ID cuộc họp và hội thảo trực tuyến

Cập nhật gần nhất:

ID cuộc họp là số cuộc họp được liên kết với một cuộc họp đã được lên lịch hoặc cuộc họp tức thời. ID cuộc họp có thể là số có 10 hoặc 11 chữ số. Số có 11 chữ số được sử dụng cho cuộc họp tức thời, đã lên lịch hoặc định kỳ. Số có 10 chữ số được sử dụng cho ID cuộc họp cá nhân. Cuộc họp đã lên lịch trước ngày 12 tháng 4 năm 2020 có thể dài 9 chữ số.

Bài viết này đề cập đến:

Quy định về hết hạn ID cuộc họp

Chung

 • ID cuộc họp tức thời hết hạn khi cuộc họp tức thời kết thúc.
 • Bạn có thể bắt đầu cuộc họp đã được lên lịch bất cứ lúc nào sau khi đã lên lịch cho cuộc họp.
 • Nếu cuộc họp không xuất hiện trong danh sách cuộc họp sắp tới hoặc trước đó trên web portal thì bạn không thể bắt đầu cuộc họp.

Cuộc họp đã lên lịch, không định kỳ

 • ID cuộc họp đã lên lịch, không định kỳ (còn được gọi là ID cuộc họp một lần) sẽ hết hạn 30 ngày sau ngày lên lịch. Nếu bạn khởi động lại cuộc họp với cùng ID trong vòng 30 ngày, ID này sẽ vẫn có hiệu lực trong 30 ngày tiếp theo.
 • Bạn có thể bắt đầu cuộc họp đã được lên lịch vào bất kỳ lúc nào trước thời gian đã được lên lịch miễn là ID cuộc họp không hết hạn hoặc bị xóa.

Các cuộc họp định kỳ

 • ID cuộc họp định kỳ sẽ hết hạn nếu bạn chưa bắt đầu cuộc họp trong vòng 365 ngày.
 • Bạn có thể tái sử dụng ID cuộc họp cho các lần họp khác trong tương lai, điều này sẽ thiết lập lại thời hạn 365 ngày. 
  Lưu ý: Khi lên lịch cuộc họp bằng thành phần tích hợp của Outlook hoặc Google Calendar, đặc biệt đối với cuộc họp định kỳ, vui lòng tham khảo Zoom Web Portal để biết thông tin chính xác nhất về ngày/giờ đã lên lịch.

Hội thảo trực tuyến

 • ID hội thảo trực tuyến sẽ hết hạn và không thể sử dụng quá thời gian kết thúc đã lên lịch nếu hiện tại bạn không tiến hành hội thảo.
 • Hội thảo trực tuyến sẽ bị xóa 90 ngày sau thời gian kết thúc đã lên lịch hoặc lần sửa đổi cuối cùng.

ID cuộc họp cá nhân (PMI)

 • ID cuộc họp cá nhân (PMI) cũng sẽ hết hạn, nếu bạn chưa bắt đầu cuộc họp trong 365 ngày, bởi vì về cơ bản đó là cuộc họp định kỳ không cố định thời gian.
 • Khi bạn xem trang Hồ sơ hoặc trang cài đặt Phòng cá nhân sau khi ID cuộc họp cá nhân (PMI) đã bị xóa, một PMI mới sẽ tự động được chỉ định cho bạn.

Cuộc họp đã hết hạn hoặc đã được xóa

 • Nếu bạn nhìn thấy thông báo ID cuộc họp không hợp lệ khi bắt đầu cuộc họp thì ID cuộc họp có khả năng đã hết hạn hoặc đã bị xóa. Là người chủ trì, hãy kiểm tra xem ID cuộc họp có hiển thị trên trang cuộc họp trong Zoom Web Portal hay không.
 • Đối với cuộc họp đã xóa, bạn có thể khôi phục cuộc họp trong vòng một tuần sau khi cuộc họp bị xóa. Nếu bạn khôi phục cuộc họp thì lời mời, liên kết và ID cuộc họp đã gửi trước khi xóa vẫn sẽ hoạt động.
 • Không thể khôi phục các cuộc họp đã được xóa vĩnh viễn khỏi thùng rác.

Xác định ID cuộc họp trong khi cuộc họp đang diễn ra

Bạn có thể xem thông tin cuộc họp, bao gồm ID cuộc họp, Mật mãLiên kết mời tham dự bằng cách nhấp vào biểu tượng Thông tin cuộc họp ở góc trên cùng bên trái cửa sổ cuộc họp.

ID cuộc họp cũng có thể được hiển thị khi mời người tham gia mới.

Để xem ID cuộc họp:

 1. Nhấp vào Người tham gia.
 2. Ở dưới cùng bảng Người tham gia, nhấp vào Mời tham dự.
  Cửa sổ mời tham dự bật lên sẽ hiển thị ID cuộc họp và mật mã. ID cuộc họp xuất hiện tại tiêu đề của cửa sổ bật lên và mật mã ở góc dưới cùng bên phải cửa sổ.

Chạm vào màn hình để hiển thị tính năng điều khiển cuộc họp, sau đó chạm vào trên cùng màn hình.

Lưu ý: Trường hợp mời người tham gia cuộc họp, ID cuộc họp là số có 10 đến 11 chữ số trong URL mời tham dự.

Xác định ID cho cuộc họp đã được lên lịch

Bạn có thể xem, bắt đầu hoặc xóa ID cuộc họp sắp tới hoặc trước đó tại trang Cuộc họp trong Zoom Web Portal.

Bạn cũng có thể xem, bắt đầu, chỉnh sửa hoặc xóa ID cuộc họp sắp tới trên Zoom Desktop Client hoặc ứng dụng điện thoại di động. Nhấp hoặc chạm vào thẻ Cuộc họp.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 250K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.