Cài đặt ghi âm

Bật cài đặt ghi lại trên Zoom bằng cách sử dụng bài viết và tài nguyên hỗ trợ này để bật tính năng ghi lại trên đám mây, cài đặt bản ghi tự động, và cấu hình các tùy chọn cài đặt có sẵn khác.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập