Quản lý thiết bị và điện thoại bàn

Quản lý điện thoại bàn và thiết bị dành cho nền tảng Zoom Phone với các cài đặt và cấu hình có thể tùy chỉnh phù hợp với thiết bị cụ thể được thiết lập trong Zoom Web Portal. Sử dụng các bài viết hỗ trợ này để bật và điều chỉnh cài đặt điện thoại dựa trên nhu cầu thiết bị của nhóm, như cấu hình cài đặt điện thoại khu vực chung hoặc thực hiện các thay đổi ở cấp tài khoản.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập