Các tùy chọn bảo mật trong cuộc họp

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Biểu tượng Bảo mật trong bảng điều khiển cuộc họp cho phép người chủ trì hoặc đồng chủ trì bật hoặc tắt các tùy chọn trong quá trình diễn ra cuộc họp nhằm bảo mật và giảm thiểu gián đoạn trong cuộc họp. Hầu hết các cài đặt có thể được kiểm soát trong mục cài đặt Tài khoản, Nhóm và Người dùng từ trước cuộc họp. Nếu được áp dụng ở cấp độ Tài khoản, Nhóm hoặc Người dùng, các cài đặt này sẽ mặc định được áp dụng trong cuộc họp. Biểu tượng Bảo mật kết hợp tất cả cài đặt về một nơi duy nhất để dễ dàng truy cập trong quá trình diễn ra cuộc họp.

Nếu các tùy chọn được bật/tắt và khóa bởi quản trị viên tài khoản, người chủ trì và đồng chủ trì sẽ không thể thay đổi chúng trong cuộc họp.

Yêu cầu cài đặt

 • Zoom Desktop Client
  • Windows: 5.4.3 trở lên
  • macOS: 5.4.3 trở lên
  • Linux: 5.4.5 trở lên
  • Chrome OS: 3.6.5 (4111.0413) trở lên
 • Ứng dụng di động Zoom
  • Android: 5.4.3 trở lên
  • iOS: 5.4.3 trở lên
 • Máy khách web của Zoom
 • Phải là người chủ trì hoặc đồng chủ trì trong cuộc họp
 1. Bắt đầu cuộc họp Zoom.
 2. Nhấp vào Bảo mật
 3. Có thể bật các cài đặt sau đây từ menu này:
  • Khóa cuộc họp: Khóa cuộc họp, ngăn không cho người tham gia mới vào cuộc họp.
  • Bật Phòng chờ: Bật Phòng chờ cho những người tham gia mới chuẩn bị vào cuộc họp hoặc chuyển những người tham gia hiện tại vào Phòng chờ.
  • Ẩn ảnh hồ sơ: Ẩn tất cả ảnh hồ sơ, bao gồm cả của người chủ trì. Hiển thị tên hiển thị thay vào đó.
  • Cho phép người tham gia:
   • Chia sẻ màn hình: Cho phép người tham gia chia sẻ màn hình của họ.
   • Trò chuyện: Cho phép người tham gia sử dụng chức năng trò chuyện.
   • Tự đổi tên: Cho phép người tham gia tự đổi tên của mình trên bảng điều khiển của Người tham gia.
   • Tự bỏ tắt tiếng: Cho phép người tham gia tự bỏ tắt tiếng mà không cần xin phép người chủ trì.
   • Bắt đầu video: Cho phép người tham gia bắt đầu video của họ trong cuộc họp.
   • Chú thích trên nội dung chia sẻ: Cho phép người tham gia chú thích vào nội dung được chia sẻ trong cuộc họp. Người chủ trì có thể bật hoặc tắt chức năng chú thích khi người chủ trì đang chia sẻ.
  • Xóa người tham gia: Cho phép xóa người tham gia ra khỏi cuộc họp. Người tham gia đó không thể vào lại trừ khi tùy chọn Cho phép người tham gia đã bị xóa tham gia lại được bật trong mục Cài đặt cuộc họp.
  • Báo cáo: Cho phép bạn báo cáo một người dùng với đội ngũ Tin cậy và An toàn của Zoom. Bạn sẽ có thể chọn người dùng để báo cáo và cung cấp chi tiết về vấn đề đó. Bạn cũng có thể tải chứng cứ như ảnh chụp màn hình lên.
  • Đình chỉ hoạt động của người tham gia: Tắt tất cả video, âm thanh và khả năng chia sẻ màn hình của người tham gia. Ngoài ra, cũng có thể khóa cuộc họp để ngăn không cho người tham gia vào cuộc họp. Cài đặt này sẽ áp dụng cho tất cả người tham gia, bao gồm cả những người đã tham gia bằng Zoom Room.
 1. Bắt đầu cuộc họp Zoom.
 2. Nhấn vào Thêm trong bảng Điều khiển cuộc họp. 
 3. Nhấn vào Bảo mật.
 4. Bạn có thể bật các cài đặt sau đây từ menu:
  • Khóa cuộc họp: Khóa cuộc họp, ngăn không cho người tham gia mới vào cuộc họp.
  • Phòng chờ: Bật Phòng chờ cho những người tham gia mới chuẩn bị vào cuộc họp hoặc chuyển những người tham gia hiện tại vào Phòng chờ.
  • Ẩn tất cả ảnh hồ sơ: Ẩn tất cả ảnh hồ sơ, bao gồm cả của người chủ trì. Hiển thị tên hiển thị thay vào đó.
  • Cho phép người tham gia:
   • Chia sẻ màn hình: Cho phép người tham gia chia sẻ màn hình của họ.
   • Trò chuyện với: Cho phép người tham gia sử dụng chức năng trò chuyện.
   • Đổi tên: Cho phép người tham gia tự đổi tên của mình trên bảng điều khiển của Người tham gia.
   • Bỏ tắt tiếng: Cho phép người tham gia tự bỏ tắt tiếng của mình mà không cần xin phép người chủ trì.
   • Bắt đầu video: Cho phép người tham gia bắt đầu video của họ trong cuộc họp.
    Lưu ý: Bạn có thể tìm chức năng Báo cáo người dùng ở tùy chọn Người tham gia trong cuộc họp. Chức năng này cho phép bạn báo cáo một người dùng với đội ngũ Tin cậy và An toàn của Zoom. Bạn sẽ có thể chọn người dùng để báo cáo và cung cấp chi tiết về vấn đề đó. Bạn cũng có thể tải chứng cứ như ảnh chụp màn hình lên.

Hội thảo trực tuyến

Khi bạn chủ trì hội thảo trực tuyến, menu Bảo mật sẽ có các tùy chọn tương tự:

 • Khóa hội thảo trực tuyến: Khóa hội thảo trực tuyến, không cho phép người tham gia mới vào hội thảo trực tuyến.
 • Cho phép người tham gia chính:
  • Chia sẻ màn hình: Cho phép người tham gia chính chia sẻ màn hình của họ.
  • Bắt đầu video: Cho phép người tham gia chính bắt đầu video của mình trong hội thảo trực tuyến.
  • Tự đổi tên: Cho phép người tham gia chính tự đổi tên của mình trên bảng điều khiển của Người tham gia.
  • Chú thích: Cho phép người tham gia chính chú thích trên màn hình chia sẻ. 
 • Cho phép người dự thính:
  • Giơ tay: Cho phép người dự thính sử dụng chức năng giơ tay trong hội thảo trực tuyến. 
  • Trò chuyện với: Cho phép người dự thính sử dụng chức năng trò chuyện đồng thời thiết lập những người họ có thể trò chuyện cùng.
  Lưu ý: Bạn có thể tìm chức năng Báo cáo người dùng ở tùy chọn Người tham gia trong cuộc họp. Chức năng này cho phép bạn báo cáo một người dùng với đội ngũ Tin cậy và An toàn của Zoom. Bạn sẽ có thể chọn người dùng để báo cáo và cung cấp chi tiết về vấn đề đó. Bạn cũng có thể tải chứng cứ như ảnh chụp màn hình lên.

Cuộc họp

 1. Bắt đầu cuộc họp Zoom.
 2. Nhấn vào Thêm trong bảng Điều khiển cuộc họp. 
 3. Nhấn vào Bảo mật.
 4. Bạn có thể bật các cài đặt sau đây từ menu:
  • Khóa cuộc họp: Khóa cuộc họp, ngăn không cho người tham gia mới vào cuộc họp.
  • Bật Phòng chờ: Bật Phòng chờ cho những người tham gia mới chuẩn bị vào cuộc họp hoặc di chuyển người tham gia hiện tại vào Phòng chờ.
  • Cho phép người tham gia:
   • Chia sẻ màn hình: Cho phép người tham gia chia sẻ màn hình của họ.
   • Trò chuyện: Cho phép người tham gia sử dụng chức năng trò chuyện.
   • Trò chuyện với: Cho phép người chủ trì thiết lập những người tham gia có thể được trò chuyện cùng trong quá trình diễn ra cuộc họp.
   • Tự đổi tên: Cho phép người tham gia tự đổi tên của mình trên bảng điều khiển của Người tham gia.
   • Bắt đầu video: Cho phép người tham gia bắt đầu video của họ trong cuộc họp.
   • Chú thích: Cho phép người tham gia chính chú thích lên màn hình chia sẻ.

  Lưu ý: Bạn có thể tìm chức năng Báo cáo người dùng ở tùy chọn Người tham gia trong cuộc họp. Chức năng này cho phép bạn báo cáo một người dùng với đội ngũ Tin cậy và An toàn của Zoom. Bạn sẽ có thể chọn người dùng để báo cáo và cung cấp chi tiết về vấn đề đó. Bạn cũng có thể tải chứng cứ như ảnh chụp màn hình lên.
 1. Bắt đầu cuộc họp Zoom.
 2. Nhấp vào Bảo mật .
 3. Có thể bật các cài đặt sau đây từ menu này:
  • Khóa cuộc họp: Khóa cuộc họp, ngăn không cho người tham gia mới vào cuộc họp.
  • Bật Phòng chờ: Bật Phòng chờ cho những người tham gia mới chuẩn bị vào cuộc họp hoặc chuyển những người tham gia hiện tại vào Phòng chờ.
  • Ẩn ảnh hồ sơ: Ẩn tất cả ảnh hồ sơ, bao gồm cả của người chủ trì. Hiển thị tên hiển thị thay vào đó.
  • Cho phép người tham gia:
   • Chia sẻ màn hình: Cho phép người tham gia chia sẻ màn hình của họ.
   • Trò chuyện: Cho phép người tham gia sử dụng chức năng trò chuyện.
   • Tự đổi tên: Cho phép người tham gia tự đổi tên của mình trên bảng điều khiển của Người tham gia.
   • Tự bỏ tắt tiếng: Cho phép người tham gia tự bỏ tắt tiếng mà không cần xin phép người chủ trì.
   • Bắt đầu video: Cho phép người tham gia bắt đầu video của họ trong cuộc họp.
   • Chú thích trên nội dung chia sẻ: Cho phép người tham gia chú thích lên nội dung được chia sẻ trong cuộc họp.
  • Xóa người tham gia: Cho phép xóa người tham gia ra khỏi cuộc họp. Người tham gia đó không thể vào lại trừ khi tùy chọn Cho phép người tham gia đã bị xóa tham gia lại được bật trong mục Cài đặt cuộc họp.
  • Đình chỉ hoạt động của người tham gia: Tắt tất cả video, âm thanh và khả năng chia sẻ màn hình của người tham gia. Ngoài ra, cũng có thể khóa cuộc họp để ngăn không cho người tham gia vào cuộc họp. Cài đặt này sẽ áp dụng cho tất cả người tham gia, bao gồm cả những người đã tham gia bằng Zoom Room.
 1. Bắt đầu cuộc họp Zoom
 2. Nhấp vào Bảo mật .
 3. Có thể bật các cài đặt sau đây từ menu này:
  • Khóa cuộc họp: Khóa cuộc họp, ngăn không cho người tham gia mới vào cuộc họp.
  • Bật Phòng chờ: Bật Phòng chờ cho những người tham gia mới chuẩn bị vào cuộc họp hoặc chuyển những người tham gia hiện tại vào Phòng chờ.
  • Cho phép người tham gia:
   • Chia sẻ màn hình: Cho phép người tham gia chia sẻ màn hình của họ.
   • Trò chuyện: Cho phép người tham gia sử dụng chức năng trò chuyện.
   • Tự đổi tên: Cho phép người tham gia tự đổi tên của mình trên bảng điều khiển của Người tham gia.
   • Tự bỏ tắt tiếng: Cho phép người tham gia tự bỏ tắt tiếng mà không cần xin phép người chủ trì.
   • Bắt đầu video: Cho phép người tham gia bắt đầu video của họ trong cuộc họp.
  • Xóa người tham gia: Cho phép xóa người tham gia ra khỏi cuộc họp. Người tham gia đó không thể vào lại trừ khi tùy chọn Cho phép người tham gia đã bị xóa tham gia lại được bật trong mục Cài đặt cuộc họp.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.