Cài đặt trạng thái hiện diện của bạn

Cập nhật gần nhất:

Zoom desktop client và ứng dụng di động sử dụng biểu tượng trạng thái hiện diện sau dây bên cạnh người dùng nội bộ và người dùng bên ngoài.

Lưu ý:

  • Bạn sẽ không nhìn thấy trạng thái hiện diện của các liên hệ bên ngoài nếu quản trị viên đã tắt trạng thái hiện diện khỏi việc hiển thị với liên hệ bên ngoài.
  • Bạn không thể điều chỉnh thủ công trạng thái hiện diện của mình trên ứng dụng di động.

Điều kiện tiên quyết để cài đặt trạng thái hiện diện của bạn

  • Zoom Desktop Client
  • Ứng dụng di động Zoom

Biểu tượng trạng thái hiện diện

Biểu tượng Trạng thái Mô tả
  Ngoại tuyến Liên hệ không đăng nhập vào Zoom desktop client hoặc ứng dụng di động
  Trực tuyến (máy tính để bàn)

Liên hệ đăng nhập vào Zoom desktop client

Ghi chú: Nếu liên hệ cũng đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom, trạng thái này sẽ ghi đè lên trạng thái trên mobile client.

  Trực tuyến (di động)

Liên hệ chỉ đăng nhập vào Zoom mobile client

  Offline

Liên hệ đăng nhập vào Zoom desktop client nhưng máy tính của họ không hoạt động hoặc họ chuyển trạng thái thành Away [Không có mặt]

  Không làm phiền

Liên hệ chuyển thủ công trạng thái thành Do not disturb [Không làm phiền] và sẽ không nhận được thông báo bật lên cho trò chuyện hoặc các cuộc gọi Zoom Phone trong Zoom desktop client hoặc ứng dụng di động

  Trong cuộc họp Zoom Liên hệ vừa bắt đầu tham gia một cuộc họp Zoom bằng Zoom desktop client hoặc ứng dụng di động.
  Đang thuyết trình Liên hệ đang chia sẻ màn hình trong một cuộc họp Zoom
  Trong cuộc gọi Liên hệ đang trong cuộc gọi Zoom Phone trên Zoom desktop client hoặc ứng dụng di động
  Trong một sự kiện lịch Liên hệ đang trong một sự kiện lịch (từ lịch được đồng bộ hóa) nhưng chưa bắt đầu tham gia một cuộc họp Zoom trên desktop client hoặc ứng dụng di động
  Lỗi trò chuyện Tin nhắn trò chuyện không gửi được (cũng áp dụng với các tệp và hình ảnh)

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.