Cài đặt lên lịch

Người chủ trì cuộc họp có thể cấu hình cài đặt trước khi cuộc họp diễn ra, bao gồm lời nhắc tham dự cuộc họp và quyền hạn đối với âm thanh và video của người tham dự trong mục Lên lịch cuộc họp trong web portal. Sử dụng những hướng dẫn và bài viết hỗ trợ này để hiểu và cấu hình các cài đặt khác nhau trước khi lên lịch cuộc họp trực tuyến.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập