Cài đặt âm thanh

Chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản có thể bật cài đặt âm thanh Zoom có sẵn thông qua Zoom web portal. Khai thác những bài viết hỗ trợ này để hiểu cách thay đổi cài đặt âm thanh Zoom cho mục đích gọi có trả phí và sử dụng các tùy chọn nâng cao khác.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập