Bật phòng theo nhóm

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Phòng theo nhóm cho phép bạn chia cuộc họp Zoom thành tối đa 50 phiên riêng biệt. Người chủ trì cuộc họp có thể chọn phân chia người tham gia các phiên riêng biệt một cách tự động hay thủ công, hoặc họ có thể cho phép người tham gia chọn và vào phiên theo nhóm theo mong muốn của họ. Người chủ trì có thể chuyển giữa các phiên vào bất cứ lúc nào.

Ghi chú: Nhóm Hỗ trợ Zoom có thể tăng dung lượng tối đa cho Phòng theo nhóm trong tài khoản của bạn, nhưng điều này đòi hỏi tất cả người tham gia sử dụng Zoom client phiên bản 5.2 trở lên. Nếu người dùng không có quyền kiểm soát quản trị đối với máy tính của họ, điều đó có nghĩa họ cần yêu cầu sự hỗ trợ từ Bộ phận CNTT của bạn để cập nhật client.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

 • Quyền chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên

Ghi chú:Trước khi sử dụng phòng theo nhóm, hãy xem những giới hạn dành cho phòng theo nhóm.

Bật phòng theo nhóm

Cài đặt tài khoản

Để bật tính năng phòng theo nhóm cho tất cả các thành viên trong tổ chức:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoảnCài đặt tài khoản.
 3. Điều hướng đến tùy chọn Breakout Room [Phòng theo nhóm] trong thẻ Meeting [Cuộc họp] và xác nhận đã bật cài đặt.
  Nếu cài đặt này đang tắt, hãy nhấn vào nút bật/tắt để bật tùy chọn. Nếu hiển thị hộp thoại yêu cầu xác minh, chọn Turn On [Bật] để xác nhận thay đổi.
 4. (Tùy chọn) Nhấn vào hộp kiểm để cho phép người chủ trì cuộc họp chỉ định trước người tham gia vào các phòng theo nhóm.
 5. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả các người dùng của tài khoản, hãy nhấn vào biểu tượng ổ khóa, rồi nhấn vào Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Cài đặt nhóm

Lưu ý: Nếu bạn đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc Trải nghiệm quản trị viên mới được kích hoạt cho tài khoản của bạn thì trang Quản lý nhóm đổi tên thành Nhóm.

Cách bật tính năng phòng theo nhóm cho tất cả các thành viên trong một nhóm cụ thể:

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào User Management [Quản lý người dùng], sau đó nhấn vào Group Management [Quản lý nhóm].
 3. Nhấn vào tên nhóm, sau đó nhấn vào thẻ Settings [Cài đặt].
 4. Điều hướng đến tùy chọn Breakout Room [Phòng theo nhóm] trong thẻ Meeting [Cuộc họp] và xác nhận đã bật cài đặt.
  Nếu cài đặt này đang tắt, hãy nhấn vào nút bật/tắt để bật tùy chọn. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Turn On [Bật] để xác minh thay đổi.

  Ghi chú: Nếu tùy chọn không khả dụng thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp tài khoản và cần được thay đổi ở cấp đó.
 5. (Tùy chọn) Nhấn vào hộp kiểm để cho phép người chủ trì cuộc họp chỉ định trước người tham gia vào các phòng theo nhóm.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong nhóm này, hãy nhấn vào biểu tượng ổ khóa và nhấn Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Cài đặt người dùng

Để bật tính năng phòng theo nhóm để chính bạn sử dụng:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Cài đặt.
 3. Điều hướng đến tùy chọn Breakout Room [Phòng theo nhóm] trong thẻ Meeting [Cuộc họp] và xác nhận đã bật cài đặt.
  Nếu cài đặt này đang tắt, hãy nhấn vào nút bật/tắt để bật tùy chọn. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Turn On [Bật] để xác minh thay đổi.

  Ghi chú: Nếu tùy chọn không khả dụng thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp Nhóm hoặc cấp Tài khoản, và bạn cần liên hệ với quản trị viên Zoom của bạn.
 4. (Tùy chọn) Nhấn vào hộp kiểm để cho phép người chủ trì cuộc họp chỉ định trước người tham gia vào các phòng theo nhóm.

Sử dụng phòng theo nhóm

Sau khi bật phòng theo nhóm, bạn có thể sử dụng các tính năng sau:

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.