Bắt đầu với Zoom Meetings

Tham khảo hướng dẫn này để tìm hiểu cách tham dự và chủ động tham gia cuộc họp Zoom. Khi đang họp, bạn có thể thêm nền ảo vào video của mình, chia sẻ màn hình và trò chuyện với những người tham gia khác nếu người chủ trì cho phép. Nếu bạn chưa thực hiện cài đặt, hãy tải xuống và cài đặt Desktop Client hoặc ứng dụng di động trước khi bắt đầu.

Tham khảo hướng dẫn này để tìm hiểu cách nhanh chóng lên lịch và tổ chức Zoom Meetings. Khi đang họp, bạn có thể điều chỉnh cài đặt bảo mật, quản lý những người tham gia khác, chia sẻ màn hình và ghi lại phiên họp. Nếu bạn chưa thực hiện cài đặt, hãy tải xuống và cài đặt Desktop Client hoặc ứng dụng di động trước khi bắt đầu.

Chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên với đặc quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản có thể kiểm soát cài đặt cho người dùng của họ ở cấp tài khoản. Tham khảo hướng dẫn này để tìm hiểu cách chọn cài đặt mặc định bằng cách bật hoặc tắt nút bật/tắt và áp dụng cài đặt bằng cách khóa cài đặt đó với những người dùng khác. Bắt đầu với Zoom Meetings bằng cách quản lý cài đặt, bao gồm hồ sơ xác thực, trò chuyện trong cuộc họp và thực thi phiên bản client tối thiểu.

 • Cách tham gia cuộc họp

 • Cách kết nối âm thanh

 • Cách bật video và thêm nền ảo

 • Cách chia sẻ màn hình của bạn

 • Cách trò chuyện với người khác

 • Cách xem phụ đề

 • Cách lên lịch cuộc họp

 • Cách bắt đầu cuộc họp

 • Cách quản lý người tham gia

 • Cách chia sẻ màn hình của bạn

 • Làm cách nào để bảo mật cuộc họp của bạn

 • Cách ghi lại

 • Cách thực thi cài đặt bảo mật cuộc họp

 • Cách quản lý cài đặt trò chuyện trong cuộc họp

 • Cách quản lý cài đặt chia sẻ màn hình

 • Cách quản lý nền ảo và cài đặt bộ lọc

 • Cách quản lý thành phần tích hợp lịch và liên hệ

 • Cách quản lý các phiên bản client tối thiểu

Làm nhiều hơn với Zoom Meetings

Sau khi bắt đầu trải nghiệm Zoom Meetings, hãy tìm hiểu thêm về các cài đặt có sẵn và tính năng bổ sung trên trang hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm