Bắt đầu trải nghiệm Zoom Rooms

Người dùng là những người tham gia cuộc họp trực tiếp trong phòng hội nghị nơi có hệ thống Zoom Rooms. Hướng dẫn nhanh này giúp người dùng bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp và hiểu các điều khiển trong cuộc họp đối với Zoom Rooms.

Quản trị viên được giao nhiệm vụ thiết lập Zoom Rooms cho tổ chức. Khi bạn đã mua giấy phép Zoom Rooms, hãy sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu cách nhanh chóng thêm và đăng nhập vào Zoom Rooms và định cấu hình cài đặt của bạn.

 • Cách lên lịch cuộc họp với tính năng hiển thị lên lịch

 • Cách bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp từ trình điều khiển

 • Cách trò chuyện với người khác

 • Cách ghi lại

 • Cách thay đổi bố cục cuộc họp

 • Cách chia sẻ nội dung

 • Cách chuẩn bị thiết lập Zoom Room

 • Cách chỉ định người dùng quản lý Zoom Rooms

 • Cách thiết lập dịch vụ lên lịch

 • Cách thêm Zoom Rooms trên web portal

 • Cách ghép nối trình điều khiển và đăng nhập vào hệ thống phòng

 • Cách bắt đầu cuộc họp thử nghiệm và điều chỉnh cài đặt

Làm được nhiều việc hơn với Zoom Rooms

Sau khi bắt đầu trải nghiệm Zoom Rooms, hãy tìm hiểu thêm về các cài đặt có sẵn và tính năng bổ sung trên trang hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm