Đăng nhập một lần (SSO)

Đăng nhập một lần (SSO) cho phép người dùng Zoom sử dụng thông tin đăng nhập và xác thực của công ty họ. Sử dụng các bài viết hỗ trợ sau để cấu hình đăng nhập Zoom bằng SSO và khắc phục sự cố đăng nhập SSO.

Bắt đầu với SSO

Cài đặt và cấu hình cho SSO

Bắt đầu với SSO

Cài đặt và cấu hình cho SSO

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập