Bỏ phiếu cho cuộc họp

Cập nhật gần nhất:

Tính năng bỏ phiếu cho cuộc họp giúp bạn có thể tạo khảo sát bỏ phiếu với một hay nhiều lựa chọn. Bình chọn có thể tiến hành khi cuộc họp đang diễn ra và bạn sẽ nhận phản hồi từ những người tham dự. Sau cuộc họp, bạn cũng có thể tải xuống bản báo cáo bỏ phiếu. Trường hợp không muốn thu thập thông tin người tham gia cùng kết quả bình chọn, bạn có thể tạo bình chọn ẩn danh.

Chi tiết đầy đủ về kết quả bình chọn như câu trả lời và số lần gửi của mỗi người tham gia được thể hiện trong báo cáo bỏ phiếu. Tính năng này mặc định sẵn có sau cuộc họp, nhưng cũng có thể được sử dụng trong phiên họp trực tiếp.

Bạn cũng có thể tạo và khởi chạy cuộc bình chọn và các câu hỏi trắc nghiệm nâng cao.

Tính năng tạo cuộc bình chọntiêu chuẩn hoặc cuộc bình chọn nâng cao trong hội thảo trực tuyến cũng luôn sẵn có.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt để bỏ phiếu cho cuộc họp

 • Loại người dùng của người chủ trì phải là được cấp giấy phép
 • Kích hoạt bỏ phiếu cho cuộc họp
 • Zoom desktop client
  • Windows: phiên bản 5.5.0 trở lên
  • macOS: phiên bản 5.5.0 trở lên
  • Linux: phiên bản 5.5.0 trở lên
 • Ứng dụng di động Zoom*
  • Android: phiên bản 5.5.0 trở lên
  • iOS: phiên bản 5.5.0 trở lên
 • Zoom web client
 • Cuộc họp phải là cuộc họp đã được lên lịch hoặc cuộc họp tức thời sử dụng ID cuộc họp cá nhân của bạn

*Ghi chú: Người dùng có thể tham gia bỏ phiếu trên ứng dụng di động iOS hoặc Android, nhưng người chủ trì cần dùng desktop client để quản lý bỏ phiếu.

Các hạn chế trong bỏ phiếu

 • Theo mặc định, chỉ có người chủ trì cuộc họp ban đầu mới có thể chỉnh sửa hoặc thêm cuộc bình chọn khi cuộc họp đang diễn ra. Nếu vai trò chủ trì hoặc đồng chủ trì được chuyển sang người dùng khác, người dùng đó chỉ có thể khởi chạy các cuộc bình chọn đã tạo.Người chủ trì thay thế có thể thêm hoặc chỉnh sửa cuộc bình chọn, nhưng khi thiết lập người chủ trì thay thế, người chủ trì phải bật cài đặt cho phép người chủ trì thay thế thêm hoặc chỉnh sửa cuộc bình chọn.
 • Bạn có thể tạo tối đa 50 cuộc bình chọn cho mỗi cuộc họp và tối đa 10 câu hỏi cho mỗi cuộc bình chọn.
 • Nếu trong một cuộc họp bạn khởi chạy lại bình chọn thì báo cáo sẽ chỉ hiển thị lần bình chọn cuối cùng. Trường hợp cần khởi chạy hai lần cho cùng một cuộc bình chọn và muốn nhận cả hai bộ dữ liệu, hãy xem xét tạo bình chọn thứ hai với cùng câu hỏi như lần đầu để tránh khởi chạy lại.

Cách thêm câu hỏi bình chọn

Bạn có thể tạo câu hỏi bỏ phiếu trước cuộc họp hoặc trong thời gian diễn ra phiên họp trực tiếp. Nếu tạo hoặc chỉnh sửa bình chọn trong khi cuộc họp trực tiếp đang diễn ra, bạn sẽ được chuyển đến web portal để hoàn thành tiến trình này.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Meetings [Cuộc họp]
 3. Nhấn vào chủ đề cuộc họp đã được lên lịch của bạn. Nếu bạn chưa lên lịch cuộc họp, hãy lên lịch cuộc họp ngay bây giờ.
 4. Cuộn xuống cuối trang để tìm thẻ Polls [Cuộc bình chọn].
 5. Nhấn vào + Create [+ Tạo] để bắt đầu tạo bình chọn. Nếu cuộc bỏ phiếu và câu hỏi trắc nghiệm nâng cao được bật, bạn sẽ có hai tùy chọn và cần chọn Poll [Bình chọn].
 6. Nhấn Untitled Poll [Bình chọn không có tiêu đề] để thay đổi tên của loạt bình chọn này.
 7. Nhấn vào khu vực câu hỏi để chỉnh sửa các chi tiết sau:
  • Nhấn vào khu vực Untitled Question [Câu hỏi không có tiêu đề] để chỉnh sửa tên của câu hỏi bỏ phiếu đó.
  • Ở phía bên phải tên của câu hỏi bỏ phiếu, hãy nhấn vào menu sổ xuống để chọn loại câu hỏi:
   • Single Choice [Một lựa chọn]: Người tham gia bình chọn chỉ có thể chọn một trong những câu trả lời cho trước.
   • Multiple Choice [Nhiều lựa chọn]: Người tham gia bình chọn có thể chọn nhiều câu trả lời cho trước.
  • Nhấn vào khoảng trống ở mỗi lựa chọn để nhập câu trả lời cho người tham gia lựa chọn.
  • Nhấn + Add Choice [+ Thêm lựa chọn] để thêm tùy chọn trả lời khác.
  • : Xóa câu hỏi bỏ phiếu hiện tại.
  • : Nhân đôi câu hỏi bỏ phiếu có sẵn với nội dung như hiện tại.
 8. (Tùy chọn) Nhấn Add a Question [Thêm câu hỏi] để tạo thêm câu hỏi.
  Ghi chú: Mỗi câu hỏi và các câu trả lời riêng cho một câu hỏi có thể được sắp xếp lại khi cần thiết.
 9. Nhấn nút để truy cập các tùy chọn sau:
  • Allow participants to answer questions anonymously [Cho phép người tham gia trả lời các câu hỏi theo hình thức ẩn danh]: Người tham gia bình chọn có thể chọn cung cấp câu trả lời gắn với họ hoặc đưa ra câu trả lời cho cuộc bình chọn theo hình thức ẩn danh.
 10. Nhấp vào Lưu.

Trong khi cuộc họp diễn ra, tất cả các câu hỏi trong duy nhất một cuộc bình chọn sẽ được đưa ra khi khởi chạy bình chọn. Bạn có thể tạo thêm cuộc bình chọn để đưa ra câu hỏi vào một thời điểm khác khi hội thảo trực tuyến đang diễn ra.

Cách khởi chạy bình chọn

Cuộc bình chọn không ngay lập tức sẵn có cho người tham gia cuộc họp, bởi vì người chủ trì cần khởi chạy cuộc bình chọn để người tham gia phản hồi. Các cuộc bình chọn này có thể được tạo ra trước khi cuộc họp bắt đầu hoặc trong lúc phiên họp trực tiếp đang diễn ra, nhưng dù vào thời điểm nào, cuộc bình chọn phải được tạo ra trong web portal.

 1. Bắt đầu cuộc họp Zoom đã lên lịch và bật tính năng bỏ phiếu.
 2. Trong bảng điều khiển cuộc họp, nhấn nút Polls [Cuộc bình chọn] .  
 3. Ở phía trên cùng cửa sổ bỏ phiếu, hãy chọn cuộc bình chọn bạn muốn khởi chạy (nếu đã tạo nhiều cuộc bình chọn)
 4. Bấm Launch [Khởi chạy].
  Giờ những người tham gia cuộc họp sẽ được nhắc trả lời khảo sát bỏ phiếu. Người chủ trì có thể xem kết quả ngay tại thời điểm diễn ra bỏ phiếu.
 5. Nếu bạn muốn kết thúc bình chọn, hãy nhấn vào End Poll [Kết thúc bình chọn].
 6. Nhấn nút để truy cập các tùy chọn sau:
  • Re-launch Poll [Khởi chạy lại bình chọn]: Khởi chạy cuộc bình chọn lại lần nữa.
   Ghi chú: Nếu trong một cuộc họp bạn khởi chạy lại bình chọn thì báo cáo sẽ chỉ hiển thị lần bình chọn cuối cùng. Trường hợp cần khởi chạy hai lần cho cùng một cuộc bình chọn và muốn nhận cả hai bộ dữ liệu, hãy xem xét tạo bình chọn thứ hai với cùng câu hỏi như lần đầu để tránh khởi chạy lại.
  • Download results [Tải xuống kết quả]: Điều này sẽ khởi chạy trình duyệt web mặc định để bạn có thể tải xuống toàn bộ báo cáo bình chọn, trong đó cho biết phương án mà mỗi người tham gia đã chọn, thay vì tỷ lệ của mỗi lựa chọn.
   Ghi chú: Nếu bạn không có tùy chọn này, hãy liên hệ bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật Zoom để yêu cầu bật tính năng này.
  • View Results from Browser [Xem kết quả từ trình duyệt]: Khởi chạy trình duyệt web mặc định của bạn và hiển thị kết quả bỏ phiếu tương tự trên trang web.
 7. Nhấn Share Results [Chia sẻ kết quả] để chia sẻ kết quả cho những người tham gia cuộc họp.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.