Sử dụng khóa của người chủ trì

Cập nhật gần nhất:

Khóa của người chủ trì là một mã PIN gồm có 6 chữ số, dùng để đảm nhận vai trò điều khiển của người chủ trì trong cuộc họp. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xem khóa của người chủ trì trong hồ sơ cá nhân. Khóa của người chủ trì sẽ áp dụng cho những cuộc họp do bạn lên lịch.

Bạn sẽ cần phải sử dụng khóa của người chủ trì để nhận vai trò người chủ trì trong những trường hợp sau đây:

Ghi chú:

 • Nếu là quản trị viên, bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật nâng cao để không cho phép người dùng tự thay đổi khóa của người chủ trì.
 • Nếu như một người tham gia đảm nhận vai trò người chủ trì cho cuộc họp do người khác tổ chức (hoặc cũng có thể là người tham gia chính trong hội thảo trực tuyến), và sau đó người chủ trì ban đầu tham gia trong khi đã đăng nhập vào tài khoản, người chủ trì ban đầu sẽ có lựa chọn giành lại vai trò điều khiển của người chủ trì hoặc cho phép người chủ trì hiện tại tiếp tục giữ vai trò điều khiển của người chủ trì. Nếu người chủ trì giành lại chức năng điều khiển của người chủ trì, người chủ trì cũ sẽ trở về làm người tham gia. Người chủ trì hiện tại có thể nâng cấp người đó thành người chủ trì hoặc đồng chủ trì nếu có nhu cầu. Tùy chọn giữa việc nhận làm người chủ trì hay giữ nguyên làm người tham gia/người tham gia chính chỉ có ở phiên bản 5.8.3 trở lên. 

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

 • Tài khoản Chuyên nghiệp, Kinh doanh, Doanh nghiệp lớn hoặc Giáo dục 

Để đảm nhận vai trò người chủ trì bằng khóa của người chủ trì

 • Zoom Desktop Client
  • Windows: phiên bản 5.0.0 trở lên
  • macOS: 5.0.0 trở lên
  • Linux: 5.0.0 trở lên
 • Ứng dụng di động Zoom
  • Android: 5.0.0 trở lên
  • iOS: 5.0.0 trở lên

Cách tùy chỉnh khóa của người chủ trì

Bạn có thể chỉnh sửa và nhập khóa của người chủ trì mới tùy chọn gồm có 6 chữ số. Khóa của người chủ trì sẽ áp dụng cho những cuộc họp do bạn lên lịch.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Truy cập vào bảng điều hướng và nhấn vào ô Hồ sơ
 3. Cuộn xuống đến phần Cuộc họp.
 4. Chọn biểu tượng con mắt ngay cạnh Khóa của người chủ trì để kiểm tra mã pin 6 chữ số hiện tại của bạn.
 5. Nhấn Edit [Chỉnh sửa].
 6. Nhập khóa của người chủ trì mới theo như bạn mong muốn, sau đó nhấp Lưu.

Cách đảm nhận vai trò người chủ trì 

Làm theo các hướng dẫn sau để nhận vai trò người chủ trì khi tham gia cuộc họp, với điều kiện đã bật tính năng tham gia trước người chủ trì

 1. Tham gia cuộc họp.
 2. Nhấp vào Người tham gia trong điều khiển cuộc họp. 
 3. Nhấp vào Đảm nhận vai trò người chủ trì ở cuối danh sách người tham gia.
 4. Nhập khóa của người chủ trì. 
 5. Nhấp vào Đảm nhận vai trò người chủ trì.
  Một khi đã xác thực khóa của người chủ trì, bạn sẽ được phép sử dụng chức năng điều khiển của người chủ trì trong cuộc họp.
 1. Tham gia cuộc họp.
 2. Nhấn vào Thêm trong điều khiển cuộc họp. 
 3. Nhấn vào Đảm nhận vai trò người chủ trì... . 
 4. Nhập khóa của người chủ trì. 
 5. Nhấn vào Đảm nhận.
  Một khi đã xác thực khóa của người chủ trì, bạn sẽ được phép sử dụng chức năng điều khiển của người chủ trì trong cuộc họp.

Bạn có thể tham gia với tư cách là người chủ trì thông qua thiết bị H.323 hoặc Giao thức khởi tạo phiên bằng cách thêm khóa của người chủ trì vào sau chuỗi quay số. Nếu đã bật tính năng Tham gia trước người chủ trì trước cuộc họp, khi truy cập vào menu dành cho người chủ trì cuộc họp, bạn cũng sẽ nhận được yêu cầu nhập khóa của người chủ trì. 

Ghi chú: Kể cả khi có người tham gia bằng khóa của người chủ trì hay thông qua ghép đôi, người đó vẫn sẽ được hiển thị là "Khách" cho những người tham gia khác trong cuộc họp. Vì lý do này, người tham gia thông qua Zoom desktop client khác có thể vẫn sẽ thấy thông báo "Người chủ trì chưa có mặt trong cuộc họp" cho dù thiết bị đó đã tham gia với tư cách người chủ trì. 

Để tham gia với tư cách người chủ trì, hãy sử dụng một trong số các chuỗi quay số sau đây:

H.323

Cuộc họp không có mật khẩu:

[Địa chỉ IP]##[ID cuộc họp]###[Khóa người chủ trì]
Ví dụ: 192.168.1.25##123456789###123456

Cuộc họp có mật khẩu: 

      [Địa chỉ IP]##[ID cuộc họp]#[Mật khẩu]#[Bố cục]#[Khóa của người chủ trì]
Ví dụ: 192.168.1.25##123456789#12345#11#123456

SIP

Cuộc họp không có mật khẩu:

[ID cuộc họp]...[Khóa của người chủ trì]@[Địa chỉ IP]
Ví dụ: 123456789...123456@zoomcrc.com

Cuộc họp có mật khẩu:

[ID cuộc họp].[Mật khẩu]..[Khóa của người chủ trì]@[Địa chỉ IP]
Ví dụ: 123456789.12345..123456@zoomcrc.com

Hội nghị âm thanh cá nhân

Cuộc họp PAC sẽ cho phép người chủ trì cuộc họp (hoặc bất kỳ người tham gia nào biết được khóa của người chủ trì) bắt đầu cuộc họp PAC này khi điền khóa của người chủ trì gồm có 6 chữ số theo như yêu cầu. Đối với cuộc họp PAC, cuộc họp sẽ bắt đầu sau khi nhập khóa của người chủ trì, và những người khác sẽ có thể tham gia với tư cách là người tham gia. Người chủ trì cuộc họp sẽ có thể sử dụng chức năng điều khiển của người chủ trì thông qua bàn phím quay số.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 250K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.