Triển khai hàng loạt với cài đặt cấu hình sẵn cho Windows

Cập nhật gần nhất:

Zoom Desktop Client có thể được cấu hình hàng loạt cho Windows theo 3 cách khác nhau: thông qua trình cài đặt MSI cho cả cấu hình và cài đặt, mẫu quản trị dịch vụ thư mục Active Directory sử dụng Chính sách nhóm để cấu hình, hoặc thông qua khoá registry để cấu hình.

Zoom Rooms cho Windows cũng có thể cấu hình bằng mẫu quản trị dịch vụ thư mục Active Directory sử dụng Chính sách nhóm hoặc khoá registry.

Nếu sử dụng trình cài đặt MSI, Zoom có thể được triển khai thông qua GPO hoặc SCCM.Nếu cài đặt desktop client bằng lệnh GPO, bạn có thể cài đặt bằng lệnh khởi động. Nếu bạn cũng muốn triển khai plugin Outlook thông qua lệnh GPO, hãy cài đặt bằng lệnh logon.

Cài đặt với Mẫu quản trị dịch vụ thư mục Active Directory hoặc khoá registry, quản trị viên có thể khoá một số tính năng và cài đặt nhất định khi triển khai Zoom.

Ghi chú: Cài đặt MSI yêu cầu quyền quản trị nâng cao.

Bài viết này đề cập đến:

Tìm hiểu cách cài đặt Zoom với các cài đặt cấu hình sẵn trên Mac.

Yêu cầu cài đặt

Ghi chú: Một số nút điều chỉnh liệt kê bên dưới yêu cầu phiên bản mới nhất của trình cài đặt Zoom dành cho CNTT.

Đang tải xuống Trình cài đặt MSI

 1. Truy cập vào Download Center
 2. Nhấn vào Download for IT Admin [Tải xuống cho Quản trị viên CNTT] hoặc tải xuống trực tiếp từ https://www.zoom.us/client/latest/ZoomInstallerFull.msi

Mức ưu tiên của cài đặt

Cài đặt có thể được cấu hình ở nhiều nơi. Một số cài đặt chỉ có thể được cấu hình bởi Quản trị viên Zoom hoặc Quản trị viên CNTT và một số cài đặt có thể được cấu hình bởi người dùng cuối. Nếu cài đặt xung đột, Zoom sẽ sử dụng những mức ưu tiên bên dưới:

 • Cài đặt được triển khai bằng MSI/GPO với zConfig
 • Cài đặt trang web cố định cho tài khoản hoặc nhóm
 • Cài đặt client do người dùng chọn
 • Cài đặt được triển khai bằng MSI/GPO với zRecommend
 • Cài đặt trang web không bị khoá

Triển khai và định cấu hình cho Zoom desktop client

Triển khai dòng lệnh

Cài đặt thông thường: msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log

Cài đặt âm thầm: msiexec /i ZoomInstallerFull.msi /quiet /qn /norestart /log install.log

Đợi cho đến khi cuộc họp đang diễn ra kết thúc trước khi cài đặt:  msiexec /i ZoomInstallerFull.msi /norestart MSIRESTARTMANAGERCONTROL=”Disable”

Tự khởi động âm thầm: Bị tắt theo mặc định, tuỳ chọn này sẽ làm cho Desktop Client khởi động tự động và âm thầm với Windows. Để bật tuỳ chọn này, hãy thêm zSilentStart="true" vào cuối lựa chọn cài đặt của bạn.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log zSilentStart="true"

Không có lối tắt trên màn hình: Tắt theo mặc định. Tuỳ chọn này ngăn việc tạo lối tắt trên màn hình khi cài đặt hoặc cập nhật. Để bật tuỳ chọn này, hãy thêm zNoDesktopShortCut="true" vào cuối lựa chọn cài đặt của bạn.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log ZNoDesktopShortCut="true"

Định cấu hình trước URL trang đăng nhập một lần: Tắt theo mặc định. Tuỳ chọn này cho phép bạn định cấu hình trước URL trang đăng nhập một lần. Để đặt URL, hãy thêm zSSOHost="vanity_URL" vào cuối lựa chọn cài đặt của bạn. Ví dụ, có thể cài đặt hooli.zoom.us bằng một trong bất kỳ định dạng bên dưới:

 • "hooli"
 • "https://hooli"
 • "hooli.zoom.us"

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log zSSOHost="vanity_URL"

Tự động cập nhật: Được tắt theo mặc định, tuỳ chọn này sẽ gỡ bỏ tuỳ chọn Check for Updates [Kiểm tra cập nhật] trong client và vì vậy không cho phép người dùng kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật cho Zoom client. Nếu tuỳ chọn tự động cập nhật được bật, người dùng sẽ có thể kiểm tra các bản cập nhật trong client và sẽ không cần quyền quản trị viên nâng cao để cập nhật. Để bật và cho phép người dùng cập nhật Zoom client, hãy thêm ZoomAutoUpdate="true" vào lựa chọn cài đặt của bạn:

msiexec /package  ZoomInstallerFull. msi /lex zoommsi.log ZoomAutoUpdate="true"

Ghi chú:

 • Tự động cập nhật không phải là một tính năng tự động cập nhật thực sự. Tính năng này chỉ cho phép người dùng kiểm tra thủ công các bản cập nhật. Desktop client sẽ không tự động cập nhật phiên bản client mới nhất. Vui lòng tham khảo EnableSilentAutoUpdate hoặc AlwaysCheckLatestVersion cho các tuỳ chọn tự động cập nhật bên dưới.
 • Client cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) sẽ không phản hồi nút điều chỉnh tự động cập nhật.
 • Trình cài đặt máy chủ VDI là một loại tệp MSI có thể sử dụng các nút tương tự như client tiêu chuẩn trong chương trình MSI. Trình cài đặt này có thể được triển khai thông qua các công cụ quản lý thiết bị và phần mềm thông thường. Client VDI sẽ phản hồi với cấu hình MSI tương tự như client không sử dụng VDI và có thể được cấu hình tương ứng.

Dịch vụ chia sẻ nâng cao: Được bật theo mặc định. Tính năng này có thể tắt dịch vụ này và chặn lời nhắc nhập thông tin đăng nhập của quản trị viên trong suốt quá trình nâng cấp. Nếu dịch vụ này bị tắt, trải nghiệm tự động cập nhật có thể bị ảnh hưởng một chút. Để tắt dịch vụ, hãy thêm DisableAdvancedSharingService=true vào cuối lựa chọn cài đặt của bạn.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log DisableAdvancedSharingService=true

Bắt đầu và kết thúc cổng tường lửa: Thiết lập quy tắc tường lửa cho kết nối đến và đi cho Zoom client. FirewallPortStart và FirewallPortEnd cần được cấu hình cùng nhau vì Zoom không khuyến nghị chỉ bật một trong hai tùy chọn.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log FirewallPortStart="7200" FirewallPortEnd="17210"

Tuỳ chọn cấu hình bổ sung

zConfig: Để bật tuỳ chọn bổ sung, hãy thêm tham số ZConfig vào cuối lựa chọn cài đặt của bạn. Phân cách các tuỳ chọn bằng ';':

msiexec /package ZoomInstaller.msi /norestart /lex msi.log ZConfig="account=your_account_id;nogoogle=1;nofacebook=1;login_domain=yourcompany.com&yourcompany2.com"

Tuỳ chọn bổ sung cho ZConfig được liệt kê trong bảng bên dưới.

Cho phép người dùng thay đổi cài đặt: triển khai cài đặt nhưng cho phép người dùng thay đổi các cài đặt trong Zoom desktop client, triển khai với "ZRecommend" thay vì "ZConfig". Ví dụ: msiexec /i ZoomInstallerFull.msi ZRecommend="AudioAutoAdjust=1"  

Nếu bạn muốn cố định một số cài đặt cụ thể và cho phép người dùng thay đổi một số cài đặt mặc định khác, hãy sử dụng cả ZConfig và ZRecommend. Ví dụ: msiexec /i ZoomInstallerFull.msi  ZConfig="nogoogle=1" ZRecommend="AudioAutoAdjust=1" 

Lưu ý: Nếu chế độ cài đặt đã được thiết lập cho cả ZConfig và ZRecommend, ZConfig sẽ vẫn khoá cài đặt và người dùng không thể thay đổi cài đặt đã khóa.

Triển khai Intune

 1. Đăng nhập vào Microsoft Intune.
 2. Nhấn vào Client apps [Ứng dụng client].
 3. Nhấn vào Apps [Ứng dụng].
 4. Nhấn vào Add [Thêm].
 5. Đối với Loại ứng dụng, hãy chọn Line-of-business app [Ứng dụng nghiệp vụ] rồi nhấn vào Select [Chọn].
 6. Nhấn vào Select app package file [Chọn tệp gói ứng dụng].
 7. Nhấn vào Select a file [Chọn một tệp tin] và chọn ZoomInstallFull.msi. 
 8. Nhấn OK.
 9. Trong thẻ thông tin của Ứng dụng, hãy nhập vào những thông tin sau:
  • Mô tả- Nhập mô tả của ứng dụng, ví dụ như ứng dụng Zoom Meeting.
  • Nhà phát hành- Nhập Zoom Video Communications.
  • Bối cảnh cài đặt ứng dụng- Nhấn vàoThiết bị.
  • Đối số dòng lệnh- Nhập bất cứ nút điều chỉnh cài đặt MSI nào
   • Để bật chế độ mặc định cần phải khoá, hãy bắt đầu từng nút điều chỉnh cài đặt với ZConfig. Ví dụ: ZConfig=”nogoogle=1”.
   • Để bật các chế độ cài đặt mặc định mà người dùng có thể thay đổi, hãy bắt đầu từng nút điều chỉnh cài đặt với ZRecommend. Ví dụ: ZRecommend=”AudioAutoAdjust=1”.
 10. Nhấn vào Next [Tiếp theo].
 11. Thêm bất kỳ thẻ Phạm vi hoạt động theo ý thích.
 12. Nhấn vào Next [Tiếp theo].
 13. Chọn có cho phép đây là ứng dụng bắt buộc cho bất kỳ nhóm người dùng cụ thể, mọi người dùng và/hoặc mọi thiết bị nào không.
 14. Nhấn vào Next [Tiếp theo].
 15. Xem lại tóm tắt triển khai, rồi nhấn vào Create [Tạo].

Tuỳ chọn cấu hình

Lưu ý: Mục registry cho những cài đặt bên dưới sẽ nằm ở những thư mục sau: 

 • Phiên bản 32 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\ZoomUMX\
 • Phiên bản 64 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZoomUMX\

Cài đặt chung

Mô tả Trạng thái và giá trị mặc định Tùy chọn MSI Loại giá trị
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập bằng Google Tắt, 0 NoGoogle Boolean
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập bằng Facebook Tắt, 0 NoFacebook Boolean
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập bằng Email Tắt, 0 DisableLoginWithEmail Boolean
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập một lần Tắt, 0 NoSSO Boolean
Yêu cầu đăng nhập một lần mới khi khởi động client Tắt, 0 DisableKeepSignedInWithSSO Boolean
Yêu cầu đăng nhập mới bằng Google khi khởi động client Tắt, 0 DisableKeepSignedInWithGoogle Boolean
Yêu cầu đăng nhập mới bằng Facebook khi khởi động client Tắt, 0 DisableKeepSignedInWithFacebook Boolean
Đặt và khoá URL trang đăng nhập một lần mặc định cho đăng nhập client

Ví dụ: hooli.zoom.us sẽ được đặt là ForceSSOUrl=hooli
Tắt ForceSSOUrl=your_company Chuỗi
Chặn Zoom tự động khởi chạy URL trang đăng nhập một lần được dùng trước đó. Việc này sẽ có ích cho những người dùng có nhiều tài khoản và mỗi tài khoản có URL đăng nhập một lần riêng. Tắt, 0 DisableAutoLaunchSSO
Boolean
Đặt đăng nhập một lần làm đăng nhập mặc định Tắt, 0 AutoSSOLogin Boolean
Chặn các kết nối đến chứng chỉ SSL không đáng tin cậy Bật, 1 BlockUntrustedSSLCert Boolean
Nhúng một chuỗi đại diện người dùng được chỉ định cho mọi yêu cầu HTTP từ Zoom client Tắt EmbedUserAgentString Chuỗi
Tắt lời nhắc kiểm soát tài khoản người dùng (UAC) khi đăng nhập vào Zoom Bật, 1 AddFWException Boolean
Thu nhỏ Zoom vào khay hệ thống Bật, 1 Min2Tray Boolean
Tự động khởi chạy Zoom khi Windows khởi động Tắt, 0 ZoomAutoStart Boolean
Tự động khởi chạy Zoom một cách âm thầm khi Windows khởi động Tắt, 0 zSilentStart Boolean

Cho phép desktop client âm thầm kiểm tra các bản cập nhật; nếu phiên bản của người dùng thấp hơn phiên bản ổn định của Zoom, cài đặt phiên bản cao hơn khi khởi chạy client.

Tuỳ chọn này yêu cầu bạn phải bật lựa chọn AutoUpdate.

Bật, 1 EnableSilentAutoUpdate Boolean

Cho phép desktop client kiểm tra các bản cập nhật và nếu phiên bản của người dùng thấp hơn phiên bản mới nhất của Zoom, hiển thị lời nhắc người dùng cài đặt bản cập nhật.

Tuỳ chọn này yêu cầu bạn phải bật lựa chọn AutoUpdate.

Tắt, 0 AlwaysCheckLatestVersion Boolean

Cho phép kiểm soát nhịp độ cập nhật áp dụng cho desktop client.

Slow (0): ít cập nhật và ổn định hơn
Fast (1): tính năng và cập nhật mới nhất

Slow (0)  SetUpdatingChannel Boolean

Ngăn desktop client tự động nâng cấp lên phiên bản 64 bit, nếu phiên bản 32 bit được cài đặt trên hệ thống 64 bit.

Tắt, 0 DisableUpdateTo64Bit Boolean
Không tạo lối tắt trên màn hình cho Zoom Tắt, 0 zNoDesktopShortCut Boolean
Đặt miền địa chỉ email mà người dùng có thể dùng để đăng nhập Tắt Login_Domain, domain  Chuỗi

Yêu cầu người dùng phải đăng nhập trước khi tham gia cuộc họp trên ứng dụng. Người dùng có thể đăng nhập trên web portal khi tham gia cuộc họp qua URL.

Tắt, 0 EnforceSignInToJoin Boolean
Yêu cầu client đăng nhập vào tài khoản Zoom trước khi tham gia bất kỳ cuộc họp nào. Tắt EnforceAppSignInToJoin Boolean
Đặt mã tài khoản (A) giới hạn client tham gia cuộc họp do một số tài khoản cụ thể chủ trì. Tắt, 0 Account, your_account_id Chuỗi
Thực thi xác thực cuộc họp nội bộ (B) Tắt SetDevicePolicyToken, device_token Chuỗi
Giữ người dùng đăng nhập trong client khi client khởi động lại (chỉ áp dụng cho đăng nhập qua email) Tắt, 0 KeepSignedIn Boolean
Zoom client sẽ tự động mở và sau khi hệ thống khởi động lại. Tắt, 0 AutoStartAfterReboot Boolean
Zoom client sẽ bắt đầu trong khay hệ thống sau khi hệ thống khởi động lại Tắt, 0 AutoStartInSystemTray Boolean
Đặt miền trang web để đăng nhập hoặc tham gia cuộc họp. Theo mặc định, giá trị là https://zoom.us hoặc https://zoom.com Tắt, rỗng SetWebDomain, domain Chuỗi
Đặt Chế độ chân dung là chế độ mặc định khi mở Zoom Tắt, 0 DefaultUsePortraitView Boolean
Chia sẻ âm thanh khi chia sẻ màn hình đến Zoom Room Bật, 1 PresentToRoomWithAudio Boolean
Hiển thị nút Call Room System [Gọi hệ thống phòng] trên màn hình trang chủ Zoom client Tắt, 0 EnableStartMeetingWithRoomSystem Boolean
Hiển thị tên người gọi cho Hệ thống phòng được mời tham gia cuộc họp Zoom Tắt, 0 AppendCallerNameForRoomSystem Boolean
Bật chế độ kiểm soát thiết bị giao diện con người (HID) cho các thiết bị âm thanh USB từ Zoom client Bật, 1 EnableHIDControl Boolean

Nếu bật tính năng này, client sẽ sử dụng các cổng sau để truyền nội dung đa phương tiện:

Âm thanh: 8803
Chia sẻ màn hình: 8802
Video: 8801

Tắt, 0 EnableIndependentDataPort Boolean

Sử dụng trình duyệt được nhúng trong client để đăng nhập một lần

Tắt, 0 EnableEmbedBrowserForSSO Boolean

Tự động gửi nhật ký khi có sự cố nghiêm trọng

Tắt, 0 EnableAutoUploadDumps Boolean

Hiển thị trạng thái liên hệ trong Outlook và đặt Zoom là ứng dụng trò chuyện, cuộc họp và điện thoại mặc định trong Outlook

Tắt, 0 IntegrateZoomWithOutlook Boolean

Bật chế độ Làm đẹp ngoại hình

Tắt, 0 EnableFaceBeauty Boolean

Điều khiển từ xa tất cả các ứng dụng

Tắt, 0 RemoteControlAllApp Boolean

Zoom client khởi tạo quá trình video nâng cao để hỗ trợ đánh dấu DSCP nâng cao

Tắt, 0 EnableElevateForAdvDSCP Boolean

Khi bật, lưu lượng chia sẻ màn hình sẽ được gửi qua TCP thay vì UDP.

Tắt, 0 ShareSessionDisableUDP
Boolean

Chặn lưu lượng âm thanh qua proxy

Tắt, 0 DisableAudioOverProxy Boolean

Chặn lưu lượng video qua proxy

Tắt, 0 DisableVideoOverProxy Boolean

Chặn lưu lượng chia sẻ màn hình qua proxy

Tắt, 0 DisableSharingOverproxy Boolean

Đặt một máy chủ proxy cho client là máy chủ được đặt tên.

Ví dụ: máy chủ: cổng

Tắt ProxyServer, proxy_address Chuỗi
Đặt máy chủ proxy cho client với URL PAC Tắt ProxyPac, your_pac_url Chuỗi
Đặt quy tắc bỏ qua proxy cho Zoom client Tắt ProxyBypass, bypass_rule Chuỗi
Loại bỏ tiếng ồn từ nguồn cấp video khi đang xử lý. Bật, 1 EnableTemporalDeNoise Boolean
Sử dụng tăng tốc phần cứng để xử lý video. Bật, 1 EnableGPUComputeUtilization Boolean
Sử dụng tăng tốc phần cứng để xử lý video khi gửi video. Bật, 1 EnableHardwareAccForVideoSend Boolean
Sử dụng tăng tốc phần cứng để xử lý video khi nhận video. Bật, 1 EnableHardwareAccForVideoReceive Boolean
Bỏ qua thiết lập băng thông giới hạn trên chế độ cài đặt trang web. Có ích cho những trường hợp ngoại lệ. Tắt, 0 IgnoreBandwidthLimits Boolean
Cho phép một số URL cụ thể được tin cậy và bỏ qua lời nhắc chứng chỉ không đáng tin nếu chứng chỉ bị thu hồi. Nhiều tên miền nên được phân tách bằng ";", ví dụ như "hooli.com;hooli.org" Tắt, rỗng SetNoRevocationCheckUrls Chuỗi
Ẩn nút khởi chạy nhanh Zoom Apps trong giao diện Zoom. Tắt, 0 DisableZoomApps Boolean

Ghi chú:

Cài đặt cuộc họp

Mô tả Trạng thái và giá trị mặc định Tuỳ chọn MSI Loại giá trị
Tắt camera khi tham gia Cuộc họp Tắt, 0 DisableVideo Boolean
Khi tham gia cuộc họp, cửa sổ cuộc họp sẽ khởi chạy trong cửa sổ toàn màn hình theo mặc định Bật, 1 AutoFullScreenWhenViewShare Boolean
Tự động điều chỉnh nội dung chia sẻ màn hình để vừa với màn hình của người xem Bật, 1 AutoFitWhenViewShare Boolean
Sử dụng Video HD khi tham gia cuộc họp Tắt, 0 Use720pByDefault Boolean
Tự động bật màn hình kép Tắt, 0 UseDualMonitor Boolean
Chặn chế độ toàn màn hình khi bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp Tắt, 0 FullScreenWhenJoin Boolean
Luôn hiện các nút điều khiển cuộc họp (bật Luôn hiện các nút điều khiển cuộc họp) Bật, 1 AutoHideToolbar Boolean
Ẩn những người tham gia không có video theo mặc định Tắt, 0 HideNoVideoUsers Boolean
Luôn tắt tiếng micrô khi tham gia cuộc họp Tắt, 0 MuteVoipWhenJoin Boolean
Tự động kết nối âm thanh với âm thanh máy tính khi tham gia cuộc họp Tắt, 0 AutoJoinVOIP Boolean

Đặt xử lý tín hiệu âm thanh cho thiết bị âm thanh của Windows

Tự động - 0
Tắt - 1
Mở - 2

Auto, 0 SetAudioSignalProcessType Chuỗi

Đặt mức độ giảm tiếng ồn

Tự động - 0
Thấp -1
Trung bình - 2
Cao - 3

Tự động, 0 SetSuppressBackgroundNoiseLevel Chuỗi
Hiển thị khoảng thời gian người dùng tham gia cuộc họp Tắt, 0 ShowConnectedTime Boolean
Xác nhận trước khi rời cuộc họp Bật, 1 ConfirmWhenLeave Boolean
Tắt Chia sẻ màn hình khi bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp Tắt, 0 DisableScreenShare Boolean
Tắt chế độ Aero của Window trong Windows 7 Tắt, 0 NoAeroOnWin7 Boolean
Đặt vị trí ghi mặc định cho các bản ghi cục bộ Tệp tài liệu RecordPath, C:/your_recording_path Chuỗi
Tự động điều chỉnh cài đặt micrô

Bật, 1

AudioAutoAdjust Boolean
Điều khiển chế độ Âm thanh gốc cho micrô Tắt, 0 EnableOriginalSound Boolean
Luôn sử dụng ID Cuộc họp Cá nhân cho cuộc họp tức thời Tắt, 0 UsePMI Boolean
Tắt trò chuyện trong cuộc họp Tắt, 0 zDisableChat Boolean

Tắt truyền tệp trong cuộc họp (gửi hoặc nhận tệp)

Tắt, 0 zDisableFT Boolean
Tắt truyền tệp của bên thứ 3 trong cuộc họp Tắt, 0 DisableMeeting3rdPartyFileStorage Boolean
Tắt tính năng ghi lại cục bộ Tắt, 0 zDisableLocalRecord Boolean
Tắt tính năng ghi lại trên đám mây Tắt, 0 zDisableCMR Boolean
Tắt tính năng gửi video Tắt, 0 zDisableSendVideo Boolean
Tắt tính năng nhận video Tắt, 0 zDisableRecvVideo Boolean
Tắt tính năng gửi và nhận video Tắt, 0 zDisableVideo Boolean
Bật tính năng lật video của bạn Bật, 1 EnableMirrorEffect Boolean
Hiển thị nút Call Room System [Gọi hệ thống phòng] trên màn hình trang chủ Zoom client Tắt, 0 EnableStartMeetingWithRoomSystem Boolean
Client sẽ tối ưu hoá chia sẻ màn hình đối với video clip khi chia sẻ trực tiếp tới Zoom Room. Bật, 1 PresentToRoomOptimizeVideo Boolean

Đặt tuỳ chọn chia sẻ khi chia sẻ trực tiếp tới Zoom Room. 

0 - Hiển thị mọi tuỳ chọn chia sẻ

1 - Tự động chia sẻ màn hình

1 PresentToRoomOption Boolean

Đặt tuỳ chọn chia sẻ khi chia sẻ trực tiếp đến Zoom Room trong cuộc họp.

0 - Hiển thị mọi tuỳ chọn chia sẻ

1 - Tự động chia sẻ màn hình

0 PresentInMeetingOption Boolean

Đặt băng thông gửi tối đa

Lưu ý: Nếu băng thông bị hạn chế thông qua chế độ cài đặt trang web, các hạn chế trên trang web sẽ ghi đè lên các hạn chế thiết đặt trong client.

Tắt

BandwidthLimitUp, amount
(mọi giá trị bằng Kbps)

Chuỗi

Đặt băng thông nhận tối đa

Lưu ý: Nếu băng thông bị hạn chế thông qua chế độ cài đặt trang web, các hạn chế trên trang web sẽ ghi đè lên các hạn chế thiết đặt trong client.

Tắt BandwidthLimitDown, amount
(mọi giá trị bằng Kbps)
Chuỗi

Chia lưu lượng truy cập trên nhiều cổng khác nhau để nhận dạng dễ hơn
Chia sẻ video: 8801
Chia sẻ màn hình: 8802
Âm thanh: 8803

Tắt, 0 EnableIndependentDataPort Boolean

Luôn hiện hộp thoại xem trước video khi tham gia cuộc họp

Bật, 1 AlwaysShowVideoPreviewDialog Boolean

Gỡ bỏ Âm thanh máy tính khỏi Tuỳ chọn âm thanh

Tắt, 0 DisableComputerAudio Boolean

Tự động tắt tiếng micrô khi màn hình bị khoá trong cuộc họp

Bật, 1 MuteWhenLockScreen Boolean

Sử dụng loa mặc định của hệ thống trong Windows

Tắt, 0 SetUseSystemDefaultSpeakerForVoip Boolean

Sử dụng micrô hệ thống mặc định trong Windows

Tắt, 0 SetUseSystemDefaultMicForVoip Boolean

Sử dụng chế độ liền kề nhau khi xem màn hình được chia sẻ

Tắt, 0 EnableSplitScreen Boolean

Tắt Điều khiển từ xa

Tắt, 0

DisableRemoteControl Boolean

Tắt Hỗ trợ từ xa

Bật, 1

DisableRemoteSupport Boolean

Tắt việc sử dụng phụ đề rời

Tắt, 0

DisableClosedCaptioning Boolean

Tắt việc sử dụng phụ đề do người dùng nhập thủ công

Tắt, 0

DisableManualClosedCaptioning Boolean

Tắt việc sử dụng chế độ Hỏi đáp trong hội thảo trực tuyến

Tắt, 0

DisableQnA Boolean

Tắt việc sử dụng Điều khiển trang chiếu

Tắt, 0

DisableSlideControl Boolean

Chặn thông báo cuộc gọi tới khi đang trong cuộc họp

Tắt, 0 HidePhoneInComingCallWhileInMeeting Boolean

Cho phép truy cập vào bảng ghi tạm trong các phiên điều khiển từ xa

Tắt, 0 EnableShareClipboardWhenRemoteControl Boolean

Tắt nền ảo

Tắt, 0 DisableVirtualBkgnd Boolean

Tắt bộ lọc video 

Tắt, 0 DisableVideoFilters Boolean

Thiết lập chế độ chụp màn hình cụ thể:

0 - Tự động
1 - Hệ điều hành cũ
2 - Chia sẻ có tính năng lọc cửa sổ
3 - Chia sẻ nâng cao có tính năng lọc cửa sổ
4 - Chia sẻ nâng cao không có tính năng lọc cửa sổ

Auto, 0 SetScreenCaptureMode Chuỗi

Tắt tăng tốc GPU

Tắt, 0 LegacyCaptureMode Boolean

Tắt tính năng bảng trắng

Tắt, 0 DisableWhiteBoard Boolean

Tắt tuỳ chọn chia sẻ màn hình nền khi đang chia sẻ màn hình

Tắt, 0 DisableDesktopShare Boolean
Tắt chia sẻ trực tiếp với tuỳ chọn Zoom Rooms Tắt, 0 DisableDirectShare Boolean
Cung cấp tuỳ chọn Optimize for video clip [Tối ưu cho video clip] khi chia sẻ

Bật, 1

EnableShareVideo Boolean
Chia sẻ tính năng âm thanh máy tính Tắt, 0 EnableShareAudio Boolean
Tắt âm thanh thông báo hệ thống khi chia sẻ màn hình nền Bật, 1 EnableDoNotDisturbInSharing Boolean
Hiển thị cửa sổ Zoom khi chia sẻ màn hình Tắt, 0 ShowZoomWinWhenSharing Boolean
Hiển thị bản thân là người nói đang hoạt động trong khi nói Tắt, 0

EnableSpotlightSelf

Boolean

Đặt số người tham gia tối đa được hiển thị trong Chế độ xem thư viện thành 49 người mỗi màn hình Tắt, 0 Enable49video Boolean
Hiển thị lời nhắc về các cuộc họp sắp diễn ra Tắt, 0 EnableRemindMeetingTime Boolean

Đặt phương pháp kết xuất video được chỉ định bằng các biến chuỗi sau:

0 - Auto
1 - Direct3D11 Flip Mode
2 - Direct3D11
3 - Direct3D9
4 - GDI

Auto, 0 VideoRenderMethod, 0
Chuỗi

 

Cài đặt trò chuyện

Mô tả Trạng thái và giá trị mặc định Tuỳ chọn MSI Loại giá trị
Tắt bản xem trước của liên kết Bật, 1 zDisableIMLinkPreview Boolean
Di chuyển tin nhắn có câu trả lời mới xuống phía dưới cùng của cuộc trò chuyện/kênh Tắt, 0 SetMessengerDoNotDropThread Boolean
Tuỳ chọn gửi tin nhắn thoại Bật, 1 ShowVoiceMessageButton Boolean
Hiển thị biểu ngữ thông báo trên màn hình cho đến khi được bỏ qua Tắt, 0 AlwaysShowIMNotificationBanner Boolean
Kiểm soát thông báo âm thanh khi nhận được tin nhắn trò chuyện Bật, 1 PlaySoundForIMMessage Boolean
Kiểm soát bật hoặc tắt bản xem trước tin nhắn trong thông báo hệ thống khi nhận được tin nhắn trò chuyện Bật, 1 ShowIMMessagePreview Boolean
Kiểm soát bật hoặc tắt thông báo hệ thống cho tin nhắn trò chuyện trong cuộc họp Bật, 1 MuteIMNotificationWhenInMeeting Boolean

 

Các thông số khác

Tuỳ chọn cuộc họp: Tắt theo mặc định. Để yêu cầu có những cài đặt này, hãy thêm ZConfig="kCmdParam_InstallOption=X". X là một giá trị số.

Các giá trị và tuỳ chọn được bật như bên dưới:

Giá trị Tùy chọn
1 Tắt camera khi tham gia cuộc họp
2 Tự động tham gia VoIP
4 Tự động bật màn hình kép
8 Đặt đăng nhập một lần là đăng nhập mặc định
16 Tự động vào chế độ toàn màn hình khi xem nội dung được chia sẻ
32 Tự động vào chế độ vừa với cửa sổ khi xem nội dung được chia sẻ
64 Bật 720p theo mặc định
128 Điều khiển từ xa tất cả các ứng dụng


Để bật nhiều cài đặt, hãy thêm các giá trị. Ví dụ: để bật tính năng Tự động tham gia bằng VoIP (2) VÀ 720p theo mặc định (64), hãy đặt tuỳ chọn ZoomInstall option thành 66:

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log ZConfig="kCmdParam_InstallOption=66"

Bạn cũng có thể cấu hình các tuỳ chọn dòng lệnh của Microsoft

Gỡ cài đặt nút điều chỉnh

Để gỡ cài đặt Zoom hoàn toàn, hãy sử dụng trình gỡ cài đặt Zoom hoàn toàn bên dưới. Tóm lại, bạn không cần thiết sử dụng trình gỡ cài đặt hoàn toàn khi cập nhật phiên bản mới của Zoom, vì việc triển khai phiên bản mới sẽ thay thế phiên bản cũ.

Bên dưới là các nút điều chỉnh hiện có khi chạy trình cài đặt:

Lệnh Chức năng
/silent Âm thầm gỡ bỏ Zoom
/keep_outlook_plugin Gỡ bỏ Zoom nhưng vẫn cài đặt Plugin Outlook
/keep_lync_plugin Gỡ bỏ Zoom nhưng vẫn cài đặt Plugin Lync/Skype for Business
/keep_notes_plugin Gỡ bỏ Zoom nhưng vẫn cài đặt Plugin Notes
/vdi_clean Gỡ bỏ gói VDI

Lưu ý: Sử dụng trình gỡ cài đặt hoàn toàn sẽ gỡ bỏ toàn bộ Zoom client cũng như plugin Zoom cho Outlook. Tính năng nâng cao Outlook, tiện ích mở rộng Chrome/Firefox, và tiện ích mở rộng GSuite sẽ không bị ảnh hưởng.

Các tuỳ chọn cấu hình cho Zoom Rooms cho Windows

Mô tả Trạng thái và giá trị mặc định Tuỳ chọn MSI Loại giá trị
Xác minh chứng chỉ SSL Tắt, 0 EnableSSLVerification Boolean
Tự động chấp nhận giấy phép GDPR Tắt, 0 AcceptGDPR Boolean
Âm thầm cài đặt các bản cập nhật mà không hiển thị thanh tiến trình Tắt, 0 Silent Boolean
Tự động đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Bật, 1 SystemAutoLogin Boolean

 

Cài đặt âm thầm với Đăng nhập tự động và Âm thầm cập nhật: msiexec /i ZoomRoomsInstaller.msi /quiet  ACCEPTGDPR=true SILENT=true SYSTEMAUTOLOGIN=true SYSTEMUSERNAME="windows user name" SYSTEMPASSWORD="windows password"

Các tuỳ chọn hệ thống

Những tuỳ chọn này được tắt theo mặc định.Để bật tùy chọn, thêm lệnh SYSTEMOPTION=X  (X đại diện cho một giá trị số. Các giá trị và tùy chọn như sau):

Giá trị Tùy chọn
1 Tự động khoá màn hình
2 Tắt mật khẩu khi ra khỏi chế độ ngủ
4 Tắt Cortana
8 Tắt thông báo
16 Tắt trình cập nhật của Windows
32 Bật Chế độ nguồn hiệu suất cao
64 Tắt Chế độ ngủ đông
128 Không bao giờ ngủ
256 Không bao giờ tắt màn hình

Các tuỳ chọn cấu hình dành cho Plugin Outlook dành cho Windows

Mô tả Trạng thái và giá trị mặc định Tuỳ chọn MSI Loại giá trị
Luôn sử dụng ID Cuộc họp Cá nhân theo mặc định Tắt, 0 UsePMI Boolean
Cho phép người dùng kiểm tra các cập nhật cho Plugin Outlook Bật, 1 AutoUpdate Boolean
Cho phép cập nhật người dùng tiêu chuẩn. Bỏ qua nếu AutoUpdate bị tắt. Tắt, 0 StandardUserUpdate Boolean

Cấu hình Mẫu quản trị dịch vụ thư mục Active Directory

Để xem chi tiết những chính sách và các tuỳ chọn hiện có cho cấu hình, vui lòng xem danh sách Chính sách nhóm và các mẫu hiện có của chúng tôi.

 

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.