Chia sẻ bản ghi của bạn

Sau khi ghi lại cuộc họp Zoom, bạn có thể chia sẻ bản ghi với người khác, bao gồm cả những người đã bị lỡ cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến. Khai thác các bài viết hỗ trợ này để tìm hiểu cách chia sẻ bản ghi cục bộ hoặc bản ghi trên đám mây.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập