Xem báo cáo sử dụng cho người dùng điện thoại và hàng đợi cuộc gọi

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Báo cáo sử dụng Zoom Phone cho phép bạn xem dữ liệu sử dụng cho hàng đợi cuộc gọi hoặc người dùng điện thoại trong một khoảng thời gian cụ thể.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

 • Tài khoản Kinh doanh hoặc Giáo dục
 • Quyền của chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên
 • Giấy phép Zoom Phone

Xem báo cáo sử dụng

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Báo cáo.
 3. Nhấp vào Hệ thống điện thoại.
 4. Sử dụng các tùy chọn sau để lọc dữ liệu:
  • Chỉ định khoảng thời gian ở đầu trang.
  • Nhấp vào thẻ Theo Hàng đợi cuộc gọi hoặc Theo Người dùng để lọc dữ liệu theo hàng đợi cuộc gọi hoặc người dùng điện thoại.
  • Nhập tên hoặc số máy lẻ, sau đó nhấp vào Lọc để lọc dữ liệu theo hàng đợi cuộc gọi hoặc người dùng điện thoại cụ thể. Đảm bảo rằng bạn chọn đúng thẻ trước khi tìm kiếm hàng đợi cuộc gọi hoặc người dùng điện thoại.
  • Nếu bạn đã bật nhiều trang web, hãy sử dụng menu thả xuống của Trang web để lọc kết quả tìm kiếm theo trang web.
 5. Nhấp vào Tìm kiếm. (Tùy chọn) Nhấp vào Xuất để xuất kết quả tìm kiếm của bạn dưới dạng tệp CSV.
  Bạn sẽ thấy các cột và số liệu sử dụng sau:

Lưu ý: Các số liệu chỉ bao gồm khoảng thời gian 1 tháng mà bạn đã chỉ định. Ví dụ: số liệu Tổng thời gian cuộc gọi chỉ bao gồm tổng thời gian thực hiện cuộc gọi trong khoảng thời gian được chỉ định.

Hàng đợi cuộc gọi

 • Tên: Hiển thị tên của hàng đợi cuộc gọi.
 • Máy lẻ: Số máy lẻ của hàng đợi cuộc gọi.
 • Đã nhận: Số cuộc gọi đến mà hàng đợi cuộc gọi nhận được, bao gồm cả cuộc gọi nhỡ.
 • Đã trả lời: Số cuộc gọi mà một thành viên trong hàng đợi cuộc gọi đã trả lời.
 • Dòng quá tải: Số cuộc gọi mà một thành viên trong hàng đợi cuộc gọi không trả lời (cuộc gọi được định tuyến dựa trên cài đặt dòng quá tải của hàng đợi cuộc gọi).
 • Thời gian chờ trung bình: Thời gian trung bình mà người gọi chờ đợi để kết nối với một thành viên trong hàng đợi cuộc gọi.
 • Trang web (chỉ hiển thị nếu bạn đã bật nhiều trang web): Trang web được liên kết của hàng đợi cuộc gọi.

Người dùng điện thoại

 • Tên: Tên hồ sơ và email của người dùng điện thoại.
 • Máy lẻ: Số máy lẻ của người dùng điện thoại.
 • Tổng số cuộc gọi: Tổng số cuộc gọi đã thực hiện và nhận, bao gồm cả cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi chuyển tiếp.
 • Gọi đi: Số cuộc gọi đi mà người dùng điện thoại thực hiện.
 • Đã nhận: Số cuộc gọi đến mà người dùng điện thoại đã nhận, bao gồm cả cuộc gọi nhỡ.
 • Được chuyển tiếp tới thư thoại: Số cuộc gọi được chuyển tiếp đến thư thoại của chính người dùng. Không bao gồm các cuộc gọi được chuyển tiếp đến hộp thư thoại được chia sẻ mà người dùng điện thoại có thể truy cập được.
 • Nhỡ: Số cuộc gọi đến bị nhỡ hoặc chuyển tiếp đến thư thoại trong giờ hành chính.
 • Thời gian gọi trung bình: Thời gian trung bình (phút và giây) dùng để thực hiện các cuộc gọi.
 • Tổng thời gian cuộc gọi: Tổng thời gian (phút và giây) dùng để thực hiện các cuộc gọi.
 • Trang web (chỉ hiển thị nếu bạn có nhiều trang web): Trang web được liên kết của người dùng điện thoại.

Xem báo cáo sử dụng để xác minh các khoản phí

Bạn có thể xem báo cáo sử dụng gồm tất cả các cuộc gọi đã được tính phí. Bạn có thể sử dụng thông tin này để xác minh phí gọi điện trong hóa đơn của mình.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Báo cáo.
 3. Nhấp vào Hệ thống điện thoại.
 4. Nhấp vào thẻ Phí.
 5. Bên dưới thẻ Phí, chọn Cuộc gọi hoặc SMS/MMS.
 6. Chỉ định khoảng thời gian ở đầu trang. Đảm bảo khoảng thời gian khớp với chu kỳ thanh toán của bạn.
 7. Nhấp vào Tìm kiếm.
 8. Nhấp vào Xuất để xuất dữ liệu dưới dạng tệp CSV.
  Bạn sẽ thấy dữ liệu sau:
  • Từ: Số điện thoại của người gọi hoặc người gửi SMS ban đầu.
  • Đến: Số điện thoại đã nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS.
  • Kiểu cuộc gọi: Hiển thị cho biết cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS là nội địa hay quốc tế dựa trên mã vùng của hai người tham gia.
  • Thời gian bắt đầu: Thời gian cuộc gọi được kết nối.
  • Thời lượng (Phút): Thời lượng cuộc gọi được làm tròn đến phút gần nhất.
  • Số thanh toán: Số điện thoại đã được tính hóa đơn cho cuộc gọi hoặc SMS.
  • Tổng: Tổng chi phí cho cuộc gọi. Chi phí này được tính bằng cách sử dụng Cước phí nhân với Thời lượng (phút).
   Lưu ý: Thời lượng được làm tròn đến phút gần nhất.
  • Cước phí: Cước phí thanh toán được tính cho cuộc gọi (mỗi phút).
 9. Tính tổng của tất cả các giá trị trong cột Tổng.
 10. Xác minh rằng tổng số tiền khớp với giá trị được báo cáo trong hóa đơn của bạn.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.