Quản lý của quản trị viên

Chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên là người có thẩm quyền chính đối với tài khoản Zoom do tổ chức của bạn sở hữu. Bài viết hướng dẫn và tài liệu hỗ trợ này giúp bạn quản lý tài khoản và người dùng hiệu quả, đồng thời lập báo cáo để hiểu doanh nghiệp của bạn sử dụng các giải pháp Zoom như thế nào.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập