Cài đặt cơ bản trong cuộc họp

Là người dùng cuộc họp Zoom, bạn có thể cấu hình cài đặt trong cuộc họp cơ bản ưu tiên cho tài khoản của mình trong web portal. Sử dụng bài viết hỗ trợ này để hiểu cách bật (hoặc tắt) trò chuyện trong cuộc họp, đưa ra phản hồi phi ngôn ngữ hoặc tham gia cùng lúc nhiều cuộc họp.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập