Xem lịch sử hóa đơn Zoom

Cập nhật gần nhất:

Bạn có thể tìm lịch sử hóa đơn cho tài khoản của mình trên cổng web của Zoom. Bạn phải là chủ sở hữu tài khoản, quản trị viên hoặc trong vai trò khác có quyền thanh toán.

Nếu bạn cần thêm thông tin về hóa đơn, vui lòng tham khảo bảng phân tích các thành phần và thông tin chi tiết hóa đơn của chúng tôi. 

Ghi chú: Kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2023, một số chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên nhất định sẽ nhận thấy phần Gói và thông tin thanh toán chuyên biệt trong menu QUẢN TRỊ VIÊN.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cần thiết để xem lịch sử hóa đơn

  • Quyền chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên

Cách xem lịch sử hóa đơn

  1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom.
  2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào thẻ Lịch sử hóa đơn.
  4. Chọn các hóa đơn bạn muốn xem hoặc thanh toán.
  5. Nhấp vào In để tải xuống và xem bản PDF của hóa đơn

Tình trạng hóa đơn

Bạn sẽ thấy các tình trạng sau trong thẻ Lịch sử hóa đơn.

  • Đang mở: Bạn chưa thanh toán hóa đơn.
  • Đã thu tiền: Bạn đã thanh toán hóa đơn và khoản thanh toán đã được xử lý thành công.
  • Đang xử lý: Có thể có nhiều lý do khác nhau, hãygửi yêu cầu đến bộ phận Thanh toán Zoom để được hỗ trợ.

 

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 250K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.