Số điện thoại

Tham khảo bài viết hỗ trợ này để quản lý số điện thoại trực tiếp trên Zoom, xuất và chỉ định số điện thoại cho người dùng, và cấu hình tên và số ID người gọi của công ty thông qua mục Quản lý hệ thống điện thoại trên Zoom Web Portal.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập