Nhật ký khắc phục sự cố dành cho Windows

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Sau khi báo cáo sự cố thông qua desktop client, nhóm Hỗ trợ có thể yêu cầu bạn cài đặt gói khắc phục sự cố đặc biệt của Zoom để ghi lại thêm thông tin về sự cố của bạn và giúp các kỹ sư Zoom điều tra sự cố. Sau khi tái tạo sự cố, các tệp này cần được gửi đến nhân viên hỗ trợ Zoom của bạn thông qua phiếu yêu cầu hỗ trợ hiện có của bạn. Phiên bản khắc phục sự cố này không cho phép bộ phận hỗ trợ hoặc kỹ thuật Zoom truy cập vào máy tính của bạn mà chỉ thu thập thêm thông tin về vấn đề cụ thể của bạn.

Hướng dẫn

  1. Tải gói cài đặt từ liên kết do nhóm Hỗ trợ cung cấp.
  2. Nhấp đúp để bắt đầu cài đặt.
  3. Đăng nhập vào máy khách mới trên máy tính. Nếu được nhắc cập nhật, hãy bỏ qua.
  4. Tạo lại vấn đề.
  5. Chuyển hướng đến các tệp tin nhật ký nằm ở vị trí sau đây:
  6. Nén các tệp tin nhật ký mới nhất và đặt tên theo phiếu yêu cầu của bạn, ví dụ như phiếu yêu cầu 4444.zip hoặc yourname.zip
  7. Gửi cho chúng tôi tệp nhật ký đã nén hoặc tải lên Dropbox/Google Drive và gửi liên kết cho chúng tôi trong phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn.
  8. Sau khi gửi nhật ký, hãy gỡ cài đặt phiên bản khắc phục sự cố của Zoom và cài đặt lại từ trang Tải xuống.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 250K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.