Báo cáo và nhật ký cuộc gọi

Bạn có thể truy cập nhật ký cuộc gọi và báo cáo Zoom Phone thông qua Zoom Web Portal. Tìm hiểu cách xem và xuất báo cáo dữ liệu và báo cáo sử dụng, đăng ký thông báo qua email cho nhật ký và báo cáo đã tạo, đồng thời sử dụng Bảng điều khiển Zoom Phone để phân tích chất lượng cuộc gọi.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập