Hỗ trợ OnZoom

OnZoom hỗ trợ sự sáng tạo và đổi mới thông qua các sự kiện cũng như trải nghiệm trực tuyến được cung cấp trong nền tảng sự kiện trực tuyến và marketplace của OnZoom. Tìm kiếm trợ giúp để thiết lập hoặc tham dự một sự kiện với Hỗ trợ OnZoom dành cho người chủ trì và người tham dự trực tuyến.

Zoom Apps and Marketplace Support Image

Khắc phục sự cố về OnZoom

Khắc phục sự cố về OnZoom

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Cộng tác với những người dùng OnZoom khác để đưa ra câu hỏi và tìm ra giải pháp.

Bắt đầu cộng tác

OnZoom Marketplace

Khám phá các sự kiện OnZoom sắp tới bao gồm các lớp tập thể dục, bài học âm nhạc và hơn thế nữa.

Xem sự kiện