Cài đặt và cấu hình cho Zoom Meetings

Chủ sở hữu tài khoản, quản trị viên và người dùng có thể cấu hình cài đặt cuộc họp trong web portal và Zoom Desktop Client. Các bài viết này bao gồm hướng dẫn chi tiết về bật và tắt cài đặt trong cuộc họp, từ các tính năng bảo mật đến tùy chọn cuộc họp cơ bản và nâng cao.

Cài đặt cơ bản trong cuộc họp

Cài đặt cơ bản trong cuộc họp

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập