Bắt đầu với SSO

Quản trị viên hay chủ sở hữu Zoom có thể bật đăng nhập một lần để đăng nhập vào Zoom. Sử dụng hướng dẫn khởi động nhanh SSO và các tài nguyên hỗ trợ khác của chúng tôi để tìm hiểu thông tin cơ bản về SSO.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập