Quản lý người dùng

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Quản lý người dùng cho phép chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản quản lý người dùng của mình, chẳng hạn như thêm, xóa và chỉ định vai trò cũng như các tính năng tiện ích bổ sung. Trước khi bắt đầu, vui lòng lưu ý các thuật ngữ sau:

Bài viết này đề cập đến:

Tìm hiểu cách gỡ người dùng thông qua xóa, hủy kích hoạt hoặc hủy liên kết họ khỏi tài khoản của bạn.

Yêu cầu cài đặt

 • Miễn phí với tài khoản Thẻ tín dụng, Chuyên nghiệp, Kinh doanh, Giáo dục hoặc Doanh nghiệp lớn
 • Quyền của chủ sở hữu hoặc quản trị viên

Truy cập quản lý người dùng

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
  Bạn sẽ thấy các thẻ sau:

  • Người dùng: Người dùng hiện tại trong tài khoản. Bạn có thể thực hiện những thao tác sau:
   • Chỉnh sửa loại tài khoản của từng người dùng (Cơ bản, Được cấp giấy phép và Tại chỗ) hoặc từng bộ phận.
   • Thêm lần lượt từng người dùng hoặc nhập tệp tin CSV để thêm đồng thời nhiều người dùng.
   • Xuất người dùng thành tệp tin CSV.
   • Đặt người dùng Quản trị viên hoặc chỉ định vai trò tùy chỉnh nếu bạn là chủ sở hữu
  • Đang chờ: Những người đã được mời tham gia tài khoản Zoom nhưng chưa kích hoạt tài khoản của họ.
  • Nâng cao: Xem số liệu thống kê người dùng và thay đổi đồng thời nhiều người dùng.

Lưu ý: Chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có thể thăng cấp thành viên lên quản trị viên hoặc hạ cấp quản trị viên xuống thành viên.

Thêm người dùng mới

Lưu ý: Bạn có thể thêm hoặc cập nhật đồng thời nhiều người dùng bằng cách nhập tệp tin CSV.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Để thêm người dùng mới vào tài khoản của bạn, nhấp vào Thêm người dùng.

 4. Nhập thông tin người dùng.
  • Địa chỉ email: Nhập địa chỉ email của người dùng. Nếu bạn cần thêm nhiều người dùng có cùng cài đặt, bạn có thể nhập nhiều địa chỉ email được phân tách bởi dấu phẩy.
  • Loại người dùng: Chọn xem người dùng này nên là Cơ bản (miễn phí), Được cấp giấy phép hay Tại chỗ. Để chỉ định Người dùng được cấp giấy phép, bạn cần phải có giấy phép khả dụng. Để chỉ định Người dùng tại chỗ, bạn cần bật Trình kết nối cuộc họp.
   Các tiện ích bổ sung chẳng hạn như Large Meeting và Webinar được liệt kê bên dưới tùy chọn Loại người dùng. Chọn những tính năng bạn muốn thiết lập cho người dùng. Bạn phải có giấy phép khả dụng cho các tính năng này.
  • Bộ phận, Quản lý, Chức danhVị trí (tùy chọn): Nhập thông tin để hiển thị trên hồ sơ của người dùng. Những người dùng khác có thể xem hồ sơ của người dùng. Sau đó, người dùng có thể tùy chỉnh hồ sơ của họ để thay đổi thông tin về bộ phận, chức danh và vị trí.
  • Nhóm người dùng: Nếu bạn đang sử dụng chức năng quản lý nhóm, hãy chọn một nhóm để thêm người dùng này.
  • Nhóm trò chuyện: Nếu bạn đang sử dụng chức năng quản lý trò chuyện, hãy chọn một nhóm trò chuyện để thêm người dùng này.
  • Mật khẩu mặc định: Đặt mật khẩu mặc định cho người dùng.
 5. Nhấp vào Thêm

Lưu ý:

 • Một email kích hoạt sẽ được gửi đến người dùng mới. Người dùng với tài khoản Zoom sẵn có thuộc cùng một địa chỉ email sẽ nhận được email để chấp nhận lời mời và tham gia vào tài khoản của bạn.
 • Chủ sở hữu của tài khoản trả phí cũng sẽ được nhắc để đưa ra quyết định xử lý mọi số dư còn lại trên tài khoản của họ. Chúng tôi đã cung cấp thêm thông tin về quy trình mời tham gia, bao gồm hướng dẫn chấp nhận lời mời và phương pháp thực hành tốt nhất.  
 • Sau khi chấp nhận lời mời và tham gia tài khoản, các thông tin chi tiết sau đây sẽ được chuyển cùng với bạn:
  • Thông tin chi tiết trong hồ sơ của bạn (tên, ảnh hồ sơ, múi giờ, v.v.)
  • Hội thảo trực tuyến và cuộc họp đã được lên lịch
  • Ghi lại trên đám mây
  • Lịch sử trò chuyện
  • Liên lạc
  • Cài đặt
   Cài đặt có thể được thay đổi nếu khác với cài đặt tài khoản hoặc cài đặt nhóm trên tài khoản mà bạn đang tham gia. Tất cả giấy phép, chẳng hạn như large meeting hoặc webinar, sẽ không được chuyển đi, vì vậy giấy phép cần được quản trị viên chỉ định trên tài khoản mới. Dữ liệu báo cáo cũng sẽ không được chuyển đi, vì vậy chúng tôi khuyến nghị người dùng nên truy cập và tải xuống tất cả các báo cáo cần thiết trước khi chấp nhận lời mời tham gia tài khoản.Mặc dù lịch sử trò chuyện được chuyển đi và người dùng có thể truy cập vào đó nhưng toàn bộ lịch sử trò chuyện trước khi người dùng tham gia vào tài khoản không thể được truy cập bởi quản trị viên trên tài khoản mới.  

Xem người dùng đang chờ

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Nhấp vào thẻ Đang chờ để xem những người dùng chưa xác nhận tài khoản của họ:
  • Nếu người dùng vẫn chưa chấp nhận lời mời của họ và không thể tìm thấy lời mời đó trong hộp thư đến của họ nữa, bạn có thể gửi lại email xác nhận cho họ bằng cách nhấp vào Gửi lại.
  • Nếu bạn không muốn cho phép người dùng tham gia tài khoản của mình, nhấp vào Xóa trước khi họ chấp nhận lời mời qua email của bạn.

Lưu ý:

 • Lời mời đang chờ sẽ hết hạn sau 30 ngày và sau đó sẽ bị xóa khỏi danh sách đang chờ.
 • Việc gửi lại lời mời sẽ đặt lại bộ hẹn giờ hết hạn và mỗi lần gửi lại lời mời thì sẽ được gia hạn thêm 30 ngày nữa.

Chỉnh sửa giấy phép, tiện ích bổ sung và vai trò của người dùng

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Cuộn đến hoặc tìm kiếm người dùng.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa ở bên phải thông tin của người dùng.
 5. Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin sau:
 • Loại người dùng: Chọn một trong các loại Cơ bản, Được cấp giấy phép hoặc Tại chỗ
 • Giấy phép tiện ích bổ sung: Bạn có thể chọn giấy phép tiện ích bổ sung khả dụng như Large Meeting và Webinar để chỉ định cho người dùng này. Các giấy phép này cần được mua qua trang Thanh toán trước khi chỉ định. 
 • Vai trò người dùng: Chỉ chủ sở hữu tài khoản theo mặc định hoặc một người dùng có vai trò tùy chỉnh có quyền chỉnh sửa Quản lý vai trò mới có thể truy cập. Người dùng có thể được thay đổi thành Quản trị viên, Thành viên hoặc một vai trò tùy chỉnh.
 • Bộ phận
 • Quản lý
 • Chức danh
 • Vị trí 

Ngoài ra, quản trị viên hoặc chủ sở hữu có thể chọn đồng thời nhiều người dùng trên Trang người dùng để thay đổi nhanh Vai trò, Giấy phépNhóm của họ. 

Thay đổi cài đặt quản lý người dùng nâng cao

Cài đặt nâng cao cho phép bạn thay đổi loại người dùng đối với nhiều người dùng cùng lúc, gỡ người dùng và đặt loại người dùng mặc định.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Nhấp vào thẻ Nâng cao để xem các thông tin và cài đặt sau:
 • Tóm tắt người dùng
  • Tổng số người dùng: tổng số người dùng Cơ bản, Được cấp giấy phép, Tại chỗ, Zoom Room.
 • Thay đổi loại người dùng
  • Thay đổi tất cả các thành viên tài khoản không phải là quản trị viên: Chuyển đổi người dùng thuộc một loại người dùng nhất định sang loại người dùng khác. Bạn không thể sử dụng tính năng này để thay đổi chủ sở hữu hoặc quản trị viên. Ví dụ: bạn có thể thay đổi người dùng Cơ bản thành người dùng Được cấp giấy phép.
  • Hủy liên kết tất cả các thành viên tài khoản theo loại người dùng: Gỡ tất cả các thành viên thuộc một loại người dùng nhất định. Tài khoản Zoom của họ sẽ bị hủy liên kết với tài khoản Zoom của bạn.
   Lưu ý: Điều này sẽ không ảnh hưởng đến Quản trị viên hoặc người dùng gắn với tài khoản đó do có Miền được liên kết.
  • Thay đổi loại người dùng thuộc miền mặc định: Thay đổi loại người dùng mặc định khi thêm người dùng mới với Miền được liên kết.
 • Thay đổi nhóm người dùng
  • Đặt nhóm người dùng mặc định: Đặt nhóm người dùng mặc định để tự động chỉ định cho người dùng mới. 
  • Chuyển đổi nhóm người dùng: Chuyển tất cả người dùng chưa được chỉ định hoặc thuộc một nhóm cụ thể sang nhóm khác. 
  • Thêm người dùng cùng miền vào nhóm: Chỉ định tất cả người dùng với Miền được liên kết đã phê duyệt vào một nhóm cụ thể. 
 • Thay đổi nhóm trò chuyện
  • Đặt nhóm trò chuyện mặc định: Đặt nhóm trò chuyện mặc định để tự động chỉ định cho người dùng mới. 
  • Chuyển đổi nhóm trò chuyện: Chuyển tất cả người dùng chưa được chỉ định hoặc thuộc một nhóm trò chuyện cụ thể sang nhóm trò chuyện khác. 
 • Thêm thuộc tính tùy chỉnh cho người dùng: Tính năng này cho phép bạn tạo tối đa 5 thuộc tính tùy chỉnh, sau đó được chỉ định cho người dùng. Các thuộc tính này có thể được sử dụng để sắp xếp người dùng trên trang Người dùng.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về các cài đặt trong phần Thay đổi nhóm người dùngThay đổi nhóm trò chuyện, hãy tham khảo các bài viết về quản lý nhómquản lý trò chuyện.

Xem và gỡ liên lạc bên ngoài

Nếu người dùng trong tài khoản thêm liên lạc bên ngoài, bạn có thể xem và gỡ các liên lạc bên ngoài này khỏi tài khoản.

Lưu ý: Liên lạc bên ngoài có một số quyền để truy cập các kênh của tài khoản.  

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Trong thẻ Người dùng , nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên cùng bên phải của bảng, sau đó chọn Liên lạc bên ngoài và nhấp vào Xác nhận. 
 4. Xác định người dùng có liên lạc bên ngoài, sau đó nhấp vào số trong cột Liên lạc bên ngoài.
  Bạn sẽ thấy một danh sách người dùng bên ngoài do người dùng đã chọn thêm vào.
 5. (Tùy chọn) Nhấp vào số trong cột Kênh để xem kênh hoặc cuộc trò chuyện nhóm mà họ là thành viên.
 6. Nhấp vào biểu tượng ba chấm  trên cột cuối cùng, sau đó nhấp vào Gỡ khỏi Tài khoản để ngắt kết nối với các liên lạc này.

Gỡ liên lạc bên ngoài sẽ dẫn đến các kết quả sau:

 • Liên lạc bên ngoài sẽ bị gỡ khỏi danh sách liên lạc của người dùng nội bộ trong desktop client và ứng dụng di động (phần Liên lạc của tôi trong thẻ Liên lạc).
 • Liên lạc bên ngoài sẽ bị gỡ khỏi tất cả kênh nội bộ và cuộc trò chuyện nhóm mà họ là thành viên.
 • Liên lạc bên ngoài vẫn có thể truy cập lịch sử trò chuyện đối với các cuộc trò chuyện 1:1.
 • Quản trị viên vẫn có thể xem lịch sử trò chuyện của liên lạc bên ngoài. Lịch sử này bao gồm các cuộc trò chuyện 1:1, kênh và cuộc trò chuyện nhóm.
 • Người dùng nội bộ có thể thêm lại liên lạc bên ngoài vào tài khoản.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.