Tham khảo hướng dẫn này để tìm hiểu cách tham dự và chủ động tham gia cuộc họp Zoom. Khi đang họp, bạn có thể thêm nền ảo vào video của mình, chia sẻ màn hình và trò chuyện với những người tham gia khác nếu người chủ trì cho phép. Nếu bạn chưa thực hiện cài đặt, hãy tải xuống và cài đặt Desktop Client hoặc ứng dụng di động trước khi bắt đầu.

Cách tham gia cuộc họp

Cách kết nối âm thanh

Cách bật video và thêm nền ảo

Cách chia sẻ màn hình của bạn

Cách trò chuyện với người khác

Cách xem phụ đề

Làm nhiều hơn với Zoom Meetings

Khám phá các tính năng có sẵn cho người tham gia cuộc họp, cấu hình cài đặt cơ bản trong cuộc họp và tìm hiểu thêm về cách sử dụng Zoom Meetings trên trang hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi.

Tham khảo hướng dẫn này để tìm hiểu cách nhanh chóng lên lịch và tổ chức Zoom Meetings. Khi đang họp, bạn có thể điều chỉnh cài đặt bảo mật, quản lý những người tham gia khác, chia sẻ màn hình và ghi lại phiên họp. Nếu bạn chưa thực hiện cài đặt, hãy tải xuống và cài đặt Desktop Client hoặc ứng dụng di động trước khi bắt đầu.

Cách lên lịch cuộc họp

Cách bắt đầu cuộc họp

Cách quản lý người tham gia

Cách chia sẻ màn hình của bạn

Làm cách nào để bảo mật cuộc họp của bạn

Cách ghi lại

Làm nhiều hơn với Zoom Meetings

Sau khi lên lịch và tổ chức cuộc họp đầu tiên của bạn, hãy truy cập trang hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc sử dụng Zoom Meetings và các tính năng tổ chức cuộc họp sẵn có.

Chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên với đặc quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản có thể kiểm soát cài đặt cho người dùng của họ ở cấp tài khoản. Tham khảo hướng dẫn này để tìm hiểu cách chọn cài đặt mặc định bằng cách bật hoặc tắt nút bật/tắt và áp dụng cài đặt bằng cách khóa cài đặt đó với những người dùng khác. Bắt đầu với Zoom Meetings bằng cách quản lý cài đặt, bao gồm hồ sơ xác thực, trò chuyện trong cuộc họp và thực thi phiên bản client tối thiểu.

Cách thực thi cài đặt bảo mật cuộc họp

Cách quản lý cài đặt trò chuyện trong cuộc họp

Cách quản lý cài đặt chia sẻ màn hình

Cách quản lý nền ảo và cài đặt bộ lọc

Cách quản lý thành phần tích hợp lịch và liên hệ

Cách quản lý các phiên bản client tối thiểu

Làm nhiều hơn với Zoom Meetings

Truy cập trang hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi để biết thêm thông tin về Zoom Meetings bao gồm cách cấu hình cài đặt trong web portal và các tính năng sẵn có khác.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom Meetings khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập