt EmbedUserAgentString String
Bỏ qua thiết lập băng thông giới hạn trên chế độ cài đặt trang web Có ích cho những trường hợp ngoại lệ. Tắt, 0 IgnoreBandwidthLimits Boolean
Ẩn nút khởi chạy nhanh Zoom Apps trong giao diện Zoom Tắt, 0 DisableZoomApps Boolean

Lưu ý:

Cài đặt cuộc họp

Tệp .plist có thể chứa những khoá sau đây:

Lưu ý: Với các cài đặt bên dưới, mọi loại giá trị là Boolean.

Mô tả Trạng thái và giá trị mặc định Khoá plist
Luôn sử dụng ID Cuộc họp Cá nhân cho cuộc họp tức thời

Tắt, 0

UsePMI
Tắt camera khi tham gia cuộc họp Tắt, 0 ZDisableVideo
Tắt tính năng gửi video từ Zoom client Tắt, 0 zDisableSendVideo
Tắt tính năng nhận video từ Zoom client Tắt, 0 zDisableRecvVideo
Tắt tính năng sử dụng âm thanh máy tính cho cuộc họp và hội thảo trực tuyến Tắt, 0 DisableComputerAudio

Tự động tắt tiếng micrô khi màn hình bị khoá trong cuộc họp

Enabled, 1 MuteWhenLockScreen
Bật âm thanh gốc cho âm thanh

Tắt, 0

EnableOriginalSound
Tự động kết nối âm thanh với âm thanh máy tính khi tham gia cuộc họp Tắt, 0 zAutoJoinVoip
Tự động điều chỉnh mức micrô

Enabled, 1

AudioAutoAdjust
Sử dụng loa mặc định của hệ thống Tắt, 0 SetUseSystemDefaultSpeakerForVOIP
Sử dụng micrô mặc định của hệ thống Tắt, 0 SetUseSystemDefaultMicForVOIP
Tự động bật màn hình kép Tắt, 0 zDualMonitorOn
Tự động vào chế độ toàn màn hình khi xem nội dung được chia sẻ Enabled, 1 zAutoFullScreenWhenViewShare
Tự động đổi kích cỡ nội dung để vừa với cửa sổ khi xem nội dung được chia sẻ Enabled, 1 zAutoFitWhenViewShare
Tắt chú thích khi đang chia sẻ màn hình hoặc khi xem chia sẻ màn hình Tắt, 0 zDisableAnnotation
Tắt âm thanh thông báo hệ thống khi chia sẻ màn hình nền Enabled, 1 EnableDoNotDisturbInSharing
Tắt sử dụng tính năng Bảng trắng trong cuộc họp Tắt, 0 DisableWhiteboard
Cung cấp tuỳ chọn Tối ưu cho video clip khi chia sẻ Enabled, 1 EnableShareVideo
Cho phép chia sẻ âm thanh chỉ khi chia sẻ màn hình Enabled, 1 EnableShareAudio
Vào chế độ toàn màn hình khi bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp Tắt, 0 FullScreenWhenJoin
Luôn hiện các nút điều khiển cuộc họp (bật Luôn hiện các nút điều khiển cuộc họp) Enabled, 1 AutoHideToolbar
Sử dụng Video HD khi tham gia cuộc họp Tắt, 0 zUse720PByDefault

Điều khiển từ xa tất cả các ứng dụng

Enabled, 1 zRemoteControllAllApp

Ẩn những người tham gia không có video theo mặc định

Tắt, 0 zHideNoVideoUser

Luôn tắt tiếng micrô khi tham gia cuộc họp

Tắt, 0 MuteVoipWhenJoin
Hiển thị khoảng thời gian người dùng tham gia cuộc họp Tắt, 0 ShowConnectedTime

Xác nhận trước khi rời cuộc họp

Enabled, 1 ConfirmWhenLeave

Tắt truyền tệp trong cuộc họp (gửi hoặc nhận tệp)

Tắt, 0 zDisableFT

Tắt truyền tệp của bên thứ 3 trong cuộc họp

Tắt, 0 DisableMeeting3rdPartyFileStorage

Tắt chia sẻ màn hình khi bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp

Tắt, 0 DisableScreenShare

Tắt Điều khiển từ xa

Tắt, 0 DisableRemoteControl

Chặn thông báo cuộc gọi tới khi đang trong cuộc họp

Tắt, 0 HidePhoneInComingCallWhileInMeeting

Cho phép truy cập vào bảng ghi tạm trong các phiên điều khiển từ xa

Tắt, 0 EnableShareClipboardWhenRemoteControl

Tắt Hỗ trợ từ xa

Enabled, 1 DisableRemoteSupport

Tắt việc sử dụng phụ đề rời

Tắt, 0 DisableClosedCaptioning

Tắt việc sử dụng chế độ Hỏi đáp trong hội thảo trực tuyến

Tắt, 0 DisableQnA

Tắt việc sử dụng Điều khiển trang chiếu

Tắt, 0

DisableSlideControl

Bật tính năng lật video của bạn

Enabled, 1 EnableMirrorEffect

Bật chế độ liền kề nhau theo mặc định

Tắt, 0 EnableSplitScreen
Tắt tính năng ghi lại cục bộ Tắt, 0 zDisableLocalRecord
Tắt tính năng ghi lại trên đám mây Tắt, 0 zDisableCMR
Tắt Nền ảo Tắt, 0 DisableVirtualBkgnd

Tắt bộ lọc video

Tắt, 0 DisableVideoFilters

Thiết lập chế độ chụp màn hình cụ thể:

0 - Tự động
1 - Hệ điều hành cũ
2 - Chia sẻ có tính năng lọc cửa sổ
3 - Chia sẻ nâng cao có tính năng lọc cửa sổ
4 - Chia sẻ nâng cao không có tính năng lọc cửa sổ

0 (Auto) SetScreenCaptureMode
Tắt trò chuyện trong cuộc họp Tắt, 0 zDisableChat

Nếu bật tính năng này, máy khách sẽ sử dụng các cổng sau để truyền nội dung đa phương tiện:

Âm thanh: 8803
Chia sẻ màn hình: 8802
Video: 8801

Tắt, 0 EnableIndependentDataPort

Zoom Room sẽ xác minh chứng chỉ máy chủ

Tắt, 0

EnableSSLVerification

Bật lời nhắc cho các cuộc họp sắp tới

Tắt, 0 EnableRemindMeetingTime

Đặt số người tham gia tối đa được hiển thị trong Chế độ xem thư viện thành 49 người mỗi màn hình

Tắt, 0 Enable49Video

Hiển thị bản thân là người nói đang hoạt động trong khi nói

Tắt EnableSpotlightSelf

Lưu ý: Với các cài đặt bên dưới, mọi loại giá trị là String:

Mô tả

Trạng thái mặc định Khoá plist

Đặt băng thông gửi tối đa

Lưu ý: Nếu băng thông bị hạn chế thông qua chế độ cài đặt trang web, các hạn chế trên trang web sẽ ghi đè lên các hạn chế thiết đặt trong máy khách.

Tắt BandwidthLimitUp, amount
(mọi giá trị bằng Kbps)

Đặt băng thông nhận tối đa

Lưu ý: Nếu băng thông bị hạn chế thông qua chế độ cài đặt trang web, các hạn chế trên trang web sẽ ghi đè lên các hạn chế thiết đặt trong máy khách.

Tắt BandwidthLimitDown, amount
(mọi giá trị bằng Kbps)

Đặt đường dẫn cho các tệp cục bộ cho bản ghi cuộc họp

/Users/User Name/Documents/Zoom RecordPath, your_recording_path
Đặt luật bỏ qua proxy cho Zoom client Tắt ProxyBypass, bypass_rule
Đặt máy chủ proxy cho Zoom client Tắt ProxyServer, proxy_address

Đặt máy chủ proxy cho máy khách với URL PAC

Tắt ProxyPAC, your_pac_url

Đặt mức độ giảm tiếng ồn

Tự động - 0
Thấp -1
Trung bình - 2
Cao - 3

Auto (0) SetSuppressBackgroundNoiseLevel

Cài đặt trò chuyện

Tệp .plist có thể chứa những khoá sau đây:

Lưu ý: Với các cài đặt bên dưới, mọi loại giá trị là Boolean.

Mô tả Trạng thái và giá trị mặc định Khoá plist
Tắt bản xem trước của liên kết Tắt, 0 DisableLinkPreviewInChat
Tuỳ chọn gửi tin nhắn thoại Enabled, 1 ShowVoiceMessageButton
Kiểm soát thông báo âm thanh khi nhận được tin nhắn trò chuyện Enabled, 1 PlaySoundForIMMessage
Kiểm soát bật hoặc tắt bản xem trước tin nhắn trong thông báo hệ thống khi nhận được tin nhắn trò chuyện Enabled, 1 ShowIMMessagePreview
Kiểm soát bật hoặc tắt thông báo hệ thống cho tin nhắn trò chuyện trong cuộc họp Enabled, 1 MuteIMNotificationWhenInMeeting

Triển khai Zoom

Bạn có thể tìm ví dụ về tệp .plist với các cài đặt trên được bật theo mặc định tại đây.

Khi tệp .pilst hoàn tất, bạn sẽ cần đặt tên tệp là us.zoom.config.plist. Khi triển khai, miễn là tệp này nằm trong cùng thư mục với ZoomInstallerIT.pkg thì tệp .plist sẽ được tự động lưu vào thư mục /Library/Preferences trong quá trình cài đặt.

Bạn cũng có thể triển khai các gói CNTT thông qua JAMF, Intune, AirWatch và các giải pháp khác và đẩy .plist thông qua những phần mềm này. Zoom client cũng sẽ cố gắng đọc tệp us.zoom.config.plist. nằm trong thư mục /Library/Managed Preferences.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.