Hỗ trợ Zoom Room và Zoom Workspaces

Tạo phòng hội nghị trực tuyến cũng như không gian làm việc kết hợp với Zoom Rooms và Workspaces. Làm quen với cài đặt và cấu hình Zoom Room dựa trên hướng dẫn của chúng tôi, đồng thời khắc phục và giải quyết sự cố bằng cách tham khảo các bài viết hỗ trợ tính năng cho không gian làm việc.

Zoom Rooms and Workspaces Support Image

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Tham gia cộng đồng Zoom Rooms và Workspaces để cộng tác, đưa ra câu hỏi và tìm ra giải pháp.

Bắt đầu cộng tác

Các gói và giá

Tìm giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn với các sản phẩm, gói dịch vụ và mức giá của Zoom.

Xem gói