Vai trò trong cuộc họp

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Có nhiều vai trò khả dụng trong cuộc họp: người chủ trì, người đồng chủ trì, người chủ trì thay thế, và người tham gia. Người chủ trì sẽ chỉ định vai trò của bạn trong cuộc họp.

 • Người chủ trì: Người dùng đã lên lịch cuộc họp. Họ có đầy đủ quyền để quản lý cuộc họp. Chỉ có thể có một người chủ trì cho một cuộc họp.
 • Người đồng chủ trì: Chia sẻ phần lớn các quyền điều khiển mà người chủ trì có, cho phép người đồng chủ trì quản lý phần hành chính trong cuộc họp, chẳng hạn như quản lý người dự thính. Người chủ trì phải chỉ định người đồng chủ trì trong cuộc họp. Người đồng chủ trì không thể bắt đầu cuộc họp. Nếu người chủ trì cần người nào khác bắt đầu cuộc họp, họ có thể chỉ định người chủ trì thay thế.
 • Người chủ trì thay thế: Có cùng quyền điều khiển như người đồng chủ trì nhưng cũng có thể bắt đầu cuộc họp. Người chủ trì có thể chỉ định người chủ trì thay thế khi họ lên lịch cuộc họp.

Ghi chú: Nếu bạn cần lên lịch cuộc họp thay mặt cho một người dùng khác, hãy sử dụng quyền lên lịch

Bài viết này đề cập đến:

So sánh

Bảng sau đây so sánh chức năng điều khiển cuộc họp dành cho người chủ trì, người đồng chủ trì, người chủ trì thay thế, và người tham gia. 

Lưu ý:

 • Người chủ trì có thể tắt các tính năng có dấu sao (*).
 • Một số tính năng phụ thuộc vào các điều kiện tiên quyết nhất định. Nếu bạn không thấy tính năng nào, hãy xem lại bài viết để biết tài khoản của bạn có đáp ứng các điều kiện tiên quyết này hay không.
Tính năng Người chủ trì Người đồng chủ trì / người chủ trì
thay thế
Người tham gia

Tham gia cuộc họp

Bắt đầu cuộc họp xem ghi chú  
Tự bỏ tắt tiếng/tắt tiếng*
Bật/tắt video của chính họ ✔*
Xem danh sách người tham gia
Chia sẻ màn hình ✔*
Yêu cầu hoặc cho phép điều khiển từ xa
Trò chuyện với người tham gia (trò chuyện trong cuộc họp)
Lưu trò chuyện trong cuộc họp  
Tạo hoặc chỉnh sửa cuộc bình chọn ✔ (xem ghi chú)  
Bắt đầu bỏ phiếu  
Trả lời cuộc thăm dò ý kiến    
Chỉ định ai đó nhập phụ đề rời    
Nhập phụ đề rời ✔* ✔*
Sử dụng tính năng triệu tập để tham gia bằng âm thanh qua điện thoại
Kết thúc cuộc họp    
Phản ứngphản hồi phi lời nói
Sắp xếp lại video    

Quản lý người tham gia

Tắt tiếng hoặc bỏ tắt tiếng người tham gia  
Dừng video của người tham gia  
Yêu cầu người tham gia bắt đầu video  
Làm nổi bật video  
Nâng cấp người tham gia lên thành người chủ trì hoặc người đồng chủ trì    
Thay đổi người dự thính có thể trò chuyện cùng  
Loại bỏ người dự thính  
Tạm treo người tham gia  
Đổi tên người tham gia  
Mời người khác tham gia
Điều khiển tắt tiếng cho người tham gia (yêu cầu tắt tiếng, tắt tiếng tất cả, tắt tiếng khi vào)  
Chỉ định trước người tham gia vào phòng theo nhóm  

Bản ghi 

Bắt dầu ghi lại trên đám mây  
Bắt đầu ghi lại trên thiết bị ✔*
Cho phép hoặc ngăn người tham gia bắt đầu bản ghi cục bộ  

Phát trực tiếp

Phát trực tiếp trên Facebook    
Phát trực tiếp trên Workplace      
Phát trực tiếp trên YouTube      
Phát trực tiếp tùy chỉnh      

 

Lưu ý:

 • Người chủ trì thay thế có thể bắt đầu cuộc họp bằng cách sử dụng ID cuộc họp hoặc liên kết cuộc họp từ email mời. Cuộc họp sẽ không hiển thị trong danh sách cuộc họp sắp tới trong desktop client hoặc ứng dụng di động đối với người chủ trì thay thế.
 • Người đồng chủ trì không thể bắt đầu cuộc họp do người chủ trì lên lịch. Không thể chỉ định trước người đồng chủ trì. Người chủ trì phải nâng cấp người tham gia lên thành người đồng chủ trì. Ngoài ra, người chủ trì có thể chỉ định người dùng làm người chủ trì thay thế.
 • Hiện tại, người chủ trì và người đồng chủ trì không thể bắt đầu ghi lại trên đám mây và ghi cục bộ đồng thời. Sau khi người chủ trì hoặc người đồng chủ trì bắt đầu ghi lại trên đám mây thì không thể bắt đầu ghi cục bộ. Ngoài ra, người chủ trì và người đồng chủ trì không thể điều khiển cả ghi lại trên đám mây và ghi cục bộ một cách riêng biệt.
  • Nếu bạn bắt đầu ghi cục bộ sau đó ghi lại trên đám mây, cả việc ghi lại trên đám mây và ghi cục bộ sẽ dừng bất cứ khi nào người chủ trì hoặc người đồng chủ trì dừng ghi lại. Bạn không thể dừng ghi cục bộ mà không dừng ghi lại trên đám mây.
 • Người chủ trì thay thế không thể thêm hoặc chỉnh sửa bình chọn trừ khi bạn nhấp vào cài đặt cho phép người chủ trì thay thế có thể thêm hoặc chỉnh sửa bình chọn.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.