Cấu hình miền được liên kết nâng cao

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Sau khi miền tùy chỉnh của bạn đã được phê duyệt là Miền được liên kết cho tài khoản của bạn, bạn có thể kiểm soát khả năng người dùng tạo tài khoản Zoom và hồ sơ người dùng bằng email khớp với miền của bạn. Điều này bao gồm từ việc chặn bất kỳ ai bên ngoài tài khoản của bạn sử dụng miền email đó (bao gồm cả người dùng mới và người dùng hiện tại), cho đến việc buộc người dùng có miền email đó hợp nhất vào tài khoản của bạn hoặc sử dụng một địa chỉ email khác bên ngoài miền của bạn để đăng nhập.

Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về các cấu hình phổ biến để quản lý Miền được liên kết của bạn, cách các cấu hình này tác động đến người dùng và cách người dùng được thông báo.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Cài đặt cấu hình phổ biến và tác động tương ứng

Sau khi tài khoản của bạn được cấp Miền được liên kết, bạn có quyền truy cập vào ba cài đặt để kiểm soát người dùng hiện tại bằng miền email của mình và cho phép người dùng tạo hồ sơ mới với miền email của bạn. Để xem xét, các tùy chọn cài đặt đó là:

 • Quản lý người dùng thuộc cùng một miền: Mọi người dùng tiến hành tạo tài khoản Zoom với địa chỉ email thuộc miền này sẽ được nhắc sử dụng một địa chỉ email khác. Người dùng thuộc miền này nhưng không phải là thành viên trong tài khoản của bạn sẽ được yêu cầu thay đổi địa chỉ email của họ.
 • Cho phép người dùng có cùng miền hợp nhất vào tài khoản này: Người dùng hiện tại sẽ được nhắc hợp nhất vào tài khoản quản lý hoặc thay đổi thông tin đăng nhập của họ để sử dụng một địa chỉ email khác. Họ sẽ có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tối đa 3 lần trước khi bị buộc phải đưa ra lựa chọn.
 • Cho phép người dùng thuộc cùng một miền đăng ký tài khoản Zoom: Người dùng có thể đăng ký tài khoản Zoom bằng địa chỉ email thuộc miền được liên kết. Ví dụ: nếu miền được liên kết là mydomain.com thì họ có thể đăng ký bằng name@mydomain.com. Những người dùng này sẽ nhận được email để kích hoạt tài khoản của họ. Sau khi đăng nhập, họ sẽ được nhắc hợp nhất vào tài khoản quản lý hoặc thay đổi địa chỉ email. Cài đặt này được tắt theo mặc định và yêu cầu bật tùy chọn Quản lý người dùng thuộc cùng một miền.
  Lưu ý: Để cung cấp cho người dùng tùy chọn hợp nhất thì phải bật cài đặt Cho phép người dùng có cùng miền hợp nhất vào tài khoản này. Không thể bật cài đặt này nếu bạn yêu cầu người dùng phải đăng nhập bằng SSO.

Khi cấu hình ba cài đặt có sẵn với một miền được liên kết đã được phê duyệt, các kết hợp khác nhau sẽ có tác động khác nhau đối với người dùng và những gì họ có thể làm với các tài khoản được tạo bằng miền của bạn. Dưới đây là một vài ví dụ và tác động tương ứng:

Chỉ quản lý người dùng có cùng miền

Nếu bạn chỉ bật tùy chọn đầu tiên, Quản lý người dùng có cùng miền thì:

 • Người dùng hiện tại sẽ được nhắc thay đổi địa chỉ email cho hồ sơ của họ vào lần đăng nhập tiếp theo.
 • Người dùng tạo hồ sơ mới với địa chỉ email thuộc miền của bạn sẽ nhận được email từ Zoom, thông báo rằng họ phải liên hệ với quản trị viên Zoom của tổ chức họ để có tài khoản Zoom hoặc sử dụng địa chỉ email khác. Không có thông tin tài khoản nào được cung cấp.

Quản lý người dùng có cùng miền và cho phép hợp nhất vào tài khoản này

Nếu bạn chỉ bật hai tùy chọn đầu tiên, Quản lý người dùng có cùng miền Cho phép người dùng có cùng miền hợp nhất vào tài khoản này thì:

 • Người dùng hiện tại sẽ được nhắc tối đa bốn lần tham gia vào tài khoản quản lý miền này hoặc thay đổi địa chỉ email của họ vào lần đăng nhập tiếp theo. Họ có thể chọn tạm thời bỏ qua quyết định này, nhưng sẽ buộc phải đưa ra quyết định sau 3 lần bỏ qua.
 • Người dùng tạo hồ sơ mới với địa chỉ email thuộc miền của bạn sẽ nhận được email từ Zoom, thông báo rằng họ phải liên hệ với quản trị viên Zoom của tổ chức họ để có tài khoản Zoom hoặc sử dụng địa chỉ email khác. Không có thông tin tài khoản nào được cung cấp.

Quản lý người dùng có cùng miền, cho phép hợp nhất và đăng ký người dùng mới

Nếu bạn bật cả ba tùy chọn, Quản lý người dùng có cùng miền, Cho phép người dùng có cùng miền hợp nhất vào tài khoản nàyCho phép người dùng có cùng miền đăng ký Zoom thì sau đó:

 • Quản trị viên có thể kiểm tra số lượng người dùng hiện tại bên ngoài tài khoản của họ (mặc dù không có tên hoặc địa chỉ email cụ thể) và có thể yêu cầu Zoom gửi email đến những người dùng hiện tại đó, chủ động mời cho họ hợp nhất hoặc thay đổi địa chỉ email của họ.
 • Người dùng hiện tại sẽ được nhắc tối đa bốn lần tham gia vào tài khoản quản lý miền này hoặc thay đổi địa chỉ email của họ vào lần đăng nhập tiếp theo. Họ có thể chọn tạm thời bỏ qua quyết định này, nhưng sẽ buộc phải đưa ra quyết định sau 3 lần bỏ qua.
 • Người dùng tạo hồ sơ mới với địa chỉ email thuộc miền của bạn sẽ có thể hoàn thành hồ sơ của họ, nhưng sẽ được yêu cầu hợp nhất vào tài khoản của bạn ngay lập tức.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.