Bắt đầu với quản lý thanh toán

Cập nhật gần nhất:

Bạn có thể sử dụng trang Hóa đơn trong Zoom web portal để xem gói dịch vụ hiện tại, hoạt động thanh toán và lịch sử hóa đơn của bạn. Bạn cũng có thể cập nhật gói đăng ký và thông tin thanh toán. 

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để truy cập quản lý thanh toán

  • Chủ sở hữu tài khoản, quản trị viên, hoặc vai trò tùy chỉnh có quyền thanh toán

Cách truy cập quản lý thanh toán

  1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
  2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản], sau đó nhấn vào Billing [Thanh toán].
    Bạn có thể truy cập các thẻ sau đây:

Thẻ Current Plans [Gói hiện tại]

Trên thẻ Current Plans [Gói hiện tại], bạn có thể nhìn thấy loại gói đăng ký bạn đang sử dụng và nâng cấp loại gói đăng ký.
Nếu bạn có nhiều gói cho một sản phẩm (Zoom Phone hoặc Zoom Webinars), hãy nhấn vào View Plans [Xem gói] để xem tất cả các gói cho sản phẩm đó và thực hiện thay đổi.

Nhấn vào Upgrade Account [Nâng cấp tài khoản] để thay đổi loại gói từ gói Cơ bản (miễn phí) thành Chuyên nghiệp (trả phí)

Nếu bạn đã có gói đăng ký, hãy nhấn vào Edit Current Plan [Chỉnh sửa gói hiện tại] để cập nhật (thay đổi kỳ hóa đơn hoặc số lượng giấy phép) hoặc Cancel Plan [Hủy gói] để hủy gói đăng ký của bạn.

Phần Interested in other available products? [Quan tâm đến sản phẩm hiện có khác?]

Cuộn xuống phần Interested in other available products? [Quan tâm đến sản phẩm hiện có khác?] để xem các gói bạn có thể mua ngoài gói hiện tại. Nếu bạn có gói hội thảo trực tuyến hoặc điện thoại và muốn thêm một phiên bản khác của gói đó, hãy nhấn vào Add to Cart [Thêm vào giỏ hàng]. Nếu bạn muốn thay đổi gói hiện tại nêu trong Current Plans [Gói hiện tại], hãy nhấn vào Edit Current Plan [Chỉnh sửa gói hiện tại] ở trên thay vì thêm lại gói đó trong phần Available Add-ons [Tiện ích mở rộng hiện có].

Thẻ Billing Information [Thông tin hóa đơn]

Sử dụng thẻ Billing Information [Thông tin hóa đơn] để cập nhật thông tin thanh toán của bạn, chẳng hạn như thẻ tín dụng, PayPal, hoặc địa chỉ thanh toán.

Thẻ Invoice History [Lịch sử hóa đơn]

Trên thẻ Invoice History [Lịch sử hóa đơn], bạn có thể xem hóa đơn trước đây.

Cách liên hệ nhóm Thanh toán

Khi gặp câu hỏi mà Trung tâm trợ giúp của Zoom không giải quyết được, bạn có thể nhận thêm hỗ trợ từ các chuyên gia thanh toán của Zoom dựa trên tài khoản và loại người dùng của bạn. Tìm hiểu thêm về cách liên hệ với nhóm Thanh toán của Zoom.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.