Quay số bằng điện thoại

Người dùng có thể tham gia cuộc họp qua điện thoại bằng cách quay số truy cập Zoom. Những bài viết hỗ trợ này cung cấp hướng dẫn về cách tham gia cuộc họp hoặc tham gia bằng âm thanh qua điện thoại, bao gồm các tùy chọn số quốc tế.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập