Tại chỗ

Với các triển khai Tại chỗ của Zoom, các tổ chức có thể triển khai các cuộc họp, bản ghi và máy chủ trình kết nối phòng trong mạng của họ để chủ trì cuộc họp. Sử dụng các bài viết hỗ trợ này để tìm hiểu thêm về trình kết nối cuộc họp, cấu hình tại chỗ và trình kết nối phòng ảo.

Trình kết nối cuộc họp

Trình kết nối cuộc họp

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập