Cài đặt và cấu hình cho Zoom Rooms

Tìm hiểu thêm về cài đặt quản trị Zoom Rooms và Workspaces, cấu hình máy trạm và hiển thị phòng, trình điều khiển phòng cũng như tùy chọn quản lý thiết bị và tích hợp lịch thông qua các bài viết hỗ trợ và tài liệu đào tạo để thiết lập phòng hội nghị trực tuyến và không gian làm việc kết hợp.

Thông số kỹ thuật của Zoom Rooms

Thông số kỹ thuật của Zoom Rooms

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập