Người dùng điện thoại và tiện ích mở rộng

Là chủ sở hữu tài khoản Zoom hoặc quản trị viên, bạn có thể chỉ định hoặc xóa bỏ giấy phép Zoom Phone để quản lý người dùng điện thoại của tài khoản. Tham khảo bài viết hỗ trợ để tìm hiểu cách tùy chỉnh cài đặt người dùng và chỉ định số điện thoại trực tiếp cho người dùng hệ thống điện thoại doanh nghiệp.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập