Cài đặt và cấu hình cho Zoom Events

Người chủ trì Sự kiện Zoom phải mua và chỉ định giấy phép Zoom Events để thiết lập Zoom Events trong nền tảng. Các bài viết này cung cấp hướng dẫn về vấn đề giấy phép, thêm tùy chọn thanh toán, thông tin thuế, đồng thời xác định vai trò và quyền hạn trong sự kiện.

Cài đặt quản trị cho Zoom Events

Cài đặt trung tâm cho Zoom Events

Cài đặt quản trị cho Zoom Events

Cài đặt trung tâm cho Zoom Events

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập