Chỉ định một người chủ trì thay thế

Cập nhật gần nhất:

Khi lên lịch một cuộc họp, người chủ trì có thể chỉ định một Người dùng được cấp giấy phép khác trên cùng tài khoản làm người chủ trì thay thế. Người chủ trì thay thế có thể thay mặt người chủ trì để bắt đầu cuộc họp. Người dùng này sẽ nhận được một email thông báo rằng họ đã được thêm làm người chủ trì thay thế, kèm theo một liên kết để bắt đầu cuộc họp. Nếu email thông báo này bị tắt trong Zoom web portal, người chủ trì thay thế sẽ không nhận được email để bắt đầu cuộc họp.

Còn có thể dùng người chủ trì thay thế giữa các tài khoản chính/phụ được liên kết

Ghi chú: Nếu bạn không chắc vai trò người chủ trì thay thế phù hợp với mình, hãy tìm hiểu thêm về vai trò trong cuộc họp.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt để chỉ định người chủ trì thay thế

 • Zoom desktop client cho Windows hay macOS, 4.1.8826.0925 trở lên
 • Ứng dụng di động Zoom
  • Android: 4.1.8860.0925 trở lên
  • iOS: 4.1.8855.09254.1.8855.0925 trở lên
 • Cả hai người dùng đều phải là Người dùng được cấp giấy phép và thuộc cùng một tài khoản
 • Đối với hội thảo trực tuyến, người dùng lên lịch cuộc họp cần có cả giấy phép và tiện ích mở rộng cho hội thảo trực tuyến; người chủ trì thay thế chỉ cần là Người dùng được cấp giấy phép
 • Người chủ trì thay thế phải dùng đúng tài khoản đăng nhập vào Zoom để được cấp quyền người chủ trì hay người đồng chủ trì

Những hạn chế của người chủ trì thay thế

 • Người chủ trì thay thế có thể bắt đầu cuộc họp bằng liên kết tham gia trong email hay lời mời lịch do người chủ trì gửi. Cuộc họp sẽ không hiển thị trong danh sách cuộc họp sắp tới trong desktop client, ứng dụng di động, hay trang web cho người chủ trì thay thế.
 • Người chủ trì thay thế không thể lên lịch thay cho người chủ trì. Nếu bạn cần thay mặt người dùng khác lên lịch cuộc họp, sử dụng quyền lên lịch. Bạn cũng có thể cấp quyền lên lịch cho Người dùng được cấp giấy phép khác, cho phép họ lên lịch cuộc họp cho bạn và chỉ định họ là người chủ trì thay thế cho những cuộc họp đó.
 • Nếu người chủ trì ban đầu tham gia sau người chủ trì thay thế thì người chủ trì ban đầu được lựa chọn lấy lại quyền kiểm soát cuộc họp của người chủ trì, hoặc tiếp tục để người chủ trì thay thế nắm quyền kiểm soát. Nếu người chủ trì ban đầu lấy lại quyền kiểm soát thì người chủ trì thay thế sẽ chuyển thành người tham gia.
 • Nếu người chủ trì đang tham dự cuộc họp nhưng cần ai đó hỗ trợ quản lý cuộc họp, thay vì chỉ định người chủ trì thay thế, họ có thể chỉ định một người đồng chủ trì trong cuộc họp. Tìm hiểu thêm về vai trò trong cuộc họp.

Cách chỉ định người chủ trì thay thế

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấn vào biểu tượng Schedule [Lên lịch].

  Cửa sổ trình lên lịch sẽ xuất hiện.
 3. Nhấn vào Advanced Options [Tùy chọn nâng cao].
 4. Trong trường Alternative hosts [Người chủ trì thay thế], nhập tên người thay thế để tìm kiếm bằng tên người dùng. Bạn cũng có thể nhập địa chỉ email của người chủ trì thay thế nếu không tìm thấy tên của họ.
 5. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm để bật Allow alternative hosts to add or edit [Cho phép người chủ trì thay thế thêm hay chỉnh sửa] cuộc bình chọn. Tính năng này yêu cầu Zoom phiên bản 5.8.0 trở lên.
 6. Nhấn vào Schedule [Lên lịch] để hoàn tất, và mở lịch bạn đã chọn lên.
  Nếu người chủ trì thay thế không tắt tính năng email thông báo trong Zoom web portal thì lúc này họ sẽ nhận được một email thông báo rằng họ đã được thêm làm người chủ trì thay thế. 
 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Meetings [Cuộc họp], sau đó nhấn chọn Schedule A Meeting [Lên lịch cuộc họp].
 3. Cuộn xuống Options [Tùy chọn] và nhấn vào Show [Hiển thị] để xem các tùy chọn cuộc họp bổ sung.
 4. Trong trường Alternative Hosts [Người chủ trì thay thế], nhập địa chỉ email của người chủ trì thay thế.
 5. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm để bật Allow alternative hosts to add or edit [Cho phép người chủ trì thay thế thêm hay chỉnh sửa] cuộc bình chọn. Tính năng này yêu cầu Zoom phiên bản 5.8.0 trở lên.
 6. Nhấp vào Lưu để hoàn tất.
  Nếu người chủ trì thay thế không tắt tính năng email thông báo này trong Zoom web portal thì lúc này họ sẽ nhận được một email thông báo rằng họ đã được thêm làm người chủ trì thay thế.
 1. Đăng nhập vào Zoom Mobile App.
 2. Nhấn vào Schedule [Lên lịch].
 3. Nhấn vào Advanced Options [Tùy chọn nâng cao].
 4. Nhấn vào Alternative Hosts [Người chủ trì thay thế].
 5. Nhập (những) người dùng bạn muốn thêm làm người chủ trì thay thế từ danh sách hoặc nhập địa chỉ email của họ, sau đó nhấn OK.
 6. (Tùy chọn) Nhấn vào bật/tắt để bật Allow alternative hosts to add or edit [Cho phép người chủ trì thay thế thêm hay chỉnh sửa] cuộc bình chọn. Tính năng này yêu cầu Android client phiên bản 5.8.3 trở lên.
 7. Nhấn vào Schedule [Lên lịch] để hoàn tất thao tác lên lịch.
  Nếu người chủ trì thay thế không tắt tính năng email thông báo này trong Zoom web portal thì lúc này họ sẽ nhận được một email thông báo rằng họ đã được thêm làm người chủ trì thay thế.
 1. Đăng nhập vào Zoom Mobile App.
 2. Nhấn vào Schedule [Lên lịch].
 3. Nhấn vào Advanced Options [Tùy chọn nâng cao].
 4. Nhấn vào Alternative Hosts [Người chủ trì thay thế].
 5. Nhập (những) người dùng bạn muốn thêm làm người chủ trì thay thế từ danh sách hoặc nhập địa chỉ email của họ, sau đó nhấn OK.
 6. (Tùy chọn) Nhấn vào bật/tắt để bật Allow alternative hosts to add or edit [Cho phép người chủ trì thay thế thêm hay chỉnh sửa] cuộc bình chọn. Tính năng này yêu cầu Zoom client phiên bản 5.8.0 trở lên.
 7. Nhấn vào Done [Hoàn tất] để hoàn thành thao tác lên lịch.
  Nếu người chủ trì thay thế không tắt tính năng email thông báo này trong Zoom web portal thì lúc này họ sẽ nhận được một email thông báo rằng họ đã được thêm làm người chủ trì thay thế.
Tìm hiểu cách lên lịch sử dụng Plugin Outlook.
 1. Nhấn vào nút Schedule a Meeting [Lên lịch cuộc họp].
 2. Trong Scheduling Options [Tùy chọn lên lịch], nhập địa chỉ email của người chủ trì thay thế vào trường Alternative hosts [Người chủ trì thay thế]
 3. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm để bật Allow alternative hosts to add or edit [Cho phép người chủ trì thay thế thêm hay chỉnh sửa] cuộc bình chọn.
 4. Sau khi chọn các tùy chọn khác, nhấn vào Continue [Tiếp tục].
 5. Thêm người được mời họp và nhấn Save [Lưu] hoặc Send your invitation [Gửi lời mời của bạn].
 1. Đăng nhập vào Tiện ích mở rộng Chrome.
 2. Nhấn vào Schedule Meeting [Lên lịch cuộc họp].
 3. Trong Scheduling Options [Tùy chọn lên lịch], nhập địa chỉ email của người chủ trì thay thế vào trường Alternative hosts [Người chủ trì thay thế]
 4. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm để bật Allow alternative hosts to add or edit [Cho phép người chủ trì thay thế thêm hay chỉnh sửa] cuộc bình chọn.
 5. Nhấn vào Continue [Tiếp tục].
 6. Sau khi hoàn tất lời mời, nhấn vào Save [Lưu].
 1. Đăng nhập vào Tiện ích mở rộng Firefox.
 2. Nhấn vào Schedule Meeting [Lên lịch cuộc họp].
 3. Scheduling Options [Tùy chọn lên lịch] sẽ xuất hiện.Nếu tùy chọn lên lịch không tự động xuất hiện, nhấn vào tiện ích bổ sung và biểu tượng bánh răng.
 4. Nhập địa chỉ email của người chủ trì thay thế vào trường Alternative hosts [Người chủ trì thay thế]
 5. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm để bật Allow alternative hosts to add or edit [Cho phép người chủ trì thay thế thêm hay chỉnh sửa] cuộc bình chọn.
 6. (Tùy chọn) Chọn Allow me to specify each time [Cho phép tôi chọn mỗi khi chỉ định] nếu bạn muốn nhận thông báo nhắc nhở nhập Người chủ trì thay thế.
 7. Nhấn vào Save Changes [Lưu thay đổi].
 8. Sau khi hoàn tất lời mời, nhấn vào Save [Lưu].

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.